Sök

VFU grundlärare

Information om grundlärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår.

VFU-guiden

VFU-guiden är ett komplement till utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhets­förlagda utbildningen.

VFU-guide – grundlärare

Examensmål grundlärarutbildning (åk F–3), 240 hp

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen
 • visa sådana kunskaper inom didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom de ämnen som utbildningen avser och för yrkesinriktningen i övrigt
 • visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling
 • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser
 • visa kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia

Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt
 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
 • visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Examensmål grundlärarutbildning (åk 4–6), 240 hp

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen
 • visa sådana kunskaper inom didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom de ämnen som utbildningen avser och för yrkesinriktningen i övrigt
 • visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling
 • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser
 • visa kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad kunskap i bedömning och betygsättning
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt
 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
 • visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhets­perspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv i den pedagogiska verksamheten
 •  
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Underkänd VFU

 • Om en student har fått underkänt betyg på en VFU-period, kommer hen att kallas till vägledningssamtal med VFU-ledare för sitt program.
 • Programansvarig informerar studenten om de specifika uppflyttningsregler som styr vad studenten kan läsa nästkommande termin. Studenten måste till exempel vara godkänd på föregående VFU för att få påbörja en ny kurs med VFU.
 • VFU-perioden får göras om en (1) gång. Om studenten får två underkända VFU-betyg på samma kurs, innebär det att hen inte kan fortsätta sina studier på lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad.
 • Betyg kan inte överklagas.
 • Studenten behöver tid för att göra om VFU-perioden. Det innebär studieuppehåll och därmed byte av studentgrupp, eftersom VFU ska göras under en sammanhängande tidsperiod (inte enstaka dagar).
 • Studenten får inte göra om en VFU-period samtidigt som hen läser andra kurser, eftersom både VFU och övriga kurser inom programmet är heltidsstudier.
 • VFU-skolans möjlighet att ta emot studenten påverkar när VFU-perioden kan göras om.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt