Sök

Virtuella lärmiljöer som stöd för elevers kunskapsutveckling i studiehandledning på modersmålet (VRiS)

Syftet med projektet är att i samverkan mellan studiehandledare, elever, VR-designer och forskare etablera erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på elevers kunskapsutveckling i studiehandledning på modersmålet genom anpassade VR-miljöer.

Digitala resurser för kunskapsutveckling

Under de senaste decennierna har digitala resurser kommit att förändra samhället i stort och också mer specifikt utbildningssektorn. Virtuella lärmiljöer (VR-miljöer) är exempel på en resurs som erbjuder intressanta potentialer för elevers kunskapsutveckling. VR-miljöer som stöd för elevers kunskapsutveckling i studiehandledning på modersmålet är ett praktiknära samverkansprojekt där forskare och praktiker möts i kollaborativa former och arbetar med gemensamt formulerade frågeställningar.

Avsikten är att praktik och forskning ska utmana och berika varandra i en löpandeprocess, vilket kommer att leda till praktikutveckling med professionsövergripande utgångspunkt. Projektet avser även att ta fram en didaktiskt anpassad studiehandledning, vars syfte är att främja elevers lärande genom anpassade VR-miljöer, och som utvecklas och prövas i skärningspunkten mellan studiehandledare, VR-designer, forskare och elever. I förlängningen kommer detta innebära ett förbättrat stöd för elevers kunskapsutveckling i studiehandledning på modersmålet och en kompetensutveckling för studiehandledare.

Ett praktiknära samverkansprojekt

Projektet utgår från en praktiknära designbaserad forskningsansats (DBR), vilket innebär att projektets deltagare i systematisk samverkan etablerar erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på elevers kunskapsutveckling i studiehandledning på modersmålet genom anpassade VR-miljöer. Samverkan mellan forskare och praktiker (dvs. studiehandledare) är en central aspekt av DBR med interventioner som betraktas som gemensamma produkter i de specifika kontexter som studeras. Det innebär iscensättning av interventioner i praktiken som planeras i ett ömsesidigt samarbete mellan studiehandledare, VR-designer och forskare. Genom en DBR-ansats har vi därmed möjlighet att systematiskt och noggrant bygga förståelse för och studera konsekvenser av de införda förändringarna i elevers studiehandledningsmiljö.

Forskningsprojektet leds av Emma Edstrand, fil. doktor i utbildningsvetenskap och bedrivs tillsammans med Jeanette Sjöberg, biträdande professor i pedagogik och Sylvana Sofkova Hashemi, professor i digitalt lärande. Utöver forskarna ingår även i projektgruppen en IKT-pedagog, två studiehandledare och en VR-designer från Båstads kommun. Samverkansprojektet genomförs inom ramen för det nationella projektet Utbildning, Lärande och Forskning (ULF).

Om projektet

Projektperiod

2022-2024

Partner/samverkan

Båstads kommun (Östra Karup skola, Bjäre skola och Förslöv skola)

Projektdeltagare vid Högskolan i Halmstad

  • Emma Edstrand, universitetslektor i lärandemiljöer och digitalisering (projektledare)
  • Jeanette Sjöberg, docent och biträdande professor i pedagogik
  • Sylvana Sofkova Hashemi, professor i digitalt lärande

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt