Sök Stäng

Förmåner och arbetsmiljö

På Högskolan i Halmstad arbetar vi tillsammans för en god arbetsmiljö utifrån devisen ”Vi gör varandra bättre”. Vad innebär det och hur ser villkoren som statsanställd ut?

Helhet och delaktighet

Vi drar nytta av närheten till varandra. Vi lyfter blicken, involverar varandra och samarbetar mot gemensamma mål.

Kreativitet och utveckling

Nytänkande och innovation har präglat Högskolan från början. Vi hämtar inspiration från omvärlden och stödjer och uppmuntrar varandra i att stärka våra kompetenser och pröva nytt.

Arbetsglädje och gemenskap

Vi bygger tillsammans en öppen och inkluderande kultur, där vi värnar om varandra och har kul ihop!

Vårt arbetsmiljöarbete

Grunden till ett gott arbetsmiljöarbete läggs i det vardagliga mötet och dialogen mellan medarbetare samt mellan chef och medarbetare.

Två gånger per år genomförs mer formella medarbetarsamtal där chef och medarbetare utvärderar året som gått. I mötet sätts prioriteringar för arbetet upp, hur kompetensutvecklingen framåt ser ut samt att det förs en dialog kring upplevd arbetsmiljö och arbetssituation.

Utöver avdelningsmöten genomförs så kallade arbetsplatsträffar (APT) på avdelningsnivå minst två gånger per termin. Det är föratt ge förutsättningar för inflytande, delaktighet och utveckling. Vid APT står arbetsmiljöarbetet, trivseln och samarbetet vid den specifika avdelningen i fokus.

På akademinivå (och motsvarande för verksamhetsstödet) finns lokala arbetsmiljökommittéer som består av arbetsgivare, arbetsmiljöombud och student- och doktorandrepresentanter. Kommitténs uppgift är att verka för en god arbetsmiljö genom att följa upp och planera det nära arbetsmiljöarbetet. Det kan handla om både långsiktiga mål och mer operativa eller akuta frågor som kan kräva snabba åtgärder.

På central nivå har den centrala arbetsmiljökommittén en motsvarande roll. Det är hit som de lokala kommittéerna rapporterar. Den centrala arbetsmiljökommittén rapporterar i sin tur årligen en uppföljning av arbetsmiljöarbetet till styrelsen för Högskolan i Halmstad.

Grupper med människor som diskuterar sitter runt flera runda bord i en stor lokal. Foto.
En man står framför en glasvägg och visar något för en grupp personer. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt