Sök

Maktgivande kunskap om demokrati i samhällskunskapsämnets demokratiundervisning

Finns det kunskap eller diskurser om ”demokrati” som är maktgivande?
”Powerful Knowledge” är en teori som menar att det finns särskild vetenskaplig disciplinär kunskap som ger makten att förstå världen bättre. Projektet försöker identifiera denna möjliga maktgivande kunskap om demokrati hos ämnesdisciplinernas producenter i jämförelse med demokratidiskurser i samtidens samhällskunskapsklassrum.

Syftet och sammanfattning

Genom teorierna social realism, Powerful Knowledge (Young, Mueller m.fl.) och diskursteori försöker projektet producera förslag på vad som skulle kunna vara särskilda kunskaper eller förståelser av demokrati som alla medborgare bör internalisera för att skapa en jämlik och levande demokrati. Projektet reagerar på tidigare forskning som pekar på hur demokratibegreppet urholkas till att betyda så mycket att det inte betyder någonting. Detta samtidigt som att skolans erbjudande till en förståelse av demokrati är endimensionellt och i någon mån ovetenskapligt. Detta syns exempelvis i flera populära läromedel för samhällskunskap på gymnasiet (Kurt Wicke, 2019). Läroplanen ger att ”kunskaper om demokrati” ska läras ut, utan djupare precisering samtidigt som undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Här tar detta doktorandprojekt vid. Hur visar samtalet lärare och elevers förståelse av demokrati i klassrummet? Och vilka förståelser besitter ”ämnets experter”? Och verkar det ske någon transformation mellan dessa läger? Produktion av svar på dessa frågor är syftet.

Handledare

Gabriel Bladh, Karlstad Universitet

Claes Malmberg, Högskolan i Halmstad

Anders Urbas, Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

Projektet är en del av Forskarskolan KÄKK (Kunskap, Ämnen och Kvalitet i lärarutbildning och Klassrum) och är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst. KÄKK har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras i undervisningen.

Anslagsgivare

Vetenskapsrådet

Projektperiod

2020-2025

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt