Sök

LONA Projekt – Rätt våtmark på rätt plats

Intensifierat skogsbruk, framför allt fler granplanteringar, har medfört att vattnet i boreala sjöar och vattendrag har blivit allt brunare de senaste 100 åren. Brunt vatten utgör ett problem för dricksvattenförsörjningen. Även i sjön Bolmen, som är dricks-vattentäkt för närmare en halv miljon människor, har det uppmätts stadigt ökande färgtal. Därför är syfte med detta projekt att säkra Bolmens vattenkvalité och höga naturvärden.

Vad vi vet

En pilotstudie visade läckage av brun färg från yngre granskog och upptag/nedbrytning av humösa ämnen i våtmarker. Däremot kan våtmarker mycket väl läcka humösa ämnen och bidra till brunifieringen om de är lokaliserade på gamla torvmarker.

Vad vi ska göra

Vi ska genomföra en ettårig fältundersökning som övervaka effekten av dikning och granodling i torvvåtmarker på brunifiering. I studien undersöks vattenfärg i dikade och odikade granskogar samt i dikade och odikade torvvåtmarker.

Mål

Studien ska svara på frågan om det är dikning av våtmarker i sig som är orsaken till läckage av den bruna färgen eller granodling. Projektet syftar på att öka kunskapen om våtmarkernas värde och ekosystemtjänster, som vattenrening. Dessutom ska projektet hjälpa kommunern att satsa på rätt åtgärder genom att peka ut särskild viktiga våtmarker att skydda eller särskild lämpliga områden för återställning av våtmarker med syfte att minimera brunifieringen.

Logotyp för LONA, bestående av en snedställd karta över Sverige med texten Lokala naturvårdssatsningen på. Bild.

Projektet finansieras av LONA.

Om projektet

Projektperiod:

  • Oktober 2021–oktober 2022

Finansiär:

  • Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Samarbetspartner:

  • Lunds universitet
  • Sydvatten
  • Ljungby kommun
  • Hylte kommun
  • Smålands sjörike
  • Nissans vattenråd
  • Lagans vattenråd

Projektledare:

  • Jasmin Borgert

uppdaterad

Kontakt

Dela