Sök

Ett lärosäte på frammarsch – Högskolan summerar 2021

Högskolan i Halmstad har i dagarna lämnat sin årsredovisning för 2021 till regeringen. Den sammanfattande bilden är en högskola på frammarsch med en mycket god verksamhet, både vad gäller innehåll och ekonomi.

”Jag är övertygad om att strategin kommer att utveckla vår forskningsverksamhet till att bli ännu mer framgångsrik och profilerad.”

Stephen Hwang, rektor

Framsida på en rapport Årsredovisning för Högskolan i Halmstad 2021

Högskolan gjorde ett stort ekonomiskt överskott förra året på nästan 68 miljoner kronor. Överskottet beror främst på tillfälligt utökade utbildningsanslag som en konsekvens av pandemin, samt ett utökat anslag för forskning. Samtidigt har Högskolan inte hunnit rekrytera personal i samma takt.

Kostnaderna för resor och konferenser var också detta år mycket låga. Det stora överskottet innebar att Högskolans myndighetskapital växte till 131 miljoner kronor, vilket är lite mer än vad som är önskvärt.

Kvinna tittar ner på en skärm som hon håller i. Bakgrunden är mörk, svart och djupblå. Vid vardera sida om kvinnan lyser lodrätt rad med lampor som påminner om glödlampor. Foto

Bild: Anders Andersson

– Det är ett problem att inte lyckas använda alla de medel som stod till vårt förfogande. Samtidigt är rekrytering av medarbetare en långsiktig investering som behöver få ta tid för att bli så bra som möjligt, säger rektor Stephen Hwang.

Framtidsinriktad forskningsstrategi

Ett stort och viktigt steg framåt togs under året då Högskolans styrelse fastställde en strategi för forskningens utveckling fram till år 2030.

– Jag är övertygad om att strategin kommer att utveckla vår forskningsverksamhet till att bli ännu mer framgångsrik och profilerad. Här kommer uppbyggnaden av tioåriga forskningsprogram med tydlig samverkansprofil inom ramen för fokusområdena (tidigare profilområden) Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen att vara centrala, säger rektor.

Vid årsskiftet avslutades den tioåriga KK-miljösatsningen. Den har varit en helt avgörande faktor för Högskolans mycket framgångsrika utveckling av forskning och forskarutbildning, vilket KK-stiftelsens utvärdering av programmet från år 2020 visade.

– Högskolan i Halmstad kom väl ut och vi är mycket glada att KK-stiftelsen har erbjudit fortsatt strategiskt samarbete med oss, säger Stephen Hwang.

Attraktiva och samhällsviktiga utbildningar

Högskolans utbildningsverksamhet fortsatte under år 2021 att attrahera många studenter. Högskolan har sedan år 2018 årligen satsat extra på att öka kännedomen om utbildningsutbudet och antalet förstahandssökande till program under höstantagningen har sedan dess ökat med 38 procent jämfört med 16 procent för hela riket.

Fem personer sitter i varsin hög fåtölj och tittar leende in i kameran. Ljus öppen trapphall i bakgrunden. Foto

Bild: Anders Sällström

Andelen utbildningar inom så kallade bristyrkesutbildningar har ökat under den senaste tioårsperioden, i synnerhet utbildningar till sjuksköterska, lärare och ingenjör, och även till socionom och inom data/IT. Detta är helt i linje med regeringens utpekade inriktning. Högskolan hade också under året en ökad andel kurser inom livslångt lärande samt ett ökat utbud av utbildningar på avancerad nivå.

Genom ett fönster med klistermärken på ser man sju personer runt ett bord, fem sitter, två står. De ser ut att samtala med varandra i två olika grupper.

Bild: Anders Sällström

– De gångna årens satsningar på nya utbildningsprogram har slagit väl ut. Vårt utbud svarar väl mot samhällets behov och studenternas efterfrågan. Vi klarar vårt utbildningsuppdrag med råge samtidigt som vi har anpassat produktionen till takbeloppet och överproducerade endast 5 miljoner kronor förra året, vilket är en klar minskning jämfört med föregående år, säger rektor Stephen Hwang.

Godkänt system för kvalitetssäkring

Kvalitetsarbetet är prioriterat på Högskolan och ett gediget arbete har gjorts, med start 2015, att bygga upp ett kvalitetssäkringssystem. Det stora eldprovet kom när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) under år 2021 genomförde en utvärdering av kvalitetssäkringsarbetet. Precis innan högskolestyrelsen skulle fastställa årsredovisningen för 2021 meddelade UKÄ resultatet av utvärderingen: Högskolans kvalitetssäkringsarbete får omdömet godkänt. Det innebär att Högskolan uppfyller samtliga av de bedömningsområden som UKÄ utvärderade.

Porträttbild på man som tittar in i kameran och ler. Foto

Rektor Stephen Hwang. Bild: Dan Bergmark

– Resultatet är naturligtvis mycket glädjande! Utvärderingsrapporten beskriver Högskolans arbete med kvalitetssäkringen i mycket positiva ordalag, konstaterar rektor.

Snabb tillväxt

Sammantaget befinner sig Högskolan i en snabb tillväxt och förändring, framför allt kopplat till ökade forskningsanslag och arbetet med forskningsstrategier. Utbildningsverksamheten är stabil och fortsatt framgångsrik med många samhällsviktiga och populära program.

Rektor Stephen Hwang riktar ett stort tack till såväl studenter och samarbetspartner som medarbetare för stöd, gott samarbete och stora insatser under det gångna året, trots de begränsningar och problem som pandemin innebar.

Text: Lena Lundén

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt