Sök

Barns berättande och språkutveckling i digitala fysiska aktiviteter

Syftet med projektet är att tillsammans med barn och förskolepersonal utforska aktiviteter där berättande med stöd av analoga och digitala estetiska uttrycksformer samt fysisk rörelse i närmiljön ingår.

Inom projektet fortsätter utvecklingen av ett forskningsbaserat utvecklingsarbete som ägt rum under samverkansformer i en förskola i Fyllinge, Halmstad kommun under 2019–2020. Det projektet handlade om barns berättande och knöts inom ramen för delprojektet Närmiljö som lärmiljö, vilket var inriktat mot förskolans digitalisering, och en del av det regionala avslutade projektet FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan).

Centrala ämnen

De ursprungliga temana berikas i projektet Barns berättande och språkutveckling i digitala fysiska aktiviteter med ytterligare inriktningar av såväl ämnesmässig och teknisk som av pedagogisk karaktär. Det generella begreppet språkutveckling står i projektet mer precist för tillägnandet av fler kommunikativa verktyg och ett bredare språkligt spektrum förankrat i barnens egna liv, närområde, perspektiv och undersökande berättande. Centrala ämnen i forskningsprojektet är digitala uttryck, estetik, lek och rörelse. Projektet undersöker också behovet att stötta barn att hitta röster som inte är avhängigt verbalt språk.

Projektperiod

2021

Anslagsgivare

ULF – utveckling, lärande, forskning

Projektdeltagare vid Högskolan i Halmstad

Kalle Jonasson, universitetslektor i utbildningsvetenskap

Anniqa Lagergren, universitetslektor i pedagogik

Partner/samverkan

Fyllinge skolområde, Halmstad kommun (fem förskolor med två rektorer och en skolledare, förskolepersonal)

Mer information

Projektet är ett delprojekt inom ULF – utbildning, lärande, forskning

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt