Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

CIEL:s syfte är att utveckla forskning och kunskaper om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Med forskning inom områden som berör nya, små och medelstora företags utveckling fokuseras frågor om, och analys av, innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning (governance) och internationalisering.

Om CIEL

CIEL är en av två forskningsmiljöer vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Målet för miljön är att skapa möjligheter för internationellt framstående forskning kring innovation, entreprenörskap och lärande.

Forskningsmiljön är indelad i fyra forskargrupper:

 • Business Model Innovation (BMI)
 • Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)
 • Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN)
 • Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB)

Gruppernas verksamhet överlappar till viss del varandra, och samhörigheten inom forskningsmiljön främjar tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Senaste forskningsnyheterna från CIEL på Samspel

Forskarutbildning i innovationsvetenskap

CIEL ansvarar för Högskolans forskarutbildning i innovationsvetenskap. Innovationsvetenskap som forskarutbildningsområde inkluderar forskning inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områden, teknik och naturvetenskap med gemensamt fokus på innovationer, dess tillblivelse, framväxt, kommersialisering och etablering på marknaden.

Läs mer om forskarutbildningen i innovationsvetenskap

Doktorander inom innovationsvetenskap

 • Eva Berggren
 • Anna Hansson
 • Per-Ola Ulvenblad
 • Charlotta Winkler
 • Zara Zahmani
 • Harrisson John Bhatti
 • Luís Fernando
 • Håkan Knutsson
 • Fazle Rahi
 • Manoella Antonieta Ramos da Silva
 • Jenny Ståhl
 • Foday Drammeh
 • Rupert Waters

Business Model Innovation (BMI)

Forskningsgruppen BMI undersöker hur affärsmodellsinnovationer kan hjälpa företag att skapa, ta tillvara och utnyttja innovationer samt bidra till tillväxt och hållbarhet.

Affärsmodeller är ofta nyckel till företags innovationsförmåga, konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Affärsmodellen förklarar hur företaget i fråga verkar för att skapa värde, och hur det identifierar konkurrens. Affärsmodellen är helt enkelt det som talar om hur företaget gör för att skapa och fånga värden som sedan kan fördelas i verksamheten.

Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

Den ökade globaliseringen (med minskade handelshinder, ny transport- och kommunikationsteknologi, samt betydelsen av nya tillväxtmarknader) medför att internationalisering (vad gäller försäljning, inköp, produktion och kunskapsutbyte) blir en viktig fråga för företag och andra aktörer i samhället.

För att säkerställa en uthållig ekonomisk utveckling är kunskap om internationalisering, marknadsföring, entreprenörskap och tillväxt nödvändiga byggstenar. Internationalisering kan leda till ett ökat välstånd genom att jordens gemensamma resurser kan användas på ett bättre sätt. Obalans i maktförhållande kan dock medföra att värdeskapandet kan fördelas på ett ojämlikt vis.

Mer kunskap behövs för att förstå globaliseringens positiva och negativa effekter på både företags- och samhällsnivå.

Aktuella projekt

Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN)

Forskningsgruppen KEEN bedriver ekonomiskt orienterad forskning kring entreprenörskap och innovationer. Forskningen kopplar samman områden som organisation och ledarskap, redovisning, finansiering, marknadsföring, strategi och nationalekonomi, och en stor del av forskningsprojekten är aktörsnära och bedrivs i samverkan med regionala eller nationella samarbetspartners.

KEEN:s forskning fokuserar på entreprenöriella och affärsskapande initiativ i nya och etablerade företag, vilket inkluderar studieområden som identifiering och exploatering av nya affärsmöjligheter, organisering av FoU och ny teknik, produkt- och marknadsintroduktioner, entreprenöriella förändrings- och lärandeprocesser, samt innovationsledning och innovationsekonomi. Forskningsgruppen fokuserar även på forskning inom området Hälsoinnovation vilket är ett centralt område i högskolans profilering.

Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB)

Forskningsgruppen SIMB formulerar och genomför forskningsprojekt inom områden vars utveckling är nödvändig för den framtida byggsektorns framgång.

Gruppen forskar kring:

 • Förändring och innovationer i byggandet
 • Samverkansformer i byggprocessen
 • Det uthålliga byggandet

Byggsektorn omfattar ungefär 10 procent av Sveriges BNP, och den har en stark påverkan på vår miljö genom dess stora utnyttjande av naturresurser. Den ställs nu också inför ett starkt krav på tillväxt, eftersom det finns stor efterfrågan på bostäder och infrastruktur. Byggsektorn har emellertid fått dåligt rykte på grund av problem med sjuka hus och hög kostnadsutveckling. Därför är den forskning som bedrivs inom SIMB viktig.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt