Sök

Säkerhetsträning av fartygsbesättningar för Resilience

En fartygsbesättnings krisberedskap och förmåga att hantera oväntade nödsituationer såsom brand, personskador eller evakuering har en avgörande betydelse för säkerheten ombord. Att träna inför det oförutsägbara är en utmaning men en viktig del i förberedelsen inför olika typer av kriser och en förutsättning för att kunna hantera dem. Syftet med detta projekt har varit att analysera säkerhetsträning inom svensk sjöfart för att utveckla förslag på utvecklad metodik för professionslärande för ökad sjösäkerhet.

Analysen har varit riktad både mot den grundläggande utbildningen som ges till blivande sjöbefäl och sjöingenjörer inom ramen för sjöfartshögskolornas säkerhetsträning men även den återkommande säkerhetsträning som bedrivs ombord fartyg med yrkesverksam sjöpersonal.

Professionslärande i relation till praktiskt kunnande

I projektet har ett särskilt fokus lagts på att förstå professionslärande och beredskap i relation till ett förkroppsligat praktiskt kunnande och hur detta utvecklas genom simuleringsbaserat lärande, som är en etablerad utbildningsstrategi inom sjöfarten. Projektet har också undersökt hur simulering och förkroppsligat praktiskt kunnande relaterar till det inom säkerhetsforskning dominerande resilience-perspektivet som förstår beredskap som förmågan att flexibelt anpassa sin prestation till rådande förhållanden, upptäcka och reagera på risker, omfördela resurser och finna nya lösningar i komplexa situationer.

Datainsamlingen skedde genom en rad olika metoder, med såväl kvalitativa som kvantitativa angreppssätt. En större observationsstudie genomfördes vid två av landets maritima träningscenter och intervjuer och fokusgrupper hölls med såväl studenter, instruktörer som erfarna sjömän. Därutöver genomfördes en omfattande enkätstudie riktad till svensk sjöpersonal samt en observation vid en storövning på en passagerafärja involverande besättning, statister och räddningspersonal från land.

Två personer i skyddsutrustning släcker ett brinnande fordon.

Foto: Martin Viktorelius

Brett omfång av förmågor till grund för krisberedskap

Resultaten visar på komplexiteten i sammansättningen av det breda omfång av situerade färdigheter och förmågor som ligger till grund för studenters (blivande yrkesjömäns) krisberedskap. Erfarenheter som visade sig vara av vikt för lärandet sträcker sig från individers emotionella och sensoriska upplevelser och förtrogenhet med utrustning till kollektivt agerande och intersubjektivitet. Resultaten talar för vikten av den instruktörsledda säkerhetsträningen under utbildningen av sjöbefäl och sjöingenjörer där grunden för krisberedskap och fortsatt lärande inom den framtida tjänstgöringen läggs. Den arbetsintegrerade säkerhetsträningen ombord har sedan en potential att fördjupa besättningars kunskap och förmåga att hantera komplexa situationer under stress. Projektets bidrag ligger, utöver den empiriska analysen av dagens säkerhetsträning, i ett konceptuellt ramverk för simuleringar ombord fartyg som ska kunna användas av rederier och lärosäten för att stärka den egna utbildningsverksamheten.

Om projektet

Projektperiod

  •  2020–2023

Projektledare

  • Carl Hult, professor, Sjöfarthögskolan, Linnéuniversitetet

Andra deltagande forskare

  • Martin Viktorelius, PhD och biträdande universitetslektor, Högskolan i Halmstad
  • Gesa Praetorius, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
  • Charlott Sellberg, Göteborgs universitet

Finansiärer

  • Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Publikationer

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt