Sök

Akademisk högtid

Vad är akademisk högtid? Vad firas? Vem får vara med? Vad betyder orden? Här får du svar på mycket om akademisk högtid och vad som är speciellt med Högskolan i Halmstads akademiska högtid.

Två kvistar med blad i olika blå färger, som ringar in texten ”akademisk högtid 2023”. Kvistarna utgår nertill från en symbol där det står ”40 år, 1983–2023, Högskolan i Halmstad”. Illustration. 

Vad är en akademisk högtid?

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och antik symbolik. Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid 1998. Högskolan i Halmstad är en ung högskola som har skapat sina egna traditioner och ritualer, men som också knyter an till traditionella ceremonier. Vid en akademisk högtid firas och uppmärksammas akademiska framgångar och meriteringar. Exempelvis installeras ny rektor och nya professorer i sitt ämbete, doktorer och hedersdoktorer promoveras. Vid Högskolan i Halmstads akademiska högtid uppmärksammas även nya docenter, nya doktorer som är verksamma vid Högskolan men som har disputerat vid annat lärosäte och nya excellenta lärare. Det är även det tillfälle då Högskolans pedagogiska pris och pris för samverkan och innovation delas ut.

Man med doktorshatt. Foto.

Jörgen Persson, tidigare elitspelande pingisproffs, promoverades till hedersdoktor vid Högskolan i Halmstads akademiska högtid den 16 november 2018. Bild: Anders Andersson

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är ett sätt för Högskolan att visa uppskattning av framstående insatser. Högskolan äger rätt att utse hedersdoktorer inom de områden där lärosätet har rätt att examinera på forskarnivå: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Vid en akademisk högtid promoveras hedersdoktorer och får då tre symboler: en doktorshatt – frihetens symbol, en ring – trohetens symbol, samt ett diplom – ett tecken på värdighet.

Alla hedersdoktorer har under många år på olika sätt gjort betydande insatser för Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstads hedersdoktorer

2022

  • Lennart Andrén, innovationsvetenskap

2020

  • Bertil Allard, innovationsvetenskap

2017

  • Jörgen Persson, hälsa och livsstil
  • Gun-Britt Lydén, hälsa och livsstil

2013

  • Maj-Britt Sandlund, hälsa och livsstil

2011

  • Jan Einar Blomquist, innovationsvetenskap
  • Nicolas Hassbjer, informationsteknologi

Tradition med rötter i medeltiden

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och antik symbolik. Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid 1998. Högskolan i Halmstad är en ung högskola som har skapat sina egna traditioner och ritualer, men som också knyter an till traditionella ceremonier.

Ordlista akademisk högtid

Vad betyder alla akademiska ord? Här reder vi ut begreppen kopplade till akademisk högtid.

Adjungerad professor: en person som har sin huvudsakliga anställning utanför akademin. Genom adjungerade professorer får lärosätet möjlighet att ta del av expertis från andra delar i samhället, exempelvis näringslivet.

Diplom: det certifikat en doktor får vid en promotion som tecken på värdighet.

Disputation: tillfället då doktoranden offentligt försvarar sin doktorsavhandling.

Disputerad: person som har avlagt doktorsexamen.

Docent: akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen, förenklat, nästa karriärsteg efter doktorsgrad på väg till professor.

Doktor: är en titel som tilldelas den som har avlagt doktorsexamen vid ett universitet eller en högskola, eller som tilltalstitel på person som avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen. Ordet kommer från latinets doctor, som betyder lärare (av verbet docere, att lära). Att doktorera innebär att bedriva studier och forskning som är avsedda att leda till en doktorsexamen. Under tiden är du doktorand. Att disputera innebär att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling inför en opponent och en betygsnämnd. När avhandlingen har godkänts är doktoranden disputerad och därmed, under förutsättning att även övriga examinationsmoment på forskarutbildningen är godkända, doktor. Vid Högskolan i Halmstad promoveras lärosätets egna doktorer och hedersdoktorer, det vill säga personer som har avlagt sin doktorsexamen vid Högskolan i Halmstad och de personer som Högskolan i Halmstad har utsett till hedersdoktorer. Personer som är anställda vid Högskolan i Halmstad och bedriver sin forskarutbildning här, men som avlägger sin doktorsexamen vid annat lärosäte, promoveras inte vid Högskolans i Halmstad, men uppmärksammas och firas vid Högskolans akademiska högtid.

Doktorsexamen: doktorsexamen erhålls genom en avhandling som efter disputation får betyget godkänt.

Doktorshatt: hatt som symboliserar frihet och makt. Den är oftast svart och veckad med ett lärosätets symbol framtill (i Högskolan i Halmstads fall en förgylld logotyp omgiven av lagerkrans).

Doktorsring: symboliserar trohet mot vetenskapen. Högskolans ring är i rött eller vitt guld.

Excellent lärare: titel för att uppmärksamma och belöna lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet, och synliggöra framstående pedagogiska insatser.

Fanbärare: är en person som bär en flagga eller standar i ett ceremoniellt sammanhang. Att utses till fanbärare brukar ses som ett hedersuppdrag eftersom man representerar den organisation, utbildning eller annat som flaggan/fanan symboliserar.

Gästprofessor: en professor som är visstidsanställd vid ett universitet men som normalt har sin tjänst vid ett annat lärosäte.

Hedersdoktor: en hederstitel som delas ut enbart som en utmärkelse, alltså utan att hedersdoktorn har avlagt doktorsexamen vid det aktuella universitetet. Vid Högskolan i Halmstad är hedersdoktoratet ett uttryck för lärosätets uppskattning av en persons framstående insatser inom något av Högskolans forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Insignier: de saker en doktor får som yttre bevis på sin doktorsvärdighet. En doktorsring för att visa på ”äktenskap” med vetenskapen, en doktorshatt eller lagerkrans för frihet och ett diplom för värdighet.

Installandi: nya professorer som blir insatta i sitt ämbete. Talar man om flera personer eller hela gruppen kallas de för installandi, gäller det en man heter det installandus och gäller det en kvinna heter det installanda.

Installera: ceremoni (gammal tradition) där nya professorer installeras, blir insatt (invigs) i sitt ämbete och upptas i kretsen av professorskollegor och det internationella vetenskapssamfundet. Vid Högskolan i Halmstad förättas installationen av rektor som sätter på installandus/installanda professorscapen och överräcker diplom.

Installation: den ceremoni när en ny professor högtidligen blir insatt i sitt ämbete.

Lagerkrans: var i den antika världen en symbol för vetenskapliga, litterära och atletiska meriter. Seden att lagerkröna promovendi förekommer endast i Sverige och Finland.

Marskalk: personer – oftast studenter – som hjälper till vid akademiska ceremonier och andra högtider.

Parnass: symboliserar de grekiska gudarnas berg Parnassos. Under promotionsceremonin förs promovendi över parnassen, av promotorn, vilket har symboliserat att promovendi från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. På Högskolan i Halmstad utgörs parnassen av en vit matta med lärosätets blå akademiska högtidssymbol.

Procession: inom akademisk högtid är procession när fanbärare, marskalkar, rektor, prorektor, vicerektor, högskolestyrelsens ordförande, kårordförande, professorer, installandi, hedersdoktorer och promovendi och andra hedersgäster högtidligen går i formation fram till scen och sittplatser i salongen.

Professorsinstallation: att installera en professor, eller en rektor, är en gammal tradition, som innebär att en professor eller rektor invigs (blir insatt) i sitt ämbete och, för professorer, upptas i kretsen av professorskollegor och det internationella vetenskapssamfundet. Oftast är det rektor som installerar de nya professorerna.

Professorscape: vid Högskolan i Halmstad får installandi en professorscape som ett bevis på att de nu är upptagna i kretsen av professorskollegor. Högskolan i Halmstads professorscape är särskilt utformad för lärosätet av Brohall & son i Borås.

Promotion: den akademiska ceremoni då insignier för doktorsexamen utdelas, alltså få de yttre tecknen på sin doktorsvärdighet. Deltagande i promotionen är numera frivilligt. Tidigare förlänades doktorstiteln genom själva promotionsritualen. Vid vissa lärosäten finns även magisterpromotion då insignier för magistersgrad delas ut.

Promotor: en professor som har utsetts att förrätta den ceremoniella promotionen.

Promovendi: de doktorer som ska promoveras. Talar man om flera heter det promovendi, gäller det en man heter det promovendus och gäller det en kvinna heter det promovenda.

Promovera: en akademisk ceremoni då insignier för magistersgrad (magisterpromotion) eller, vanligare, doktorsgrad utdelas (doktorspromotion). Den akademiska seden kring detta varierar mellan olika länder och lärosäten. Promotorn säger: ”var hälsad” och därefter: ”mottag kransen/hatten, frihetens symbol och mottag diplomet, tecknet på din värdighet” och sätter på promovendus hatt (eller lagerkrans). På Högskolan i Halmstad har promovendi på sig doktorsringen redan före ceremonin. Som ett sista steg i promotionen leder promotorn promovendus in i mitten av parnassen (på Högskolan i Halmstad, mattan), och säger: ”Farväl filosofie doktor” och vänder doktorn mot auditoriet. Betydelsen i ”farväl” är en uppmaning: Använd dina kunskaper och färdigheter väl, genom dem är du rustad för framtidens utmaningar och redo att gå ut och göra viktiga insatser i samhället, något som är universitetens och högskolornas yttersta mål – att bidra till en bättre värld.

Rektorskappan: en symbol för ämbetet. Högskolan i Halmstads rektorskappa har formgivits av textilkonstnär Gitt Grännsjö-Carlsson och sytts av Ewy Åsvärd.

Rektorskedja: en symbol för ämbetet och ett värdighetstecken. Kedjan bärs (tillsammans med rektorskappa) vid högtidliga akademiska sammankomster. Högskolan i Halmstads rektor får, när hen installeras, en silverkedja som är formgiven av silversmed Lena Stare, Halmstad. I kedjan hänger ett smycke formgivet av Dan Bergmark. Smycket är en symbol för Högskolans närhet till kusten och havet, och hur kunskap sprider sig likt ringar på vattnet.

Seniorprofessor: en professor som efter ålderspension fortsätter att ha ett anställningsförhållande med Högskolan. Professorer behåller sin titel efter pension. Alla professorer kan efter pension kalla sig ”professor emerita” (kvinna) eller ”professor emeritus” (man).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt