Sök

Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer

Målet med projektet är att utveckla modeller för undervisning och bedömning, tydligt kopplade till de utmaningar som lärare dagligen identifierar i relation till styrdokument, elevers kompetenser och klassrumspraktik. Forskningsprojektet bidrar med kunskap kring vidareutveckling av undervisning i digitala klassrumsmiljöer.

Barn i lågstadieålder med uppslagna datorer framför sej

Tillsammans med lärare

Syftet med projektet är att tillsammans med lärare utveckla ett metaspråk och en medvetenhet om undervisning och bedömning i relation till digitalt, multimodalt meningsskapande i klassrummet för att förbättra villkoren för elevers lärande i en digital skolmiljö.

Med utgångspunkt i socialsemiotik och perspektiven multiliteracies och design för lärande
utvecklas undervisningsdesign i iterativa cykler med hjälp av metoden designbaserad forskning i nära
samverkan med lärare utifrån de behov som identifierats i verksamheten. Undervisningsdesignen prövas i småskaliga klassrumsinterventioner. Kontinuerligt insamlad empiri består av dokumentation av samverkansarbete i workshops, planeringssamtal med lärare, undervisning och lärarnas återkoppling mellan skolorna samt elevers digitala multimodala textproduktioner. Genom användande av lärsekvensmodellen, dels som stöd för design av lärsekvenser, dels som analysraster för det empiriska materialet, sätts fokus på design för och i lärande. Forskningsprojektets resultat är av betydelse både nationellt och internationellt och bidrar med kunskap kring vidareutveckling av undervisning i digitala klassrumsmiljöer.

Projektperiod

2022-2024

Finansiär

Skolforskningsinstitutet

Projektteam

Sylvana Sofkova Hashemi, professor i digitalt lärande, Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kristianstad (projektledning)

Stockholms universitet

Mer information

Skolforskningsinstitutet https://www.skolfi.se Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt