Sök

Modellbaserat lärande – en undervisningsstrategi i det flerspråkiga sammanhanget?

Det är en stor utmaning för undervisande lärarna att genomföra undervisning anpassad till alla elever oavsett förstaspråk och bakgrund. Studien har för avsikt, både från elev- och lärarperspektiv, att undersöka huruvida modellbaserat lärande kan vara en användbar undervisningsstrategi i det flerspråkiga sammanhanget.

Ett studentaktivt arbetssätt

Syftet med studien är att undersöka om ett studentaktivt arbetssätt kring representationer och modeller inom kemi kan vara ett sätt att utveckla såväl begreppsanvändning som ämneskunskaper hos elever som har svenska som andraspråk. Naturvetenskapliga discipliner, främst kemi, upplevs svårt av många elever eftersom det anses abstrakt och innehåller många ämnesspecifika begrepp.

I studien används modellbaserat lärande för att planera och genomföra undervisningsaktiviteter. Studien genomförs på en gymnasieskola där elevgrupper med elever med olika förstaspråk är representerade. Det flerspråkiga sammanhanget kan medföra att lingvistiska verktyg så som ”codeswitching” eller ”translanguaging” inte är användbara för eleverna i samma utsträckning som i ett tvåspråkigt sammanhang.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt