Sök

Implementering av informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI tillämpning

Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova med syfte att utveckla Svensk hälso- och sjukvård till att bli mer informationsdriven, individanpassad och skalbar genom AI-tillämpning. Projektet pågår under 5 år, med start 2020 och medverkande partners är inledningsvis AI Innovation of Sweden, Sveriges kommuner och landsting, Region Halland, Högskolan i Halmstad, samt Innovationsplatsen, Karolinska Sjukhuset.

Vården står inför stora utmaningar som inte enbart kan lösas genom mer resurser eller av enskilda aktörer. Hur vi använder data och information i vården kommer spela en viktig roll för att lösa flera av sjukvårdens utmaningar. Det kommer att krävas både nya arbetssätt och samarbeten. Region Halland och Högskolan i Halmstad ligger långt framme med arbetet inom informationsdriven vård, vilket också har väckt nationellt såväl som internationellt intresse. Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd, och Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi vid Akademin för informationsteknologi, är de från Högskolan projektledarna för varsitt delprojekt.

Petra ansvarar för det delprojekt som kommer att undersöka hur framsteg inom AI-forskningen kan kombineras med kunskaper om förutsättningar för en framgångsrik implementering och långsiktig utveckling i hälso- och sjukvården. Vi behöver förstå hur användning av data och information i vården kan främja kvaliteten i beslutsfattande, både i det enskilda patientmötet och vid prioriteringar på verksamhetsnivå. Vi behöver också förstå hur vi kan använda kunskaper från implementeringsforskningen. Även om det finns växande bevis för och teorier inom implementeringsforskningen, är denna kunskap inte anpassad eller lättillgänglig för de intressenter som kommer att arbeta med implementering av AI-tekniken. För att hantera denna kunskapslucka syftar detta delprojekt till att utveckla ett evidensbaserat ramverk - Framework for AI Implementation Region Halland (FAIRH) - som beskriver processen för implementering av AI.

Syftet med projektet

Syftet med delprojektet är undersöka intressenters behov, krav och preferenser för en framgångsrik implementering av AI- teknologi i hälso- och sjukvården. Vi kommer att studera om implementering av AI- teknologi har särskilda implementeringskrav som kräver specifika och/eller ytterligare överväganden i relation till etablerade implementeringsmodeller. Vi ställer oss frågan ”Hur kan befintlig kunskap från implementeringsforskning mobiliseras för att informera praktiken och öka framgången för AI-implementeringsinitiativ”?

Projektet inbegriper 4 delstudier; 1) en systematisk litteraturstudie kring AI och implementeringsmodeller, 2) en studie med fokus på hur hälsoekonomiska metoder kan stödja implementeringen av AI teknologi, 3) en implementeringsstudie kring hur AI-teknologi kan stödja verksamhetsutveckling för att främja den psykiska hälsan hos unga vuxna och 4) en implementeringsstudie kring införandet av AI-teknologi för att prediktera oväntad mortalitet efter utskrivning från en akutmottagning.

Om projektet

Projektperiod:

  • 2020–2024

Anslagsgivare:

  • KK-stiftelsen
  • Vinnova

Partner/samverkan:

  • AI Innovation of Sweden
  • Sveriges kommuner och landsting
  • Region Halland
  • Högskolan i Halmstad
  • Innovationsplatsen, Karolinska Sjukhuset.

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt