Sök

Högskolans policy för hållbar utveckling

Hållbarhet och hållbar utveckling är några av vår tids största utmaningar och varje beslut, åtgärd och handling har en hållbarhetsdimension. Högskolan i Halmstad har antagit en policy för hållbar utveckling. Genom utbildning, forskning och i samverkan med andra aktörer i samhället bidrar Högskolan till en hållbar samhällsutveckling.

Policy för hållbar utveckling vid Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Forskning och högre utbildning är en av de viktigaste samhällskrafterna, inte minst för att finna lösningar på de problem som ses som de stora samhällsutmaningarna. Genom att vara ett föredöme och genom konkreta utbildnings- och forskningsinsatser ska Högskolan därmed bidra till att miljömedvetna, handlingskraftiga och välutbildade människor deltar och påverkar samhällets utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  • Intern samverkan och delaktighet ska genomsyra Högskolans arbete för att främja en hållbar samhällsutveckling.
  • Hållbarhetsaspekter, inkluderande lika villkor, ska beaktas i Högskolans övergripande strategidokument och verksamhetsplaner.
  • Samverkan med studenter, omgivande samhälle och andra intressenter i de avseenden där arbetet kan främja en hållbar samhällsutveckling ska stimuleras och stödjas.
  • Internationellt konkurrenskraftig flervetenskaplig forskning för hållbara innovationer och hållbar samhällsutveckling ska uppmuntras.
  • Alla kompletta utbildningsmiljöer ska erbjuda studenterna utbildningsmoment i hållbar utveckling.
  • Verksamheten ska hushålla med naturresurser och arbeta för en hållbar campusmiljö.
  • Miljölagstiftningen ska utgöra ett minimikrav i all verksamhet.

Forskningsnyheter inom miljö vid Högskolan i Halmstad

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt