Studenter fick stipendium för uppsatser inom funktionshinderområdet

Ingrid Witte är en av tre studenter som den 3 december tog emot stipendium för sin uppsats inom funktionshinderområdet. Hon har studerat om det finns könsskillnader i insatsen supported employment som syftar till att etablera funktionsnedsatta på arbetsmarknaden, och som funkat bra – men bara för män.
– Det var ganska uppseendeväckande, i alla fall i min värld, säger Ingrid Witte som därför valde att undersöka varför.

Måndagen den 3 december uppmärksammade Högskolan internationella funktionshinderdagen med stipendieutdelning och en öppen föreläsning. Det var Högskolan som i samarbete med Halmstads kommun delade ut stipendier för uppsatser inom funktionshinderområdet, för att främja forskning och utveckling.

Ingegerd Sahlström, vice ordförande i kommunfullmäktige i Halmstads kommun, delade ut diplom till stipendiaterna samt till de uppsatsförfattare som fick hedersomnämnanden, och tackade alla för att ha gjort ett fantastiskt arbete.

”I uppsatsen framkom att arbetskonsulenter ofta har svårt att närma sig frågor om könsskillnader. De vill hellre prata om andra faktorer”
– Ingrid Witte, stipendiat

Vissa insatser skapar könssegregering

Ingrid Witte, stipendiat, valde att i sitt magisterexamensarbete i handikappvetenskap undersöka könsskillnader inom supported employment, som är en insatsmetod för att etablera funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. Uppsatsens titel är ”Könsskillnader inom Supported Employment? En undersökning om könets betydelse i en Supported Employment-insats för unga personer med funktionsnedsättning”.

– I uppsatsen framkom att arbetskonsulenter ofta har svårt att närma sig frågor om könsskillnader. De vill hellre prata om andra faktorer, så som typ av funktionsnedsättning, social bakgrund, tidigare erfarenheter, egen insikt om de egna funktionsnedsättningarna och motivation till arbete. Men de ser ändå att arbetsmarknaden är mycket könssegregerad och att deltagarnas önskemål om olika arbetsplatser också är mycket könssegregerad. Slutsatsen man kan dra av min studie är att supported employment inte behöver vara könssegregerande, men det är fortfarande oerhört intressant att se på vad det är som gör att vissa insatser ändå blir könssegregerande, sa Ingrid Witte.

Mer utsatta för sexuella trakasserier än andra

Alina Frennessen och Sanna Quist på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet fick stipendium för den gemensamma kandidatuppsatsen ”Jag tror inte man vågar berätta…. En sociologisk studie om funktionsnedsattas upplevelser kring sexuella trakasserier och stödet som behövs”. Deras studie visar att de flesta av kvinnorna i studien hade erfarenhet av sexuella trakasserier, ofta via sociala medier, och att stödet till de drabbade upplevdes som otillräckligt – bland annat på grund av den komplicerade anmälningsprocessen.

Föreläsning om framtida stöd

Efter stipendieutdelningen hölls en öppen föreläsning om utvecklingen inom den personliga assistansen (Framtida stöd för funktionsnedsatta – om åtstramningspolitik och kostnader för att leva ett liv som andra). Förläsare var Niklas Altermark, lektor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Stipendiater och hedersomnämnanden

Stipendium på 15 000 kronor

Ingrid Witte, magisterexamensarbete i handikappvetenskap

”Könsskillnader inom Supported Employment? – en undersökning om könets betydelse i en Supported Employment-insats för unga personer med funktionsnedsättning”

Stipendienämndens motivering:
”Supported Employment är den mest uppmärksammade insatsen för att stödja personer med funktionsnedsättning till arbete på den öppna arbetsmarknaden, men utvärderingar visar att resultaten är bättre för män än kvinnor. Wittes uppsats bidrar med ny angelägen kunskap där andra faktorer bedöms ha större betydelse än kön, som exempelvis typ och grad av funktionsnedsättning, social bakgrund och motivation till arbete. Den viktigaste slutsatsen är att Supported Employment inte behöver vara könsdiskriminerande. Arbetet är mycket väl dokumenterat, innehållsrikt och informativt samt dessutom läsvänligt. Det är av intresse för såväl forskning, funktionshinderrörelse, som för personal och politiker och utgör ett betydelsefullt kunskapstillskott för både praktiken som akademin.”

Stipendium på 5 000 kronor

Alina Frennessen och Sanna Quist, kandidatuppsats på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet

”Jag tror inte man vågar berätta…. En sociologisk studie om funktionsnedsattas upplevelser kring sexuella trakasserier och stödet som behövs”

Stipendienämndens motivering:
”Uppsatsämnet är i aktuellt i och med det faktum att kvinnor med funktionsnedsättning i betydligt högre utsträckning än andra kvinnor utsätts för sexuella trakasserier. Genom intervjuer med kvinnor och män med intellektuell funktionsnedsättning lyfts kunskaper om, och upplevelser av, sexuella trakasserier och vilket stöd som funnits till de utsatta fram. De flesta kvinnliga informanterna hade erfarenhet av sexuella trakasserier, ofta via sociala medier. Stödet till de drabbade upplevdes som otillräckligt, inte minst eftersom anmälningsprocessen är komplicerad. Uppsatsen tillför viktig kunskap till ett angeläget område och har stor relevans för stärkt medvetenhet om problematiken med sexuella trakasserier.”

Hedersomnämnanden

Sara Reinodt, uppsats på programmet Biomedicin – inriktning fysisk träning
”Self-reported back and neck pain. Relation to head posture and short-term effects of a new postural taping method”

Johanna Hagström och Kristina Svensson, magisterexamensarbete på Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning psykiatrisk vård
”Närståendes erfarenheter av levnadsvaneinterventioner för personer med schizofreni”

Publicerad

2018-12-04

kontakt

Dela