Sök

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärar­utbildningen. Under VFU får de studerande möjlighet att medverka i den pedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter. Dessutom utför lärarstudenterna undersökningar kopplade till de högskoleförlagda studierna.

Vad förväntas av dig som VFU-handledare?

Som handledare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen. Du förutsätts vilja kommunicera och reflektera dina lärarkunskaper med studenten, vilket bidrar till att studenten kan utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Studenten kan å sin sida ge nya infallsvinklar på undervisningen och många lärare upplever att de själva utvecklas när de handleder studenter.

Du samtalar med studenten innan VFU-perioden börjar och bådas förväntningar tydliggörs. Med stöd av ditt yrkeskunnande handleder du studenten så att han eller hon utvecklas i sin egen lärarroll. Det är viktigt att studenten inte enbart imiterar sin handledare utan utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sin kommande yrkesroll.

Genom att studenten följer olika lärare och ser flera verksamheter utvecklas efterhand en förståelse för vad det innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för barns och elevers lärande. En lärares samtliga arbetsuppgifter ingår för att studenten ska få en helhetsbild av yrket.

Som handledare gör du i slutet av VFU-perioden en bedömning av studentens uppnådda fömågor och studentens behov av utveckling under kommande VFU-perioder. Du förväntas som lärarutbildare att, så snart tillfälle ges, delta i en poänggivande handledningsutbildning.

VFU-handledare ska vara insatta i dagens lärarutbildning och veta vilken roll de har i utbildningen. De har regelbundna handledningssamtal med studenterna, vilket förutsätter god kunskap i handledning. Vid Högskolan i Halmstad startar kursen Handledning för VFU 7,5 hp på kvartsfart varje termin. För att kvalitetssäkra VFU:n, bör alla VFU-handledare gå denna utbildning (eller motsvarande på annat lärosäte).

Information för:

VFU-portal

Här ser du din VFU-placering. Det är samma inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto.

Inloggning till VFU-portal Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt