Forskningsmiljöer

Högskolans forskning organiseras i forskningsmiljöer som är knutna till Högskolans fyra akademier. Inom forskningsmiljöerna samlas forskare kring gemensamma forskningsämnen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

CVHI är en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Forskningen tar avstamp i människors behov och samhällets utmaningar inom områdena hälsa, livsstil och välfärd. Vår forskning ska vara värdeskapande och leda till samhällelig nytta – den ska bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

CIEL:s syfte är att utveckla forskning och kunskaper om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Med forskning inom områden som berör nya, små och medelstora företags utveckling fokuseras frågor om, och analys av, innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning (governance) och internationalisering.

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) har en profilering mot lärande, digitalisering och social förändring. Forskningen inom CLKS spänner över ett stort fält, från frågor om hur lärande, språk och makt bevarar och förändrar samhället till kunskap om metoder för undervisning. Forskningen ska vara värdeskapande och uppmärksammar genomgående de globala målen i Agenda 2030 och dess fokus på hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Inbyggda och intelligenta system (EIS)

Akademin för informationsteknologi bedriver forskning inom forskningsmiljön för inbyggda och intelligenta system, EIS (embedded and intelligent systems). Syftet är att bidra till lösningar på samhällsutmaningar inom Högskolans definierade profilområden Smarta städer och samhällen samt Hälsoinnovation.

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS) har i dag flera starka forskningsområden inom energi-, bio- och materialsystem med ”sustainable sciences” – hållbarhet – som gemensamt och enande tema.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt