Sök

VFU förskollärare

Information om förskollärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår.

VFU-guiden

VFU-guiden är ett komplement till utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhets­förlagda utbildningen.

VFU-guide – förskollärare

Översikter: VFU-perioder och VI-dagar

VFU-perioder och VI-dagar VT24 Pdf, 116.1 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU-perioder och VI-dagar HT24 Pdf, 116.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokument och blanketter för VFU och VI-dagar

Förskollärarprogrammet: Blanketter, riktlinjer och underlag för VFU och VI-dagar

Generell information om VI-dagar Pdf, 484.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för registerutdrag inför VFU Länk till annan webbplats.

Examensmål

Examensmålen är en förteckning över de kunskaper, den förståelse, de färdigheter samt de förmågor som förskollärarstudenter ska behärska när de tar examen.

Examensmål förskollärarutbildning, 210 hp

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt och i arbetslag som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Kunskap och förståelse

För förskollärarexamen ska studenten

 • visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
 • visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
 • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För förskollärarexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
 • visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För förskollärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Strukturplan

Förskollärarprogrammet består av förskolepedagogiskt område, utbildningsvetenskap (UVK) och VFU, sammanlagt 210 hp. Vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka terminer de ges framgår av strukturplanen.

Strukturplan förskollärarprogrammet till och med ingång ht22 Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Strukturplan förskollärarprogrammet från och med ingång vt23 Pdf, 87.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Progressionsmatris

En generell matris som visar progressionen inom VFU under hela utbildningen.

Progressionsmatris VFU förskollärarprogrammet Pdf, 106.2 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU-placeringar

Alla förskollärarstudenter placeras på övningsförskolor.

Information om övningsförskolor

Principer för VFU-placeringar Pdf, 91 kB, öppnas i nytt fönster.

Underkänd VFU

 • Om en student har fått underkänt betyg på en VFU-period, kommer hen att kallas till vägledningssamtal med VFU-ledare för sitt program.
 • Programansvarig informerar studenten om de specifika uppflyttningsregler som styr vad studenten kan läsa nästkommande termin. Studenten måste till exempel vara godkänd på föregående VFU för att få påbörja en ny kurs med VFU.
 • VFU-perioden får göras om en (1) gång. Om studenten får två underkända VFU-betyg på samma kurs, innebär det att hen inte kan fortsätta sina studier på ­förskollärar­utbildningen vid Högskolan i Halmstad.
 • Betyg kan inte överklagas.
 • Studenten behöver tid för att göra om VFU-perioden. Det innebär studieuppehåll och därmed byte av studentgrupp, eftersom VFU ska göras under en sammanhängande tidsperiod (inte enstaka dagar).
 • Studenten får inte göra om en VFU-period samtidigt som hen läser andra kurser, eftersom både VFU och övriga kurser inom programmet är heltidsstudier.
 • VFU-förskolans möjlighet att ta emot studenten påverkar när VFU-perioden kan göras om.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt