Sök

Nationellt projekt om informationsdriven vård koordineras av Högskolan i Halmstad

Vinnova beviljar stöd till det nya nationella projektet inom informationsdriven vård som Health Data Centre vid Högskolan i Halmstad ska koordinera. I projektet samarbetar flera regioner, lärosäten, företag och organisationer i en gemensam kraftsamling för att använda data i syfte att förbättra hälso- och sjukvården.

Högskolans entré.

Projektet heter Informationsdriven vård – federerat lärande och syntetisk datagenerering och inleds i augusti. Målet för hösten 2022 är att sjösätta en unik struktur som gör det möjligt att samnyttja hälsodata från tre regioner: Region Halland, Region Örebro län och Region Kronoberg. Parallellt ska dialoger initieras med olika intressenter och aktörer, både inom regionerna och på nationell nivå. Syftet med dessa möten är att öka kunskapen för hur hälsodata kan komma till nytta för samhället i stort, för hälso- och sjukvårdsorganisationer, myndigheter, företag – och enskilda individer.

– Vi är oerhört glada för detta besked! Projektet ger oss möjligheten att sprida det upplägg och den kompetens som vi har byggt upp i Halland till fler regioner, säger Magnus Clarin, akademichef vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad och en av initiativtagarna till bildandet av Health Data Centre (HDC) som ska koordinera det nya projektet.

En nod som kopplar samman regioner

– Målet är att HDC blir en nationell nod för informationsdriven vård. Vi vill koppla samman så många regioner som möjligt i en struktur av så kallat federerat lärande i syfte att förbättra och effektivisera svensk sjukvård. Det skarpa projekt som vi ska genomföra under hösten är ett mycket viktigt steg mot detta mål, säger Magnus Clarin.

Parter i projektet Informationsdriven vård – federerat lärande och syntetisk datagenerering är Region Halland, Region Kronoberg, Region Örebro län, Hallandia V, AstraZeneca, Högskolan i Halmstad, Örebro universitet och AI Sweden. Koordinator för projektet är Health Data Centre (HDC), som är ett centrum för forskning och analys inom hälsodata och AI vid Högskolan i Halmstad. Projektet inleds i augusti 2022 och finansieras av Vinnova.

Det nya projektet passar mycket väl in i Högskolans nyinrättade forskningsprogram Information Driven Care (IDC). Projektet kopplar också till Högskolans forskningsprofil inom informationsdriven vård, CAISR Health, och till den nystartade europeiska innovationshubben, Health Data Sweden (HDS).

Text: Louise Wandel
Bild: Anna-Frida Agardsson

Projektet Informationsdriven vård – federerat lärande och syntetisk datagenerering

Projektet inleder med steg 1 under hösten 2022. Steg 2 förväntas starta 2023 och innebär ytterligare skalning nationellt och internationell för att inkludera flera aktörer, datakällor och analys av fler patientgrupper samt fördjupad forskning och utveckling av tekniken.

Projektets tre övergripande mål under steg 1:

  1. Att skapa en skalbar struktur av federerat lärande (se separat faktaruta) genom att samnyttja hälsodata från tre regioner: Region Halland, Region Örebro län och Region Kronoberg. Projektet ska analysera data på populationsnivå från alla tre regioner och som ett första steg ta fram AI-baserade prediktionsmodeller för två specifika patientgruppers vårdkedja – kronisk njursjukdom och hjärtsvikt.
  1. Att påbörja utvecklingen av så kallad syntetisk generering av hälsodata. Syntetiska data är artificiellt genererad information som inte bär några spår av personuppgifter. Syntetiska data som speglar riktiga hälsodata gör det möjligt för fler företag, organisationer och myndigheter att använda data för utveckling av nya produkter och lösningar för hälso- och sjukvården.
  1. Att initiera dialoger, både mellan de i projektets ingående regioner samt med nationella myndigheter och organisationer, för att tillsammans möta de utmaningar och förändringar som den nya tekniken innebär.

Mer information på projektets webbsida (på engelska):

Information-driven care – federated learning and synthetic data generation

Federerat lärande

Federerat lärande är en maskininlärningsteknik som tränar en algoritm över flera decentraliserade noder (som i detta fall utgörs av regionerna) utan att data behöver föras över till modellägaren. Det gör tekniken lämplig för hälso- och sjukvården där hantering av känsliga data ingår. Eftersom Sveriges regioner har valt olika vårdinformationssystem med olika leverantörer måste en nationell metod att samla hälsodata tillåta regionernas olika strukturer. Den federerade tekniken är oberoende av vilket informationssystem som regionerna har valt, vilket gör det möjligt för varje region att fortsätta med sin systemleverantör och ändå utveckla kraftfull informationsdriven vård.

Health Data Centre

Health Data Centre (HDC) är ett centrum för forskning och analys inom hälsodata och AI vid Högskolan i Halmstad. Kärnan i HDC är en teknisk infrastruktur som gör det möjligt att analysera och forska på hälsodata på ett regelenligt och säkert sätt. Vid HDC kan redan i dag skarpa projekt genomföras baserat på ”real world data” tillsammans med till exempel läkemedelsindustrin. Analyser görs och prediktionsmodeller tas fram baserat på både kliniska data och resursrelaterade data från specifika patientgrupper i Region Halland, som bland annat har hjärtsvikt, kronisk njursjukdom, diabetes, KOL eller cancer. Projektresultaten ger bättre beslutsunderlag för kliniker och sjukvårdsledning på Region Halland. De ger även läkemedelsindustrin djupare förståelse för patientgrupperna, vilket i förlängningen leder till mer ändamålsenliga läkemedel. För akademin ger projekt med ”real world data” möjlighet att utveckla prediktionsmodeller och fördjupa forskningen inom AI och informationsdriven vård.

Health Data Centre (HDC)

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt