Sök

Förskollärarutbildning

210 hp

Vill du ha ett av samhällets viktigaste uppdrag? Som förskollärare har du ett kreativt och omväxlande yrke, där glädje, nyfikenhet och utforskande med barn och kollegor är centrala delar i det vardagliga arbetet. Vår profil mot estetik och innovation, tillsammans med omsorg, ger dig verktygen att stötta och inspirera barn i en vardag fylld av relationer, samspel, kommunikation, lek och lärande.

Om utbildningen

Vad läser du som förskollärare?

Förskollärarutbildningen är unik genom vår profil mot estetik och innovation. Du får fördjupade kunskaper inom olika estetiska uttrycksformer och får pröva att använda exempelvis röst, motorik, rörelse, syn och ljud i visuella, auditiva, analoga och digitala uttryck. Genom exempelvis musik, bild, berättande, dans och drama får du dela glädje, samt skapa inspiration och lustfyllt lärande för och med barnen.

Utbildningen är uppdelad i två övergripande ämnesområden: förskolepedagogiskt område (FPO) och utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Dessa två ämnesområden tillsammans med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ger de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att ta dig an rollen som förskollärare. Inom förskolepedagogiskt område är kunskaper om barns utveckling och lärande i fokus. Du möter olika vetenskapliga områden som till exempel lek, estetik, estetiska lärprocesser, rörelse, omsorg, matematik, sociala relationer, språkutveckling, naturvetenskap och teknik. Inom området utbildningsvetenskaplig kärna ligger fokus på kunskaper som handlar om lärarskapet, exempelvis förskolans plats i samhället, specialpedagogik och verksamhetsutveckling.

Genom de fördjupade kunskaper i och om estetik och olika estetiska uttryck som vår profil möjliggör, får du verktyg att pröva och ompröva innovativa och kreativa sätt att planera, genomföra och utvärdera undervisning för och med barn. På så sätt kommer du att möta barns olika behov, utmaningar, nyfikenhet och kreativitet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

År 1

 • Barndomens villkor och estetiska uttryck, 10 hp (FPO, inklusive 3 hp VFU 1)
 • Förskolan och samhällsuppdraget, 10 hp (UVK)
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 10 hp (UVK)
 • Perspektiv på lärande och estetiska läroprocesser, 15 hp (UVK)
 • Omsorg, lärande och utveckling, 15 hp (FPO och UVK, inklusive 6 hp VFU 2)

År 2

 • Lek, estetik, kreativitet och rörelse, 15 hp (FPO)
 • Estetik i barns kultur och barnkultur, 15 hp (FPO)
 • Barns språk och kommunikation, 15 hp, (FPO och UVK, inklusive 6 hp VFU 3)
 • Naturvetenskap och teknik i förskola, 15 hp (FPO)

År 3

 • Matematik i förskola, 15 hp (FPO och UVK, inklusive 6 hp VFU 4)
 • Förskolepedagogiskt estetiskt projekt, 15 hp (FPO)
 • Vetenskapsteori, metod och förskolepedagogisk fördjupning, 15 hp (UVK och FPO)
 • Examensarbete, 15 hp (FPO)

År 4

 • Verksamhetsutveckling, 7,5 hp (UVK)
 • Interkulturalitet, omsorg och delaktighet, 22,5 hp (FPO och UVK, inklusive 9 hp VFU 5)

UVK = Utbildningsvetenskaplig kärna

FPO = Förskolepedagogiskt område

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Förskollärarutbildningen är en professionsutbildning vilket gör att det är särskilt viktigt att ha ett nära samarbete med arbetslivet.

Förskollärarstudenter vid Högskolan i Halmstad gör all sin VFU på särskilt utvalda förskolor, så kallade övningsförskolor. Under VFU deltar du i övningsförskolans undervisning och verksamhet och tränar dig i förskollärarens olika arbetsuppgifter. Övningsförskolorna tar emot flera studenter från samma kurs och samma studentgrupp kommer tillbaka till övningsförskolan under flera terminer. Det ger både dig, pedagogerna, barnen och vårdnadshavarna på övningsförskolan möjligheter att lära känna varandra.

Utöver din VFU gör du verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på övningsförskolan. VI-dagarna är en del av de teoretiska kurserna och har två syften, dels tid till extra träning i yrkesutövningen, dels att sätta teoretiskt kursinnehåll i relation till förskolans praktik och tvärtom. Vi har övningsförskolor i Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg.

Testa, pröva och experimentera

Utbildning handlar om att närma sig och ta sig an sådant som man ännu inte kan och som student uppmuntras du att pröva, ompröva och tänka nytt. Du deltar i föreläsningar, seminarier, workshoppar och projekt, där du tillsammans med kunniga och engagerade lärare, bearbetar och diskuterar teorier och begrepp. Inom både undervisning och examinationer får du använda olika estetiska uttrycksformer såsom musik, dans, drama, rytmik, konst och ljud- och bildproduktion. Vid vissa examinationer bjuds förskolegrupper in till Högskolan för att barnen ska få ta del av det studentprojekt som du arbetar med. Andra former för examination är exempelvis sals- och hemtentamen, muntligt gestaltande, ljud- och bildproduktion, projekt, litteraturfördjupning och examensarbete.

Du studerar i varierade miljöer i Högskolans lärosalar, labb, inspelningsstudio, danssal med mera. Du har tillgång till Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ miljö med fokus på lärande, kommunikation, kreativitet och kultur. DLC erbjuder bland mycket annat utrustning inom visualisering, simulering och design.

Efter utbildningen

Examen

Förskollärarutbildningen leder till en förskollärarexamen.

Vad kan du jobba med?

Förskollärarutbildningen förbereder dig för arbete med barn i åldrarna 1–6 år. Förskollärare är en samhällsbärande profession, ett viktigt uppdrag som är kreativt och omväxlande, och behöriga förskollärare är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Förskollärare kan arbeta som förstelärare och med andra uppdrag inom pedagogisk utveckling. För ledningsuppdrag såsom rektor i förskolan är det en fördel att ha en bakgrund som förskollärare.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen kan du vidareutbilda dig inom exempelvis handledning, någon pedagogisk profil eller specialpedagogik.

Studera utomlands

Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter och kan vara en konkurrensfördel. Högskolan i Halmstad arbetar med internationalisering inom utbildningen både genom att skapa olika möjligheter för utlandsstudier och genom andra former för internationella möten och samarbeten, exempelvis digitala möten med studenter från partneruniversitet där gemensamt kursinnehåll bearbetas utifrån ett internationellt perspektiv. Vi har förskollärarstudenter som studerat i länder som Storbritannien, Spanien, Italien, Turkiet och Australien.

Genom utbytesavtal tar Högskolan emot utländska studenter, vilket bidrar till en internationell prägel på Högskolan.

En ung kvinna står med armarna i kors framför en tv-skärm omgiven av leksaker. Foto.

Du är morgondagens expert på lärprocesser

Fyra unga kvinnor sitter runt ett bord, i soffor, med en stor läsplatta mellan sig på bordet. Foto.

Förskollärarstudenter testar digitala verktyg i nationell testbädd

Två kvinnor mot svart bakgrund tittar in i kameran. Foto.

Social rättvisa i förskolan – mission possible?

 Gruppbild på ett stort gäng kvinnor som är glada och många sträcker ut sina armar. Foto.

Examensdagen för förskollärare

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng våren 2024

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11300

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21300

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela