Sök

Integrering av utbildningsmiljöer för undervisning i teknik och hållbarhet

Syftet med projektet är att ta fram en varaktig samverkans- och utbildningsmodell baserat på praktiknära forskning. Modellen ska medföra utveckling av undervisning inom hållbar utveckling kopplat till grundskolans teknikämne. Syftet är att dessutom utveckla lärarstudenters teknikdidaktiska kompetens och att beskriva hur denna transformation sker.

Projektets fullständiga namn är ”Modell för praktiknära samverkan mellan Högskolan Halmstad och KomTek för att utveckla lärarstudenters ämnesdidaktiska kompetens i teknik”. I projektet ingår lärare och forskare vid Högskolan i Halmstad, lärarstuderande och utbildare vid KomTek Halmstad. Vi ska arbeta tillsammans för att upparbeta en ny och varaktig samverkansmodell som vidareutvecklar och stärker undervisning i teknik och hållbar utveckling. Vi kombinerar befintliga utbildningsmiljöer på nya sätt. I den nya designen finns ett särskilt hänsynstagande till perspektiv på hållbar utveckling där kunskaper om teknik har en viktig betydelse.

Den allmänna uppfattningen är att teknik är något man gör med hjälp av någon form av verktyg, men undervisning i teknik är mer än så. Nationella rapporter visar att det är vanligt att teknikundervisningen har brister. Lärare upplever även att de saknar den kompetens de behöver och efterfrågar vidareutbildning.

KomTek Halmstad erbjuder vidareutbildningar för verksamma lärare och ger även stöd till undervisning i teknik på fler sätt, exempelvis genom att erbjuda elever möjligheter att lära sig mer om teknik. KomTek Halmstad är sedan flera år involverade i lärarutbildningen och erbjuder framför allt noga utprövade praktiska moment till lärarstudenter. Det är däremot oklart vilket reellt bidrag detta ger till studenternas lärande eller studenternas förmåga att undervisa. Genom den nya samverkansmodellen utökas möjligheter att koppla teoretiska perspektiv till utformning av praktiska moment så att fler vetenskapligt underbyggda argument kan användas. Dessa förväntas även vara till nytta för samverkan med verksamma lärare.

Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad arbetar med teoretiska perspektiv på undervisning i teknik och hållbar utveckling. Det finns en önskan att tydliggöra kopplingar till både praktiska moment som redan sker med hjälp av KomTek Halmstad och lärarstudenternas ämnesdidaktiska kompetens. För att få svar på detta krävs en ny form av upplägg och innehåll för lärarstudenternas utbildning. Högskolan i Halmstad behöver argument för att forma utbildningen så att den på bästa sätt möter den realitet som väntar lärarstudenterna.

Lärarstudenter efterfrågar ofta hur de ska göra ute i praktiken med all den nya kunskap de erhåller. Utbildningens verksamhetsförlagda (VFU) och verksamhetsintegrerade (VI) dagar räcker inte. Dessa dagar synkar sällan det aktuella ämnesinnehållet. Genom den nya samverkansmodellen kommer lärarstudenterna i sin teknikutbildning att få möta elever och lärare från skolverksamheter. Därigenom ges möjligheter att öva och pröva såväl teoretiska som praktiska perspektiv på undervisning i teknik. Det ska kunna ge dem större möjligheter att sätta sig in i yrkesrollen ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023-01-01–2024-12-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Halmstad kommun
  • Teknik- och entreprenörsskolan KomTek

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt