Sök

Doktorandbarometer

Doktorandbarometern är en större enkätundersökning som riktar sig till Högskolans doktorander.

Koppling till ESG

– Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnitten 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning och 1.6 Läranderesurser och studentstöd.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. Dessutom ska lärosätet avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd.

uppdaterad

Kontakt

Dela