Sök

Målbilder

Tre målbilder visar varthän Högskolan strävar, hur Högskolan vill profilera sig och utvecklas under den närmaste tioårsperioden. Till var och en av de tre målbilderna finns ett antal strategier eller aktiviteter kopplade till sig, för att mer konkret beskriva vad Högskolan på lång sikt ska göra för att uppnå målbilden.

En studentupplevelse och erfarenhet av högsta kvalitet

Studenterna vid Högskolan i Halmstad utmärker sig genom erfarenheter, kunskaper och förmåga till kritiskt tänkande som gör dem attraktiva och uppskattade. Utbildningarna och studentupplevelsen kännetecknas av högsta kvalitet, hållbarhet och internationella perspektiv, samverkan och samhällsrelevans.

Studenterna möter kunniga och engagerade lärare och forskare, som genom sin högskolepedagogik och sina innovativa metoder skapar utbildning av högsta kvalitet. Studenter och medarbetare trivs och samverkar i kreativa, dynamiska mångvetenskapliga labb- och lärandemiljöer. Forskning, utbildning och samverkan berikar varandra och skapar vitala och internationella kunskapsarenor. Studenterna upplever ett rikt och engagerande studentliv. Studenterna har starkt inflytande på utbildningen och utmanas i den egna utvecklingen. Studiemiljön genomsyras av god service, väl fungerande stöd och positivt bemötande.

En man och en kvinna skrattar och pratar med varandra, en annan kvinna sitter vid en dator i bakgrunden. Foto.

En kreativ och innovativ högskola

Högskolans forskning och forskarutbildning har internationell lyskraft inom profilerade områden med hög samhällsrelevans. Innovation och värdeskapande utgör betydande inslag i Högskolans utbildning och forskning.

Högskolans forskning bidrar till lösningar på samhällsutmaningar och sker ofta i nära samverkan med externa aktörer, utan att förlora forskningens integritet och kritiska förhållningssätt. Studenterna genomför sin utbildning i en internationellt präglad miljö som utvecklar kreativitet, innovation, samverkansförmåga och interkulturell kompetens. Högskolans interna kultur kännetecknas av kreativitet, öppenhet och förmåga till förändring. Mötesarenor över ämnes- och organisationsgränser skapar unika samarbeten och framgångsrik profilering.

Kvinna sitter vid bord i testkammare för elektronik och håller i ett föremål, blått ljus i rummet. Foto.

Samverkan för ömsesidig vitalitet och nytta

Högskolan är ett av Sveriges starkaste lärosäten inom samverkan, där utbildning och forskning skapar värden för samhällets och enskilda människors utveckling. Samverkan och samarbete, regionalt, nationellt och internationellt, bidrar till ömsesidig relevans, vitalitet och profilering.

Samverkansarbetet inom Högskolans utbildning och forskning kännetecknas av både systematik och flexibilitet. Samverkan skapar värden för alla studenter, medarbetare och partner. Högskolan är därigenom en mycket attraktiv samarbetspartner. I samverkan skapas goda förutsättningar för utveckling av såväl akademi som näringsliv, offentlig och ideell sektor.

En grupp personer runt ett bord diskuterar med varandra. Foto.

”Vi gör varandra bättre”

En förutsättning för att nå målbilderna är att Högskolan präglas av en respektfull, hållbar och inkluderande kultur. Medarbetare med olika kompetenser och roller arbetar tillsammans med varandra och med våra studenter, med devisen ”Vi gör varandra bättre” som ledstjärna. Högskolans medarbetare har rätt förutsättningar för att tillsammans bygga och ta ansvar för en god arbetsmiljö och arbetsplatskultur. Arbetssätt, organisering och rutiner frigör tid för utvecklingsarbete, mer reflektion och ökad kreativitet.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt