Sök

Biomedicingruppen

Forskargruppen inom Träningens Biomedicin vid Högskolan i Halmstad (Exercise Biomedicine research Group, ExBiG) bedriver forskning och undervisning kring effekter av fysisk aktivitet på kroppens celler, vävnader och system hos atleter, motionärer och personer med sjukdom.

Utbildning inom biomedicin

Biomedicin – inriktning träningsfysiologi

Som biomedicinare med inriktning träningsfysiologi arbetar du med ett naturvetenskapligt perspektiv på människors hälsa. Det här programmet är unikt i Sverige. Här undersöker du hur kroppen fungerar från cell till rörelse, vad som sker vid olika hälsoproblem och hur ett mer aktivt liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre.

Läs mer om programmet Biomedicin – inriktning träningsfysiologi

Fristående kurser och sommarkurser

Biomedicingruppen ger flera olika populära fristående kurser.

Fristående kurser Länk till annan webbplats.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot avgift för en arbetsgivare/juridisk person. Uppdragsutbildning kan vara kurser ur vårt ordinarie kursutbud men ofta diskuterar vi fram lösningar med kurser som både utvecklas och specialanpassas efter beställarens önskemål och behov.

För förfrågningar om uppdragsutbildning, kontakta Charlotte Olsson, avdelningschef för Avdelningen för biologi och miljö.

Charlotte Olsson Länk till annan webbplats.

En person springer på ett löpband med mask på sig.

Forskningsgruppen Exercise Biomedicine (ExBiG)

Forskningsgruppen bedriver forskning kring fysisk aktivitet och träning, hälsa och ohälsa och fysisk prestation från cellulär nivå till hela människan. Forskningsprojekt inkluderar bland annat området träning som hälsoinnovation för personer med kronisk sjukdom och personer utan sjukdom. Det bedrivs också forskning kring träning och fysisk aktivitet i syfte att förbättra en fysisk prestation.

Gruppens samlade forskning faller inom områdena Träning som medicin (Exercise as Medicine) och Träning som hälsopromotion och prestation (Exercise as Health Promotion and Performance). Mycket av ExBiGs forskning kan också inkluderas inom Högskolan profilområde Hälsoinnovation.

Exempel på aktuell forskning

Forskning kring högintensiv träning vid inflammatorisk sjukdom

I ett pågående projekt studeras akuta och långsiktiga effekter av högintensiv intervallträning hos personer med inflammatorisk ryggsjukdom, spondylartrit. Blodprov och fysiologiska test gör det möjligt att jämföra inflammatoriska parametrar, kondition, kroppssammansättning, smärta och funktion. På sikt kan studierna leda till större kunskaper kring individanpassade träningsupplägg och mer personcentrerad vård vilket ökar förutsättningarna för en god hälsa hos personer med inflammatorisk sjukdom. Studierna leder också till en ökad förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar den inflammatoriska processen på molekylär nivå.

En person ligger på golvet med benen uppåt. En annan person sitter på knä bredvid.

Forskning kring hälsa smärta och prestation hos ungdomar på idrottsgrundskola (MYSS)

Vi har under tre år följt idrottande ungdomar på ett idrottsgymnasium i deras prestationsutveckling, mognadsgrad, upplevd smärta och generell hälsa som en del av ett större forskningsprojekt; Malmö Youth Sports Study (MYSS). Resultaten visar att smärta är relativt vanligt bland idrottande ungdomar, både hos flickor och pojkar, och att pojkar som mognade senare i förhållande till sina klasskamrater hade större risk för att rapportera smärta och presterade sämre på fysiska tester. För flickorna var smärta från flera ställen på kroppen en riskfaktor för att rapportera smärta även två år senare. Vi håller nu på att följa upp ungdomarna efter ytterligare tre år. Ungdomar som satsar inom en sport ses ofta som hälsosamma men riskerar samtidigt att utveckla långvarig smärta. Därför är det viktigt att föreningar, tränare och föräldrar känner till denna problematik och att förebyggande insatser sker bland ungdomar och unga vuxna så att smärta inte blir ett långvarigt tillstånd.

Läs mer i Högskolans populärvetenskapliga magasin Samspel Länk till annan webbplats.

Person i vit labbrock med pipett

Rörelselabbet/Human Movement Lab

I Rörelselaboratoriet på Högskolan i Halmstad bedrivs undervisning och forskning inom fysisk träning, rörelse, funktion och hälsa. Här finns modern utrustning för mätning och utvärdering av olika typer av rörelse och funktion så som anatomiska vinklar, rörelseutslag och rörelseanalyser i 2D och 3D, fysiologiska funktioner så som hjärt-, cirkulations- och lungfunktion, kapillärblodsanalyser, styrka, snabbhet och effektutveckling, syreupptagningsförmåga, samt kroppssammansättning.

Läs mer om Rörelselabbet

Biomedicingruppens medarbetare

Åsa Andersson, professor i biomedicin

Åsa Andersson undervisar i cellfysiologi, patofysiologi, molekylärbiologi och immunologi. Hennes forskning handlar om molekylära mekanismer bakom kronisk inflammation och bl a hur fysisk aktivitet påverkar dessa mekanismer. Åsa tillhör forskarmiljön RLAS och ingår i gruppen EXBiG. Åsa samarbetar också med Health Science vid Lunds Universitet och Region Halland.

Profilsida Åsa Andersson Länk till annan webbplats.

Emma Haglund, docent i biomedicin – fysisk aktivitet och träning

Emma Haglund undervisar i anatomi, epidemiologi, biostatistik och träning som medicin. Hennes forskning är inom området muskuloskeletal hälsa och ohälsa där inriktningen är smärta, ryggsjukdom och artros och hur träning och fysisk aktivitet kan fungera som medicin. Emma tillhör forskarmiljön RLAS och ingår i gruppen ExBiG, är med i Hallands Idrottsakademi och Spenshults artritgrupp vid Lunds universitet. Emma samarbetar också med FoU-Spenshult och Region Halland.

Profilsida Emma Haglund Länk till annan webbplats.

Artikel: Ökad kunskap om artros kan förbättra livet för många Länk till annan webbplats.

Lina Lundgren, universitetslektor i biomekanik

Profilsida Lina Lundgren Länk till annan webbplats.

Artikel: Forskning med nyfikenhet som drivkraft Länk till annan webbplats.

Charlotte Olsson, docent i träningsfysiologi

Charlotte ”Lottie” Olsson undervisar i träningslära, träningsfysiologi och tillhörande laboratoriemetoder, och ansvarar även för Human Movement Laboratory på HH. Hennes forskning är dels inom området Träning som medicin med inriktning mot kardiovaskulära och muskuloskeletala sjukdomar, och dels inom Träning som hälsopromotion och prestation med forskning på idrottande barn och ungdomars hälsa och fysiologiska aspekter på golf och andra precisionsidrotter. Charlotte tillhör forskarmiljön RLAS och ingår i gruppen EXBiG.

Profilsida Charlotte Olsson Länk till annan webbplats.

Ilkka Heinonen, docent i träning och kardiovaskulär fysiologi

Ilkka Heinonen, Ph.D undervisar i träningslära, träningsfysiologi och fördjupad tränings- och näringsfysiologi. Hans primära forskningsintresse är att belysa akuta och långvariga kardiovaskulära och metaboliska effekter av fysisk aktivitet och motion i hälsa och sjukdom. Ny kunskap om hur människors aktivitetsnivåer påverkar hållbar hälsa fås genom att studera hela spektret från epidemiologiska studier av inaktivitet till högintensiv och högfrekvent träning hos uthållighetsidrottare. Ilkka tillhör forskarmiljön RLAS och ingår i gruppen ExBiG. Forskningen genomförs vid och finansieras av Turku PET Centre och Hospital District of South-West Finland, Åbo, Finland

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt