Sök

Miljöledningssystem

I likhet med andra statliga myndigheter har Högskolan i Halmstad skyldighet att arbeta med hållbar utveckling. Hållbar utveckling ska främjas för att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Genom sin vision och sina målbilder ska Högskolan verka för god livsmiljö och genom kunskap och forskning påskynda och vidareutveckla ett hållbart samhälle. Högskolan har anslutit sig till klimatramverket som har utarbetats i samarbete mellan svenska universitet och högskolor.

Högskolans miljöledningssystem syftar till långsiktigt arbete med hållbar utveckling, genom att integrera miljöhänsyn i ordinarie verksamhetsplanering och kvalitetsarbete, såväl i utbildning, forskning och verksamhetsstöd som i samverkan med omgivande samhälle. Miljöledningssystem ger struktur och systematik till miljöarbetet och hjälper organisationen att hantera de olika delarna i planering, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten.

Miljömål, hållbarhetsmål och aktiviteter

Varje år pekar högskolestyrelsen ut prioriterade områden inom bland annat hållbarhet. Dessa kompletteras med rektorsuppdrag som konkretiserar målen.

Arbetet med miljö och hållbar utveckling ska ta sin utgångspunkt i övergripande mål och uppdrag, Högskolans policy för hållbar utveckling, miljöutredning, klimatramverket och övriga riktlinjer som berör miljöaspekter. Hållbarhetsaspekterna ska beröra både direkt och indirekt påverkan och kopplas till Agenda 2030.

Nedbrutna miljö- och hållbarhetsmål samt aktiviteter tas fram av Högskolans akademier och verksamhetsstödet i verksamhetsplaner, kvalitetsrapporter och programuppföljningar för utbildning.

Uppföljning sker i verksamhetsberättelser, kvalitetsrapporter och årsredovisning.

Miljörevision och miljöutredning

Miljörevisioner ska genomföras årligen. Vid miljörevisionerna görs en granskning av hur verksamheten följer de krav som finns inom området miljö och hållbar utveckling. Det gäller såväl krav i lagar och förordningar som frivilliga åtaganden som Högskolan i Halmstad har valt att anta. Utformning och genomförande beskrivs närmare i separat revisionsplan.

Enligt förordningen ska en utredning göras av den miljöpåverkan som högskolans interna och externa verksamhet kan ge upphov till (miljöutredning). Miljöutredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör verksamheten.

Kommunikation och utbildning

Miljö- och hållbarhetsarbetet ska kommuniceras till medarbetare och studenter. För att medarbetare och studenter ska kunna påverka miljö- och hållbarhetsarbetet syftar kommunikationen också till att fånga upp förslag och synpunkter.

Utbildningsdepartementet, Naturvårdsverket och Universitetskanslersämbetet följer upp Högskolans arbete genom att granska kvalitetssystem och genom tematiska utvärderingar.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt