Sök

Språkliga nätverk inom och mellan språk

Med utgångspunkt i konstruktionsgrammatik är ett av projektets mål att utveckla ett nätverk för det svenska språkets alla konstruktioner. Ytterligare ett mål är att länka samman det svenska konstruktionsnätverket med andra språk med hjälp av typologiskt utformade jämförelsebegrepp (Comparative Concepts).

Språk brukar analyseras i nivåer: lexikon för sig, meningsbyggnad för sig, och så vidare. En nackdel med det är att samspelet mellan nivåerna ofta glöms bort. Ett exempel är det produktiva mönstret ”i minsta/senaste/dyraste/etcetera laget”, som har både lexikala och grammatiska drag och inte riktigt passar in i vare sig ordböcker eller grammatikor. Sådana strukturer är besvärliga för såväl andraspråksinlärning som språkteknologi och översättning. I Google translate översätts t.ex. ”Vi kom dit i senaste laget” felaktigt till ”We arrived there in the last team”.

Konstruktionsgrammatik, däremot, behandlar språket som ett nätverk. Alla språkliga mönster – oavsett nivå – beskrivs som konstruktioner, det vill säga konventionaliserade förbindelser av form och innehåll. En konstruktion kan kombinera egenskaper från flera nivåer, vilket främjar beskrivningen av exempelvis ”i ADJEKTIV-aste laget” ovan. På så vis kan vi också fånga samband mellan strukturellt olika konstruktioner i olika språk och bland annat bidra till bättre maskinöversättningar.

Projektgruppen har tidigare utvecklat en konstruktionsdatabas för svenska. Nu ska databasen byggas ut till ett mer heltäckande nätverk av konstruktioner och med språktypologiska verktyg koppla ihop konstruktionsnätverk för flera olika språk. Dessa båda delprojekt är tätt integrerade och ömsesidigt samverkande.

Om projektet

Projektperiod

  • 2021-01-01–2025-03-01

Projektledare

Huvudprojektledare

  • Benjamin Lyngfelt, professor i svenska, Göteborgs universitet

Lokal projektledare

Andra deltagande forskare

  • Steffen Höder, professor i skandinavisk lingvistik, Kiel University
  • Maia Andréasson, docent i nordiska språk, Göteborgs universitet
  • Peter Ljunglöf, docent i datalingvistik, Göteborgs universitet
  • Kristian Blensenius, filosofie doktor i nordiska språk, Göteborgs universitet
  • Jonatan Uppström, forskningsingenjör, Göteborgs universitet

Samverkanspartner

  • Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet

Finansiärer

  • Riksbankens jubileumsfond

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt