Sök

Målbilder

Tre målbilder visar varthän Högskolan strävar, hur Högskolan vill profilera sig och utvecklas under den närmaste tioårsperioden. Till var och en av de tre målbilderna finns ett antal strategier eller aktiviteter kopplade till sig, för att mer konkret beskriva vad Högskolan på lång sikt ska göra för att uppnå målbilden.

En studentupplevelse och erfarenhet av högsta kvalitet

Studenterna vid Högskolan i Halmstad utmärker sig genom erfarenheter, kunskaper och förmåga till kritiskt tänkande som gör dem attraktiva och uppskattade. Utbildningarna och studentupplevelsen kännetecknas av högsta kvalitet, hållbarhet och internationella perspektiv, samverkan och samhällsrelevans.

Studenterna möter kunniga och engagerade lärare och forskare, som genom sin högskolepedagogik och sina innovativa metoder skapar utbildning av högsta kvalitet. Studenter och medarbetare trivs och samverkar i kreativa, dynamiska mångvetenskapliga labb- och lärandemiljöer. Forskning, utbildning och samverkan berikar varandra och skapar vitala och internationella kunskapsarenor. Studenterna upplever ett rikt och engagerande studentliv. Studenterna har starkt inflytande på utbildningen och utmanas i den egna utvecklingen. Studiemiljön genomsyras av god service, väl fungerande stöd och positivt bemötande.

En man och en kvinna skrattar och pratar med varandra, en annan kvinna sitter vid en dator i bakgrunden. Foto.

För att uppnå målbilden ska Högskolan bland annat:

 • utveckla nya utbildningar och stärka befintliga inom samhällsrelevanta och profilerade områden med koppling till Högskolans forskning.
 • öka kopplingen mellan utbildning och forskning genom fler forskningsaktiva lärare och ökat studentengagemang i Högskolans forskningsmiljöer.
 • skapa bästa möjliga förutsättningar för ett levande campus och ett rikt och inkluderande studentliv.
 • fortsätta utvecklingen av labb- och lärandemiljöer som inspirerar till samverkan och kreativitet.
 • uppmuntra och stödja pedagogisk och ämnesdidaktisk utveckling samt digital kompetens och ämneskunskaper. Fortsätta utveckla Högskolans meriteringssystem så att det belönar en framgångsrik lärargärning.
 • arbeta efter en lärosätesövergripande strategi för digitalisering av utbildning som stödjer kollaborativa processer och erfarenhetsutbyten, samt utveckla en infrastruktur som stödjer strategin.
 • fortsätta utveckla Högskolans kvalitetssäkring av utbildning, där studentinflytande, internationalisering, jämställdhet och hållbarhet är självklara delar.
 • fortsätta utveckla Common Core-kurser med utgångspunkt i ett studentcentrerat synsätt som bygger på projektbaserat lärande, och i samverkan med företrädare för arbetslivet.

En kreativ och innovativ högskola

Högskolans forskning och forskarutbildning har internationell lyskraft inom profilerade områden med hög samhällsrelevans. Innovation och värdeskapande utgör betydande inslag i Högskolans utbildning och forskning.

Högskolans forskning bidrar till lösningar på samhällsutmaningar och sker ofta i nära samverkan med externa aktörer, utan att förlora forskningens integritet och kritiska förhållningssätt. Studenterna genomför sin utbildning i en internationellt präglad miljö som utvecklar kreativitet, innovation, samverkansförmåga och interkulturell kompetens. Högskolans interna kultur kännetecknas av kreativitet, öppenhet och förmåga till förändring. Mötesarenor över ämnes- och organisationsgränser skapar unika samarbeten och framgångsrik profilering.

Kvinna sitter vid bord i testkammare för elektronik och håller i ett föremål, blått ljus i rummet. Foto.

För att uppnå målbilden ska Högskolan bland annat:

 • driva profileringsarbete för forskning och arbeta för ökad forskningsfinansiering. Vidareutveckla de två högskoleövergripande profilområdena Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen.
 • öka genomslaget av Högskolans forskning genom fler publikationer i kanaler med hög prestige, driva fler strategiska samarbeten och öka sitt deltagande i nationella och internationella forsknings- och forskarutbildningsnätverk.
 • fortsätta utvecklingen av forskning kopplad till stora utbildningsområden och utbildning kopplad till starka forskningsområden.
 • fortsätta arbetet med Högskolans kvalitetssystem för forskning, där kollegial granskning, internationalisering, jämställdhet och hållbarhet är självklara delar.
 • utveckla utbildning och samverkan för ökad kreativitet, innovationstänkande och värdeskapande.
 • uppmuntra och utveckla studenters och medarbetares kompetens och engagemang kopplat till innovationsdrivande verksamhet.
 • verka för att fler studenter får internationella erfarenheter och utveckla internationaliseringen på hemmaplan.

Samverkan för ömsesidig vitalitet och nytta

Högskolan är ett av Sveriges starkaste lärosäten inom samverkan, där utbildning och forskning skapar värden för samhällets och enskilda människors utveckling. Samverkan och samarbete, regionalt, nationellt och internationellt, bidrar till ömsesidig relevans, vitalitet och profilering.

Samverkansarbetet inom Högskolans utbildning och forskning kännetecknas av både systematik och flexibilitet. Samverkan skapar värden för alla studenter, medarbetare och partner. Högskolan är därigenom en mycket attraktiv samarbetspartner. I samverkan skapas goda förutsättningar för utveckling av såväl akademi som näringsliv, offentlig och ideell sektor.

En grupp personer runt ett bord diskuterar med varandra. Foto.

För att uppnå målbilden ska Högskolan bland annat:

 • utveckla de långsiktiga nationella och internationella strategiska partnerskap som stärker Högskolans profil och som resulterar i fördjupade samarbeten.
 • vidareutveckla den nära relationen till Region Halland, kommuner och andra organisationer i länet.
 • stärka och utveckla Högskolans labbmiljöer för samverkan och innovation, till nytta och utveckling för både Högskolan och dess samverkanspartner.
 • utveckla plattformar för att kommunicera och dra lärdomar av goda exempel på värdeskapande och samhällsutvecklande samverkan.
 • skapa fler incitament och möjligheter för ökat internt samarbete och engagemang i samverkansarbete.
 • fortsätta utveckla och öka studenternas kontakter med arbetslivet.
 • utveckla en lärosätesgemensam alumnverksamhet för svenska och internationella studenter.
 • systematisera arbetet med Högskolans uppdragsutbildning för att öka dess omfattning och bredd.
 • utveckla Högskolans meriteringssystem så att ett framgångsrikt samverkansarbete belönas.

”Vi gör varandra bättre”

En förutsättning för att nå målbilderna är att Högskolan präglas av en respektfull, hållbar och inkluderande kultur. Medarbetare med olika kompetenser och roller arbetar tillsammans med varandra och med våra studenter, med devisen ”Vi gör varandra bättre” som ledstjärna. Högskolans medarbetare har rätt förutsättningar för att tillsammans bygga och ta ansvar för en god arbetsmiljö och arbetsplatskultur. Arbetssätt, organisering och rutiner frigör tid för utvecklingsarbete, mer reflektion och ökad kreativitet.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt