Sök

Högskolan sätter punkt för jubileumsåret

I dagarna lämnar Högskolan sin årsredovisning för år 2023 till regeringen. Förutom ordinarie verksamhet och särskilda uppdrag, präglades förra året av Högskolans 40-årsjubileum. 2023 var också året då Högskolan fick en ny rektor, den första kvinnan på posten.

”Särskilt glädjande när det gäller forskningen är att externfinansieringen ökade, helt i den riktning som Högskolans styrelse har pekat ut.”

Susanna Öhman, rektor

Tre exemplar ovanpå varandra av framsidan av en skrift med texten Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2023. Foto

Under hela 2023 firade Högskolan 40 år som självständig högskola med stolthet och guldkant! Efter jubileumsinvigning i januari löste olika evenemang av varandra, ett efter ett. En höjdpunkt var självfallet när Högskolans nya rektor Susanna Öhman tillträdde i mars och senare installerades i november. Hon är Högskolans första kvinna på rektorsposten.

Porträtt av kvinna. I bakgrunden syns logotyper. Foto

Högskolans rektor Susanna Öhman.

– Jag tillträdde som rektor i mars detta år – och vilket år att få börja som rektor när Högskolan firade sitt 40-årsjubileum. Det var samtidigt ett dramatiskt år i vår omvärld, med fortsatt krig i Europa, ett nytt i Mellanöstern och ett försämrat säkerhetsläge, även i Sverige. Året kantades även av ekonomiska utmaningar med inflation och stigande räntor, säger Susanna Öhman.

För Högskolan i Halmstad var det också ett händelserikt år, om än mindre dramatiskt och på många sätt mer positivt än samhällsutvecklingen i stort, konstaterar rektor.

Utbildningar med stor samhällsrelevans

Högskolans styrka ligger i attraktiva utbildningar med stor relevans för samhället och i forskning som bygger sin styrka och profilering genom nära samverkan med företag och offentliga organisationer. Det är ett framgångsrecept som genom åren har utvecklats och skärpts.

Tre unga personer i en korridor. En person sitter i rullstol. I bakgrunden syns ytterligare en person. Foto

Högskolan har ett uppdrag att öka andelen helårsstudenter på utbildningar inom bristyrken såsom ingenjörer, lärare, sjuksköterskor, socionomer och inom data/IT. Sedan år 2013 har andelen helårsstudenter inom bristyrkesutbildningar ökat med 51 procent och utgör nu 54 procent av antalet helårsstudenter på alla program och 62 procent på nybörjarprogram.

Antalet individer som sökte en utbildning vid Högskolan i Halmstad höstterminen 2023 minskade för andra året i rad, men var fortfarande betydligt större (17 procent fler) än före pandemin. Också i riket minskade antalet sökande individer, men även här var antalet fortfarande större än före pandemin (4 procent fler).

Programmet IT-forensik och informationssäkerhet var det mest sökta utbildningsprogrammet, följt av Sjuksköterskeprogrammet i Halmstad, Socionomprogrammet, Civilekonomprogrammet och Kriminologi och kultur.

– Alla dessa program har utvecklats av kunniga medarbetare som har identifierat behov i samhället och arbetat målmedvetet för att bygga upp såväl kompetens som innehåll i programmen. Dessutom behövs nära samverkan och dialog med intressenter för att programmen ska kunna möta samhällets behov, säger Susanna Öhman och gläds särskilt åt den första kullen socionomer som examinerades vid slutet av höstterminen 2023:

– Den utbildningen har tydligt efterfrågats av Hallands kommuner.

Mångvetenskapliga forskningsprogram

Som ett led i Högskolans forskningsstrategi inrättades under året fyra nya långsiktiga forskningsprogram, ett inom fokusområde Hälsoinnovation och tre inom fokusområde Smarta städer och samhällen. Programmen är en del av Högskolans satsning på mångvetenskaplig forskning för att stärka lärosätets profil. De nya programmen handlar om hälsorelaterade samhällsutmaningar, normer inom omvandlings- och innovationsprocesser, designetnografiska perspektiv på hållbar stadsutveckling samt utmaningar kopplade till cirkularitet och hållbarhet. De kompletterar de två tidigare forskningsprogrammen som handlar om lärande i ett digitalt samhälle och informationsdriven vård.

Porträtt av man som står framför informationsskyltar. Foto

Eren Erdal Aksoy är docent och projektledare för Europa Horisont-projektet ROADVIEW som handlar om automatiserad körning i extremt väder.

– Särskilt glädjande när det gäller forskningen är att externfinansieringen ökade, helt i den riktning som Högskolans styrelse har pekat ut. För en långsiktigt hållbar utveckling behöver vi öka de externa intäkterna då den anslagsfinansierade verksamheten inte förväntas öka under de närmsta åren, säger Susanna Öhman.

Likaså ökade andelen anställda med doktorsexamen. Nu har 77 procent av Högskolans lärarpersonal doktorsexamen, vilket är i linje med målet att minst två tredjedelar av Högskolans lärare ska ha denna kompetens.

Under året var Högskolan värd för den internationella forskningskonferensen Nordic Health Promotion Research Conference och medarrangör av International Place Branding Associations årliga konferens, som denna gång hölls i Helsingborg.

Kompetensutveckling för halländska företag

Ytterligare exempel på samhällsrelevans är Högskolans framgångsrika insatser för kompetens­utveckling inom offentlig sektor och näringsliv. Högskolan beviljades i början av året ett nytt EU-finansierat projekt om kompetensutveckling för yrkesverksamma, Skills Halland. Det ska pågå under två år och drivs i samverkan med TEK Kompetens och Region Halland. Utbildningarna handlar om digitalisering, automatisering och hållbarhet.

Strategiska satsningar

Högskolans ekonomi är stark, även om resultatet i år visade på ett underskott i verksamheten. Underskottet berodde främst på två saker: för det första att den ökade inflationen ledde till ökade kostnader för framför allt hyror och drift, och för det andra som en följd av strategiska satsningar genom myndighetskapitalet.

– Högskolans myndighetskapital är betydligt större än de tio procent av omsättningen som är målet. Därför används det till strategiska satsningar som till exempel en stor kompetensutvecklingsinsats för främst adjunkter, och för att möta det behov av investeringar i ny IT-infrastruktur som finns, inte minst i syfte att höja IT-säkerheten, förklarar rektor Susanna Öhman.

Text: Lena Lundén

Bild: Ida Fridvall och Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt