Sök

Studentinflytande

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen och Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Koppling till ESG

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning, 1.6 Läranderesurser och studentstöd och 1.7 Informationshantering.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. Dessutom ska lärosätet avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd. Därtill ska lärosätet säkerställa att de samlar in, analyserar och använder relevant information för en effektiv styrning av sina utbildningar och övriga aktiviteter. 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt