Sök

Att söka jobb hos oss

På denna sida hittar du information om Högskolans rekryteringsprocess och hur du utformar din ansökan. Högskolans rekryterings- och befordringsprocesser ska kännetecknas av öppenhet, transparens och meritbaserad bedömning, på engelska benämnt OTM-R (open, transparent and meritbased recruitment).

OTM-R är ett centralt begrepp i EU-kommissionens ”Riktlinjer för rekrytering av forskare”. Högskolan är certifierad för att arbeta aktivt med att utveckla sina rekryteringsprocesser i enlighet med dessa principer.

Högskolan verkar för att rekrytera underrepresenterat kön och för ökad mångfald och internationalisering. I varje enskilt ärende beaktas eventuell jävsituation.

I Högskolan i Halmstads anställningsordning redogörs för Högskolans behörigheter, bedömningsgrunder och rekryteringsetik vid såväl anställningar som befordringsärenden. I riktlinjer för rekrytering och befordran förtydligas behörighetskrav och bedömningsgrunderna och processen kring anställnings- och befordringsärenden beskrivs.

Så här utformar du din ansökan

För att kunna göra en kvalitetsprövning krävs att du som ansöker skickar in en komplett ansökan och en systematisk dokumentation av dina åberopade meriter. Din ansökan skickas genom Högskolans rekryteringssystem Varbi.

Högskolan kommer att kontrollera dina inskickade handlingar, exempelvis genom referenstagning, vidimering av handlingar, kontroll av examensbevis och i samband med sakkunnigas kontroll av publiceringsdata.

Ansökan för anställningar som universitetslärare

Relevant för ansökan till alla läraranställningar inom akademin med undantag av doktorand, postdoktor och amanuens som beskrivs separat.

Ansökan ska generellt sett innehålla följande:

 • Avsiktsförklaring: En framtidsinriktad beskrivning av vad du vill åstadkomma om du blir erbjuden tjänsten. Avsiktsförklaringen får vara max tre sidor för biträdande universitetslektor, universitetslektor, biträdande professor och professor. För övriga läraranställningar gäller en till två sidor.
 • Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (CV): Styrk ditt CV med eventuella intyg och tjänstgöringsbetyg.
 • Examensbevis: Laddas upp som separat fil, enkel att urskilja. En översättning till engelska eller svenska ska finnas om dokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk.
 • Publikationslista: Länka till eller bifoga en lista över dina samtliga publikationer. Markera vilka publikationer som är relevanta för anställningen som du söker (maximalt åtta för lektorsanställningar och maximalt tio för professorsanställningar). 
  • Åberopade publikationer ska företrädesvis länkas till alternativt bifogas separat. 
  • Din roll i de olika åberopade arbetena ska framgå. 
  • Publikationslista är inte obligatoriskt vid anställning till universitetsadjunkt.
 • Redogörelse: Beskriv kortfattat under respektive område hur dina kvalifikationer kan användas utifrån kravspecifikationen och bedömningsgrunderna för tjänster. Styrk detta med bifogade underlag eller handlingar.
  • Vetenskaplig skicklighet (för de anställningar då detta är relevant)
  • Pedagogisk skicklighet
  • Ledarskap och administrativ skicklighet
  • Samverkan med det omgivande samhället
  • Vilka exempel som är relevant dokumentation att bifoga till redogörelsen framgår av avsnitt bedömningsgrunder.
 • Status avseende högskolepedagogisk utbildning: Ange med stöd av kursbevis, kursplaner och/eller kursbeskrivningar om du har genomgången högskolepedagogisk utbildning 15 hp (10 veckor) eller motsvarande. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande erfarenhet förväntas vid en eventuell anställning erhålla denna kunskap inom två år från påbörjad anställning.
 • Referenser: Referenser, inklusive kontaktuppgifter, ska lämnas tillsammans med löneanspråk. Referenserna ska vara relevanta för tjänsten och kunna styrka kvalitet i eventuellt utförda uppdrag inom administration, ledning och samverkan.

Beroende på anställningen kan kravet på innehåll i ansökan ändras. Detta framgår av aktuell annons.

Ansökan avseende övriga anställningar

Ansökan ska generellt sett innehålla följande:

Ansökan avseende postdoktorer

 • Ansökningsbrev Kortfattad beskrivning av dina akademiska ambitioner, intresse och erfarenheter av relevans för anställningen/projektet (max 2 sidor).
 • Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (CV) som ger en bild av din samlade kompetens. Styrks med eventuella intyg och tjänstgöringsbetyg.
 • Doktorsexamen. Examensbevis uppladdat som separat fil, tydligt uppmärkt. En översättning till engelska eller svenska ska finnas om dokumenten inte utfärdats på något av dessa språk.
 • Publikationslista. Förteckning över vetenskapliga texter samt din roll i dessa publikationer. Avhandling och åberopade publikationer ska företrädesvis länkas till alternativt bifogas separat.
 • Referenser, inklusive kontaktuppgifter.

Ansökan till doktorandtjänst

 • Ansökningsbrev. Kortfattad beskrivning av dina akademiska ambitioner, intresse och erfarenheter av relevans för anställningen/projektet. (1–2 sidor)
 • Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (CV) som ger en bild av din samlade kompetens. Styrks med relevanta examensbevis och eventuella intyg och tjänstgöringsbetyg.
 • Examensbevis. Bevis på dina tidigare universitetsstudier laddas upp som separat fil, tydligt uppmärkt. En översättning till engelska eller svenska ska finnas om dokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk.
 • Vetenskapliga texter: Länka till eller bifoga som pdf dina kandidat- och magisteruppsatser samt andra vetenskaplig texter.
 • Referenser, inklusive kontaktuppgifter.

Ansökan till amanuens

 • Personligt brev som anger varför du söker anställningen, vad du hoppas kunna bidra med och på vilket sätt dina erfarenheter och förmågor motsvarar de kvalifikationer som efterfrågas. (1 sida)
 • Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (CV) som ger en bild av din samlade kompetens. Senare i processen kan intyg, betyg eller motsvarande komma att efterfrågas.
 • Registreringsintyg som bekräftar pågående studier på grundnivå eller avancerad nivå.
 • Referenser, inklusive kontaktuppgifter.
 • Eventuella övriga handlingar som är relevanta.

Ansökan för teknisk och administrativ personal (inklusive forskningsingenjör och forskningsassistent)

 • Personligt brev som anger varför du söker anställningen, vad du hoppas kunna bidra med och på vilket sätt dina erfarenheter och förmågor motsvarar de kvalifikationer som efterfrågas. (1–2 sidor)
 • Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (CV) som ger en bild av din samlade kompetens. Senare i processen kan intyg, betyg eller motsvarande komma att efterfrågas.
 • Relevanta examensbevis, ladda upp som separat fil.
 • Referenser, inklusive kontaktuppgifter.
 • Eventuella övriga handlingar som är relevanta.

Urvalsprocessen

Bedömningsgrunder för läraranställningar

Riktlinjer för rekrytering och befordran konkretiserar vad Högskolan i Halmstad utgår ifrån i bedömningen av de behörighetskrav och övriga kvalifikationer som är av betydelse vid läraranställningar. Vilka specifika behörighetskrav och bedömningsgrunder som är relevanta för respektive läraranställning samt vilken nivå av skicklighet som efterfrågas framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning samt aktuell annons.

Urval baseras i ett första steg på att de sökande uppfyller behörighetskraven (grundkraven) för anställningen. Därefter görs en sammanlagd bedömning av graden av skicklighet utöver dessa grundkrav med hänsyn tagen till de bedömningsgrunder som är aktuella för anställningen.

Bedömningsgrunderna gäller vid såväl anställning som befordran till läraranställningar.

Sakkunnighantering

Vid anställning av professor, gästprofessor, adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, biträdande professor och förste universitetsadjunkt, ska sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. Det är rekryteringskommittén som beslutar om sakkunniga efter förslag från rekryterande chef. I normalfallet utses två sakkunniga.

Intervju

I de anställningar som bereds av rekryteringskommittén beslutar kommittén om vem/vilka av de sökande som ska kallas till anställningsintervju och eventuell provföreläsning. För att uppnå god kvalitet på intervjuer ska dessa vara väl förberedda, genomföras på ett strukturerat sätt och dokumenteras.

Provföreläsning

Provföreläsningar genomförs i normalfallet vid rekrytering till tillsvidareanställning till professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor (trots tidsbegränsning), förste universitetsadjunkt och universitetsadjunkt.

Provföreläsningar ska hållas korta och vara öppna och möjliga för studenter och annan personal vid berörd akademi att delta vid.

Referenstagning

Referenstagning genomförs alltid och är ett sätt att inhämta kompletterande information om kandidaten, bekräfta information som framkommit i ansökan och vid intervjun samt räta ut eventuella frågetecken. Fokus ska vara att utvärdera de kvalifikationer som är uppställda i utlysningen.

Beslut om anställning

Rektor eller den person som rektor har delegerat beslutanderätten till, kommer att besluta om anställning (HF 5 kap 11 §). Vem som beslutar i respektive ärende på Högskolan i Halmstad tydliggörs i Rektors besluts- och delegationsordning, dnr L 2020/164.

Högskolan informerar om anställningsbeslut på Högskolans officiella anslagstavla (digital skärm i Servicecenter) där det även finns en överklagandehänvisning.

Alla sökande meddelas att ett anställningsbeslut har fattats.

Överklagande

Beslut i samband med rekrytering kan i enlighet med Högskoleförordningen alltid överklagas, förutom när det gäller doktorandanställningar.

Överklagan till Överklagandenämnden görs av den som beslutet angår. Den som vill överklaga ska skriva till registrator:

Högskolan i Halmstad
Box 823
301 18 Halmstad

Det går också bra att mejla registrator@hh.se.

Ange skäl för överklagandet, önskad ändring av beslutet samt beslutets diarienummer. Ett överklagande måste vara Högskolan tillhanda inom tre veckor från den dag beslutet anslogs på Högskolans officiella anslagstavla. Högskolan gör inte någon prövning av sak utan lämnar skyndsamt över ärendet till Överklagandenämnden, såvida det har inkommit i rätt tid. Överklagandenämnden kan sedan vända sig till Högskolan för ett yttrande som en del i beslutsunderlaget i ärendet.

Rekryteringskommittén

Rekryteringskommittén är lärosätets organ för beredning av läraranställningar i enlighet med Högskolans anställningsordning och beslutsordning.

Kommittén säkerställer att urval görs utifrån de behörighet och bedömningsgrunder som ställts upp och att rekryterings- och befordringsärenden hanteras i enlighet med gällande anställningsordning och kompletterande riktlinjer.

Rekryteringskommittén bereder rekryteringsärenden beträffande professor (inklusive adjungerad professor och gästprofessor), biträdande professor, biträdande lektor, universitetslektor, förste universitetsadjunkt samt samtliga befordringsärenden. Tidsbegränsade anställningar till universitetslektor, biträdande professor eller förste universitetsadjunkt hanteras vanligtvis inte av kommittén.

Rekryteringskommittén består av vetenskapligt kompetenta lärare som utses av forsknings- och utbildningsnämnden. Studentinflytande i anställningsärenden säkerställs genom en studentrepresentant. Ärendet föredras av en tillfällig representant med insikt i den aktuella rekryteringen, i regel rekryterande chef. HR ger stöd och vägledning i processen.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt