Sök

CatFish

Kan drönarteknik på ett enkelt och effektivt sätt bidra till renare sjöar, vattendrag och hav? CatFish, en solcellsdriven vattendrönare, används för att ta prover från vattendrag som ska hjälpa till att fatta rätt beslut för vattenvårdsåtgärder.

Idén handlar om att använda en drönare för att ta prover från vattendrag för att på ett enkelt och effektivt sätt bidra till renare sjöar, vattendrag och hav. Vattenproverna kan analyseras för att till exempel upptäcka föroreningar.

Med dagens metoder är det resurskrävande att kartlägga vattenkvalitet eftersom det ofta kräver att människor åker ut och tar prover som de sedan tar med sig till ett laboratorium för analys. I större vattenmassor kan provtagningen också kompliceras ytterligare eftersom vattenkvaliteten kan variera över tid, och därför kan prover behöva tas vid flera olika tillfällen.

CatFish-systemet förenklar provtagningsprocessen. Genom att använda drönare kan man ta prover och samla in högkvalitativa data i realtid utan att någon person behöver befinna sig vid vattenmassan. Att kunna ta vattenprover vid exempelvis första vågen av föroreningar från dagvattnet eller försurning från skogen är väldigt värdefullt.

CatFish-systemet består av tre olika drönare: en flygande, en plattform som befinner sig vid vattenytan och en undervattensdrönare som kan dyka och ta prover på djupare vatten. Drönaren kan samla in data varje sekund året om. Den har dessutom fler mätpunkter, till exempel temperatur, pH-värde, fosfor, och grumlighet.

Med hjälp av de insamlade vattenproverna kan kommuner, länsstyrelser och kommunala bolag som ansvarar för vatten och vattenråd förstå lokala vattenmassor bättre, och därmed också fatta bättre, mer miljövänliga beslut. Det är många olika aspekter som påverkar vattenkvaliteten. Jordbruk, industrier, fordonstrafik och andra aktiviteter bidrar till en ökning av sediment och näringsläckage från gödslade åkrar, hamnar i vattendragen. Det bidrar till övergödning.

Det finns gott om vattenföroreningar i Nissan som flyter genom Halmstad. Det är inte rekommenderat att äta fisk som fångats i ån. I projektet kommer forskarna att använda CatFish-drönaren för att mäta vilka substanser som finns i vattnet och sedan rekommendera åtgärder för att minska mängden föroreningar.

I CatFish samarbetar flera olika vetenskapliga discipliner, vilket är väldigt värdefullt. Projektgruppen välkomnar studenter från alla olika discipliner, inte bara de tekniska. Det finns plats för alla och alla kan bidra med viktiga och spännande infallsvinklar.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt