Sök

Virtuella case i lärarutbildningen

Forskningsprojektet ”virtuella case” riktar sig till lärarstudenter och kan även användas i kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare.

Två stillbilder från videofilmer bredvid varandra, ett barn syns i den till vänster och en man och en kvinna på bilden till höger. Under bilden på barnet står texten Liam, 9 years old och under bilden på mannen och kvinnan står texten Liam's parents. Skärmdump.

Datorbaserad visualisering

Projektet virtuella case i lärarutbildningen handlar om datorbaserad visualisering av olika autentiska situationer som kan uppstå i läraryrket och som kan upplevas som problematiska eller komplexa för lärare att lösa. Situationerna kan exempelvis vara ett utvecklingssamtal, ett betygssamtal eller en situation där ett etiskt dilemma uppstår i klassrummet. Casen eller scenarierna är interaktiva datorsimuleringar av samtal mellan en lärare (i det här fallet lärarstudenten) och exempelvis en elev, en förälder eller en kollega. Användaren styr själv vad samtalet ska handla om och vilka frågor som ska ställas.

Så här går ett case till

Casen är interaktiva datorsimuleringar av samtal mellan en lärare (lärarstudenten) och exempelvis en elev, en förälder eller en kollega där användaren själv styr vad samtalet ska handla om och vilka frågor som ska ställas. Den virtuella personens (eleven, föräldern, eller annan) svar ges i form av videoklipp som spelas upp på bildskärmen (se exempel nedan).

I den interaktiva datorsimuleringen kan studenterna ställa följdfrågor till den virtuella personen som också kan reagera känslomässigt eller på annat sätt, inte bara beroende på vad man frågar om, utan även på hur frågorna ställs.

Efter samtalet ombeds användaren, i detta fall lärarstudenten, ta ställning till vad som har framkommit från samtalet och bedöma vad som eventuellt behöver göras, till exempel uppföljande samtal, samtal med andra personer för att reda ut frågan, eller kanske kontakt med specialpedagoger eller annan lärare.

När användarens bedömning är inlagd i systemet får man återkoppling på olika sätt, bland annat genom att den virtuella personen själv anger hur denne kände under samtalet, om han eller hon kände sig behandlad med respekt etc. Därefter får användaren återkoppling från en virtuell ”expert” som mer konkret går in på vilka saker hen har gjort bra eller mindre bra.

Lär fortare och mer effektivt

Själva simuleringssystemet utvecklas i samarbete med institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, där professor Uno Fors sedan mer än 30 år har arbetat med liknande case-system för lärande och examination främst inom vårdutbildningar.

Forskning visar att studenter, och även professionella yrkesutövare under fort- eller vidareutbildning oftast föredrar att arbeta med denna typ av virtuella case jämfört med traditionella metoder som föreläsningar eller exempel beskrivna i text. Forskning har också visat att studenter lär sig fortare och mer effektivt med hjälp av virtuella fall än med traditionella metoder.

Forskarna kommer att studera hur de virtuella casen kan utveckla lärarstudenters professionella kompetens att hantera komplexa situationer i klassrummet. Virtuella case kommer att testas på lärarstudenter med start hösten 2018. Studenterna intervjuas och filmas när de samtalar runt casen och när de väljer vägar och lösningsstrategier.

Praktiskt om virtuella case

Rent tekniskt är systemet baserat på andra case-system som redan har utvecklats på DSV, institutionen för data- och systemvetenskap, vid Stockholms universitet och som ger användaren möjlighet att köra systemet på webben, via en dator, en läsplatta eller en smart telefon. Systemet är utvecklat i Java med olika hjälpsystem och körs från en server placerad på DSV. Dialogen i de virtuella fallen spelas in med hjälp av professionella skådespelare i filmstudior på DSV och redigeras för att läggas in som digitala filmklipp i systemet. Varje case innehåller mellan 150 och 250 olika filmklipp som ger möjlighet till en relativt naturlig dialog mellan användaren (lärarstudenten) och den virtuella personen.

.

Om projektet

Projektperiod

2018–pågående

Projektdeltagare

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik Länk till annan webbplats.

Samarbetsparter

  • Uno Fors, institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet
  • Monica J-Nilsson, lärare på Gullbrandstorpsskolan, Halmstad
  • Ulrika Agmarken, lärare på Gullbrandstorpsskolan, Halmstad
  • Anna-Lena Jacobsson lärare på Gullbrandstorpsskolan, Halmstad

Finansiering

Projektet har finansierats av rektors strategiska resurser för "Framtidens lärande".

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt