Sök

VFU-guide – grundlärare

VFU-guiden är ett komplement till utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhets­förlagda utbildningen.

Allmän information

VFU – syfte, mål och omfattning

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Målet är att få en växelverkan mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, mellan teori och praktik. Reflektionen och diskussionen tillsammans med lärarna i verksamheterna är viktiga komponenter för att studenterna ska kunna sätta sig in i och förstå komplexiteten i läraryrket.

Alla lärarstudenter har 20 veckors VFU under utbildningen. Dessa veckor är fördelade på olika sätt beroende på vilken utbildning studenten läser. Alla grundlärarstudenter har en VFU-vecka första terminen. Under denna vecka samt terminens verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) ska studenten få en inblick i läraryrket och en insikt kring om rätt yrkesval gjorts. VI-dagarna omfattar cirka 6–10 dagar per termin och ingår i de högskoleförlagda kurserna.

Övningsskolor

Vid starten av utbildningen tilldelas lärarstudenten plats på en övningsskola där studenten gör både VFU och VI-dagar. Termin 5 byter studenten till en annan övningsskola. Studenterna är placerade två år på varje övningsskola. Det är viktigt att en student knyts en länge tid till samma skola för att kunna se progression, men det ligger också ett värde i att studenten deltar i olika skolors arbete för att kunna studera hur olika skolkulturer, pedagoger, vårdnadshavares bakgrund, yttre förutsättningar osv. präglar en skola.

Högskolan har ett nära samarbete med övningsskolorna och studenterna placeras gruppvis på dessa skolor. På varje övningsskola finns en lokal VFU-ledare, som bland annat organiserar VI-dagarna på övningsskolan.

Mer information om övningsskolor

Registerkontroll

Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter visa utdrag ur belastningsregistret (högst ett år gammalt) för rektor på den övningsskola där de är placerade. Utdraget ska visas i original och förvaras i VFU-pärmen. Det ska förnyas vid byte av övningsskola.

Information om och blankett för registerutdrag inför VFU Länk till annan webbplats.

Sekretess

Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga uppgifter. Alla som arbetar inom förskola eller skola omfattas av sekretesslagstiftningen, men olika yrkeskategorier har olika sträng sekretess. Sekretesslagen skyddar barns och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala och ekonomiska problem. I vissa fall måste sekretessen brytas enligt socialtjänstlagen 14 kap. § 1. Detta gäller om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att något barn far illa och det kan bli fråga om stöd, hjälp eller åtgärd från sociala myndigheters sida. Skyldigheten att anmäla och därigenom bryta sekretessen finns även vid fara för liv. Den studerande ska betraktas som en i personalgruppen när det gäller anmälningsskyldigheten och får (men måste inte) själv göra anmälan till socialtjänsten.

I början av utbildningen behandlas ansvar och sekretess. På övningsskolan ska sekretessfrågan diskuteras och sekretessförbindelse skrivas under. Samma sekretessregler gäller för den studerande som för övrig lärare i verksamheten. Vid uppföljning efter avslutad VFU-period, när studenterna delger varandra erfarenheter, är grundregeln att ingen i gruppen med utgångspunkt i redogörelsen ska kunna peka ut enskild person (elev, vårdnadshavare, personal) i verksamheten.

Försäkringsinformation

Studenter är genom Högskolan försäkrade under skoltid, samt vid direkt färd mellan bostaden och den plats där undervisningen bedrivs. Med skoltid avses även VFU och VI-dagar. Försäkringen motsvarar arbetsskade­försäkringens olycksfallsskydd. Den täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall sjukdom genom smitta. Kammarkollegiet har mer information om och blankett för skadeanmälan. Olycksfall och skador ska även anmälas till Högskolan på Helpdesk.

Det är rektor som har huvudansvaret för arbetsmiljön på skolan och som ska informera om och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller skador i arbetet. Studenter omfattas också av arbetsmiljölagen (1977:1160) och likställs under VFU och VI-dagar med skolans personal.

Information om försäkring vid olycksfall

VFU-pärm

I början av lärarutbildningen introduceras hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska dokumenteras. Dokumentationen ska underlätta för student och handledaren att följa studentens progression.

Studenten samlar följande i sin VFU-pärm:

 • VFU-perioder och placeringar
 • Aktuell kurs/VFU-information
 • Utdrag ur belastningsregistret/Ansvar och sekretess
 • Bedömningsrapporter/Självvärderingar
 • Exempel på pedagogiska planeringar
 • Aktiviteter, uppgifter och bedömning med eleverna

VFU-pärmen ska vara ett levande dokument under hela utbildningen och den ger studenten möjlighet att synliggöra sin utveckling till färdig lärare.

Progression under VFU

VFU-perioderna under utbildningen har en tydlig progression. Varje period fokuserar på ett ämnes- eller undervisningsområde. Studenten utvecklar således fler och fler kompetenser genom utbildningen för att slutligen bli helt ansvarstagande och självständig i sin profession.

Detta betyder att studenterna förutom att fokusera på ett specifikt ämne/område under en VFU-period (till exempel svenska, engelska, didaktik och bedömning) även ska undervisa i ämnen de har haft tidigare. De kan också utmanas i nya ämnesområden.

Ansvarsområden för VFU

Högskolan i Halmstad och skolhuvudmän har skrivit avtal vad gäller genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen och båda parter har enligt detta avtal ett gemensamt ansvar för VFU.

Högskolans ansvar

Högskolans VFU-samordnare:

 • är Högskolans länk till VFU-områdena.
 • tilldelar studenten placering på övningsskola.
 • ger VFU-områdena tydlig information om den verksamhetsförlagda utbildningens syfte och organisation.

Högskolans VFU-ledare:

 • informerar studenter och övningsskolor om innehållet i VFU.
 • bjuder in lokala VFU-ledare till seminarier, träffar och kompetensutveckling.
 • bjuder in VFU-handledare till kompetensutveckling.
 • ansvarar att vägledningssamtal genomförs med student som inte uppfyller målen för VFU.

VFU-ansvarig/Examinator:

 • tillhandahåller kursspecifik information till studenter och VFU-handledare.
 • examinerar kurs där VFU ingår (stor vikt läggs vid VFU-handledares bedömning).

VFU-områdets ansvar

VFU-områdets VFU-samordnare:

 • är verksamhetens länk till Högskolan.
 • meddelar Högskolan vilka övningsskolor som ska ta emot nya studenter.
 • informerar om VFU-verksamheten i området.

Rektor:

 • utser VFU-handledare som är insatta i och utbildade för sitt uppdrag och ser till att nödvändigt utrymme ges för att fullgöra uppdraget.
 • informerar studenterna om verksamhetens organisation och pedagogiska profil samt arbetsmiljöfrågor och specifika omständigheter av vikt gällande elever och personal.
 • motiverar personal på övningsskolan att positivt delta i arbetet med att utbilda framtidens lärare.

Lokal VFU-ledare:

 • placerar studenter hos VFU-handledare på övningsskolan och för in dessa placeringar i VFU-portalen.
 • informerar studenter om regler och rutiner på övningsskolan.
 • organiserar VI-dagarna på övningsskolan och har seminarier med studenterna.
 • deltar i seminarier, träffar och kompetensutveckling relaterad till det lokala VFU-ledarskapet.
 • stödjer VFU-handledare på övningsskolan.

Handledare:

 • är insatt i målen för aktuell VFU-period.
 • är medveten om progressionen i studentens utbildning.
 • har handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka – är reflektionspartner, ger återkoppling och hjälper studenten att se en tydlig koppling mellan teori och praktik.
 • bedömer lärarstudenten enligt kursens kriterier och meddelar snarast Högskolans VFU-ledare om problem uppstår.
 • deltar i kompetensutveckling relaterad till VFU-handledaruppdraget.
 • tar del av VFU-information på Högskolans webbplats.

Studentens ansvar

Student:

 • visar utdrag ur belastningsregistret inför start på övningsskola / ny övningsskola.
 • tar del av gällande sekretessregler och skriver under sekretessförbindelse.
 • följer den yrkesetik som gäller för lärare.
 • deltar aktivt i VFU-handledarens och arbetslagets arbete.
 • arbetar successivt allt mer självständigt.
 • vid problem kommunicerar studenten i första hand med handledaren, därefter lokal VFU-ledare och/eller rektor på övningsskolan. Om problemen inte kan lösas på övningsskolan, kontaktas Högskolans VFU-ledare eller VFU-samordnare.

Handledning, bedömning och examination

Handledning och bedömning av lärarstudenter

Under VFU erbjuds studenten möjligheter till lärande genom olika typer av handledning. Handledningen utgår från studentens intentioner och frågor i en kontinuerlig dialog mellan VFU-handledare och student. Frågorna kan till exempel beröra skolan som helhet, VFU-handledarens arbete eller studentens funderingar före eller efter egna planerade aktiviteter. Målet är att studenten utvecklar sin förmåga att observera och kritiskt granska andras och eget pedagogiskt arbete.

VFU-handledaren ska vara ett stöd och ge studenten tydlig, konstruktiv respons som både är bekräftande och utvecklande i relation till målen i kursen. För att ge studenten möjlighet att lära sig så mycket som möjligt under sin VFU är det viktigt att VFU-handledarens bedömning sker kontinuerligt under perioden och inriktar sig på bedömning för lärande, så kallad formativ bedömning.

Handledningsprocessen bör innehålla dessa moment: handledningsunderlag, förhandledning, observation och efterhandledning.

Studentens utbyte av handledning blir optimal när alla ovanstående delar ingår. Studenten gör en skriftlig planering samt skriver reflektionslogg (handledningsunderlag) vilka bildar grund för ett handledningssamtal. VFU-handledare gör en observation och ger slutligen summativ och formativ respons.

VFU-handledarens handledningsstrategier behöver synliggöras och regelbundet kommuniceras med studenten. Likaså behöver både VFU-handledare och student ha en öppenhet om progression och balans mellan utmaningar och bekräftelser i den respons som ges. I likhet med den slutliga bedömningen har handledningssamtalen både summativt värderande och formativa inslag i relation till målen för den aktuella kursen. Studentens möjligheter att utvecklas som pedagog förbättras när den formativa bedömningen har hög kvalitet. Kvalitet består av att bedömningen både synliggör studentens kunnande samt vad hon eller han behöver utveckla vidare. Den hjälper också studenten att utveckla metakognition, det vill säga reflektion över sin egen lärandeprocess. VFU-handledaren bör ha handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka.

VFU-perioder som är två veckor bedöms med U-G. VFU-perioder som är längre än två veckor bedöms med U-G-VG.

Studenters förberedelse och uppföljning

 • VFU-ansvarig lärare på Högskolan har förseminarium med sin studentgrupp (obligatoriskt för studenterna), där hon eller han går igenom uppgifter och mål för VFU-perioden. Studenten ska inför seminariet se tillbaka på bedömningar och självvärderingar från tidigare VFU-perioder. Utifrån dessa formulerar studenten vilka personliga mål (allmändidaktiska och ämnesdidaktiska) som är aktuella under VFU-perioden.
 • VFU-handledare och student upprättar en plan för studentens VFU-period. Studenten ansvarar för att ta med sig sin VFU-pärm med VFU-uppgifter, bedömningsrapporter, personliga mål samt att bjuda in handledaren i MOSO. Studenten visar också sina tidigare bedömningar för VFU-handledaren.
 • Studenten deltar under VFU-perioden i alla uppgifter som ingår i läraruppdraget.

VFU-besök

Lärare vid Högskolan gör under vissa VFU-perioder besök på övningsskolan. Den besökande läraren observerar en lektion eller aktivitet som lärarstudenten leder. Därefter genomförs ett trepartssamtal (student, VFU-handledare och besökande lärare), vilket bland annat fokuserar på var studenten befinner sig i sin utveckling mot examensmålen.

Besökande lärare skriver vid dessa tillfällen en besöksrapport där iakttagelser under lektion eller aktivitet dokumenteras. Det ska framgå vilket betyg som föreslås och en motivering. Efter examination arkiveras besöksrapporterna. Besöket utgör, tillsammans med VFU-handledarens bedömningsrapport och studentens skriftliga reflektion, en del av bedömningsunderlaget för examination av VFU. Varje student får minst två VFU-besök under sin utbildning. Alla studenter får besök termin 8 under ”slut-VFU”. En del besök genomförs digitalt.

Examination och närvaro under VFU

I slutet av varje VFU-period fyller VFU-handledare i en bedömningsrapport om studenten (särskild blankett för varje VFU-period finns på Högskolans webbplats). VFU-handledare kommunicerar bedömningen med sin student, i vilket det ska framgå hur väl kursmålen har uppnåtts (summativ bedömning). Det ska även framgå vad studenten bör fokusera på och utveckla under sina kommande VFU-perioder (formativ bedömning). Målen står i respektive kursplan och förtydligas i de riktlinjer som finns för varje VFU-period. Det är studentens ansvar att ta med dessa till planeringsmötet inför VFU-perioden. Bedömningen i rapporten ligger till grund för examination av den kurs där VFU ingår (Högskolans ansvar). Om handledare bedömer att studenten riskerar att bli underkänd ska Högskolans VFU-ledare omgående kontaktas (se Vägledningssamtal nedan).

Studenten deltar under VFU och VI-dagar i arbetet på övningsskolan på heltid. Heltid innebär aktiv närvaro på skolan ca 35 timmar per vecka samt arbete med kursuppgifter ca 5 timmar per vecka (VI-dagar ca 7 timmar per dag). Om lovdagar infaller under en VFU-period räknas dessa bort, vilket innebär att VFU-perioden blir lite kortare.

Eventuell frånvaro under VFU tas igen under innevarande termin. Studenten kontaktar själv sin VFU-handledare och planerar in eventuellt missade dagar. Om en student är frånvarande mer än 20 procent av en VFU-period, kontaktas VFU-handledare och Högskolans VFU-ledare för att bestämma när dagarna tas igen.

Under en VFU-period får en student inte vikariera på egen eller andra skolor. Om VFU-handledaren under en dag eller del av dag deltar i kompetensutbildning eller möte på Högskolan, gör studenten VFU med stöd av annan lärare på skolan.

Vägledningssamtal

VFU-handledare och student ska kontinuerligt diskutera, reflektera och utvärdera kring vad som sker under VFU-perioden. Om handledare bedömer att studenten riskerar att bli underkänd under pågående VFU-period, kontaktas Högskolans VFU-ledare snarast. Det är också viktigt att studenten hålls informerad. Blir studenten underkänd ansvarar VFU-ledare på Högskolan att vägledningssamtal genomförs.

Vid underkänd VFU kontaktas Högskolans VFU-samordnare som ordnar VFU-placering för ytterligare en VFU-period. VFU får endast göras om EN gång.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt