Sök

Framtidens digitala lärande i skolan – FDLIS

Samarbetet FDLIS – Framtidens digitala lärande i skolan – hade fokus på lärandeprocesser med digitala resurser för att förbättra barns och elevers måluppfyllelse. Syftet med samarbetsprojektet var att bidra till utveckling och forskning i regionen, detta genom gemensamma insatser med stöd av de medverkande kommunernas, Region Hallands och Högskolan i Halmstads kompetens, samt Högskolans Digitalt laborativt centrum, DLC.

Bild med olika fält i rött, gult, orange, blått – som en oval sammankopplad med olika symboler, sladdar, kugghjul, pratbubblor.

Utpröva och utvärdera

Samarbetet skulle vetenskapligt och erfarenhetsmässigt utpröva och utvärdera digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och metoder, samt stödja kompetensutveckling, som går utöver det som redan bedrivs i skolorna i kommunerna. Arbetet skulle ta sin utgångspunkt i och vara ett stöd för de behov som finns idag, men först och främst bidra till framtidens digitala lärande i skolan, med spetskompetens och vetenskapligt förhållningssätt.

Mål

Det fanns fyra övergripande målsättningar för samarbetet, att:

  • Utveckla, pröva och utvärdera, för att gemensamt samla digitala lärresurser
  • Verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärare och barn/elever
  • Utveckla ledarskapet i den digitala skolan
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande

Parternas avsikt är att gemensamt arbeta för att stärka samtliga parters verksamheter och skapa förutsättningar för hela regionen att bidra till en positiv resultatutveckling för barns och elevers måluppfyllelse. Utvecklingsarbetet ska förbereda barn, elever, lärarstudenter och skolans personal för ett lärande, med stöd av digitala verktyg, som vi känner eller inte känner till idag.

 

Ge ett litet barn en hammare och det kommer upptäcka att allt behöver hamras – varför digitaliseringsbegreppet är ett problem i undervisningsdesign och vad vi kan göra åt det. Keynote-föreläsning av Jonas Linderoth, professor i pedagogik, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Forskningsfokus

Forskare vid Högskolan i Halmstad inriktade sig på FDLIS fyra fokusområden:

  • Fjärr- och distansundervisning
  • Utveckla undervisningens kvalitet
  • Utveckla skolledares ledarskap i den digitala skolan
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom FDLIS

Fjärrundervisning

Genomföra en kunskapsöversikt av aktuell forskning inom området och göra en jämförelse mellan olika programvaror för fjärrundervisning för att försöka beskriva en så effektiv fjärrundervisning som möjligt. Hur utvecklar lärarna digital kompetens för att planera och genomföra undervisning genom Skype? Baserat på detta, finns det kompetensutvecklingsbehov hos lärare och i så fall vad? Fjärrundervisningen genomförs i modersmålsundervisning, undervisning i moderna språk och i studiehandledning.
Kommuner som ingår i projektet: Båstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm samt Region Halland
Forskare: Monica Karlsson

Närmiljö som lärmiljö inom förskolan

Projektet syftar till att studera förskolebarns närmiljö som lärmiljö. I projektet arbetar forskare, förskollärare och barn med digitala verktyg vid barns förflyttning i offentliga miljöer. Tre kommuner deltar där pedagoger och forskare tillsammans arbetar med att utforska, utveckla och förbättra undervisning och lärande med hjälp av digitala resurser/digital dokumentation av och i olika miljöer. Barnen är konsumenter, upptäckare och producenter såväl med som utan digitala verktyg. I projektet undersöks hur miljöer kan tillgängliggöras och utvidgas på flera olika sätt med hjälp av digitala resurser och dokumentation. Hur skapas mening genom digital dokumentation? Hur kan barn relatera till olika typer av virtuella miljöer och kartor inför besök?
Kommuner som ingår i projektet: Ängelholm, Halmstad, Varberg
Forskare: Anniqa Lagergren, Kalle Jonasson

Spelifierad undervisning

Studera hur spelmekanismer påverkar elevers motivering och engagemang. Kan undervisning med hjälp av Classcraft öka elevernas engagemang inom ämnet/området? Är det några skillnader mellan kunskapsresultat i ämnet/området mellan elever som använt Classcraft jämfört med traditionell undervisning? Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor i engagemanget?
Kommun som ingår i projektet: Ängelholm
Forskare: Björn Sjödén

Studieteknik i det datoriserade klassrummet

Syftet är att utveckla undervisningsstrategier som stödjer elevernas studieteknik och därmed bidrar till en fördjupad kunskapsbildning. Projektet har läsning av text och bearbetning av densamma i fokus. I projektet används Ipad men undervisningsstrategierna som prövas har relevans för användning av datorer och Chromebook. Vilka kritiska aspekter i undervisning med Ipad går att identifiera med avseende på elevernas studieteknik och möjligheter till fördjupad kunskapsbildning? Hur kan en effektiv undervisningsstrategi formas med utgångspunkt i de kritiska aspekterna? Vilken effekt har den stödjande strukturen Apple klassrum på elevernas studieteknik?
Kommun som ingår i projektet: Båstad

Ämnesdidaktiska kollegium

Syftet är att utveckla en kultur av systematiskt, undersökande, kontinuerlig formativ undervisningsutveckling där elevernas lärande är i centrum. Öppna lektioner med och utan digitalt stöd videofilmas med 360-kamera och en jämförelse genomförs av lärares lärande och/eller process – styrkor och begränsningar? Förstärker filmade lektioner insamlandet av empiri och höjer den kvaliteten på analysen i efterföljande reflektion? Data samlas in med hjälp av film och flera ljudkällor för att bidra till analys av undervisning på ett nytt sätt. Det insamlade materialet kan användas för att isolera enskilda lärandemål och kritiska aspekter men även ligga till grund för diskussioner bland kollegor som inte fysiskt kan närvara på den öppna lektionen.
Kommun som ingår i projektet: Varberg
Forskare: Patrik Lilja och Pernilla Nilsson

Lärande genom film

Projektet handlar om att, med hjälp av digitala verktyg och medier, utvärdera och utveckla metoder för hur elever kan lära sig mer effektivt från filmer på nätet. Det kan handla om inspelade föreläsningar men också filmklipp på exempelvis YouTube, som utgör en närmast outtömlig resurs för lärande. Syftet med projektet är att få kunskap om hur digitalt stöd, kan utformas för att bidra till bättre och konstruktivt lärande från digitala filmer.
Kommuner som ingår i projektet: Båstad, Ängelholm samt Region Halland
Forskare: Björn Sjödén

Matteappen – användningen av digital lärresurs

Syftet är att undersöka och utveckla undervisningen med stöd av digitala resurser samt att utforska hur lärarens roll påverkas. På detta sätt undersöks vilka effekter digitalisering har för barn/elevers lärande och resultatutveckling. På vilket sätt kan läromedelsleverantörer, forskare och lärare engageras i gemensamma utvecklingsprojektet? Vilken betydelse har val av digitalt läromedel för elevers resultatutveckling och hur påverkar det lärares undervisning?
Kommun som ingår i projektet: Halmstad

Gränsöverskridande programmering; modeller för digital design, progression och ämnesintegration

I och med att programmering och digital kompetens tydliggjorts som innehåll i grundskolans läroplan finns ett stort behov av att utveckla nya modeller för hur dessa kan integreras i undervisningen. Tidigare forskning visar att det är viktigt att elever får ett meningsfullt sammanhang för dessa kunskaper. Detta projekt syftar till att skapa sådana sammanhang där elever får möjlighet att ägna sig åt programmering och teknisk design samtidigt som de får göra praktiska, etiska och samhälleliga överväganden om teknikens roll. Av stor betydelse är att hitta modeller för att brygga över ämnesgränser, något som är en utmaning i med den nya läroplanen. Projektet kretsar konkret kring tillämpning av alla naturvetenskapliga ämnen med utgångspunkt från teknik; att undersöka möjlighet för ämnesintegration samt utveckling av progression inom programmering för år 7-9.
Kommun som ingår i projektet: Laholm
Forskare: Patrik Lilja

VR i kemi

Digitala verktyg såsom VR/AR (virtual reality/augmented reality) öppnar upp för nya möjligheter till lärande och sätt att undervisa i kemi. Samtidigt finns det inte någon samlad bild av vilket utbud av VR/AR-innehåll med inriktning på kemi som finns att tillgå och få lärare har testat något i en konkret undervisningssituation. Kemilärare på gymnasiet i Kungsbacka ser att ett digitalt verktyg såsom VR/AR skulle kunna erbjuda helt nya sätt att undervisa kring och arbeta med kemi i praktiken. Man ser även att VR/AR skulle kunna skapa ökad tillgänglighet i lärmiljön för många olika målgrupper, exempelvis elever med funktionshinder och nyanlända. Hur kan VR/AR vara ett stöd i kemistudierna på gymnasiet? Vilka lämpliga utbildningsverktyg inom VR/AR finns tillgängliga på marknaden just nu? Hur kan VR/AR användas i klassrummet/lärmiljön? Hur kan VR/AR vara ett komplement till det praktiska laborationsarbetet?
Kommun som ingår i projektet: Kungsbacka

Kunskapsöversikt hälsa och digitalisering

Genomföra en kunskapsöversikt kring hur digitala resurser påverkar barn och ungdomar och om, på vilket sätt det leder till negativa konsekvenser för deras välmående och hälsa. Vilken forskning och beprövad erfarenhet finns tillgänglig och vad för kunskap saknas? Översikten ska ligga till grund för ett fortsatt arbete att främja barn och ungdomars välmående och hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Kommun som ingår i projektet: Halmstad samt Region Halland
Forskare: Jeanette Källstrand

Digitala resursers påverkan på barn och ungdomars välmående och hälsa

Studera om utveckling av ett digitalt utvärderingsinstrument kan bidra till att mäta barn och ungdomars välmående och psykiska hälsa.
Kommun som ingår i projektet: Laholm samt Region Halland
Forskare: Jeanette Källstrand och Linn Håman

Adekvat digital kompetens för skolledare

Syftet är att studera och utveckla det digitala ledarskapet i den digitala skolan och verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärare och barn/elever. Vilka behov och överväganden styr skolledarnas agerande vad gäller adekvat digital kompetens i den specifika förändringssituation som råder? Hur matchas de för lärarkåren påtagliga aspekterna av förändringskravet med behov och överväganden hos skolledare vad gäller digital kompetens? Vilka strategier är fruktbara att anamma i det digitala ledarskapet i den givna förändringssituationen?
Kommun som ingår i projektet: Båstad samt Region Halland

Modern visualiseringsteknik som verktyg för bättre måluppfyllelse för nyanlända

Det stora antalet nyanlända gör att det finns en relevans i att arbeta med ett projekt som ger ökade möjligheter för denna grupp att kunna fullfölja sina studier inom ett nationellt program.
Dessa elevers språkkunskaper och annorlunda livs- och utbildningserfarenheter gör att de vad gäller flera aspekter har svårare att följa undervisningen jämfört med sina svenska klasskamrater. Därför behöver det sökas nya vägar för att man ska kunna uppnå en mer jämlik studiesituation. I projektet står användning av digitala verktyg på gymnasiet i fokus via VR och AR. Hur kan vi öka tillgängligheten i klassrummet för nyanlända elever med modern visualiseringsteknik? Hur kan vi med modern visualiseringsteknik förbättra språk- och kunskapsutvecklingen hos nyanlända elever? Hur kan vi med modern visualiseringsteknik bidra till ökad integration i klassrummet?
Kommun som ingår i projektet: Halmstad
Forskare: Björn Sjödén

Kemiundervisning på gymnasieskolan med hjälp av Augmented Reality

Hur kan digitala verktyg öppna upp för nya möjligheter att både undervisa och lära kemi? Samverkansprojektet ger exempel på hur AR kan tillämpas i reella undervisningssituationer i gymnasieskolans kemiundervisning och på vilket sätt det har betydelse för elevers lärande om kemiska modeller.
Kommun som ingår i projektet: Kungsbacka
Forskare: Per Högström
Forskare: Per Högström

Projektperiod

2018–2020

Finansiering

Totalt satsade de medverkande parterna, under tre år, drygt 8 miljoner kronor på samarbetet.

Samverkansparter

Båstads kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Högskolan i Halmstad, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Region Halland, Varbergs kommun och Ängelholms kommun.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt