Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljöer

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Arbetar med

Programansvarig för Hälsopedagogiskt program inom verksamhetsområdet Hälsa och idrott

Forskning

Min forskningsinriktning inbegriper förhållanden mellan lärandeprocesser och hälsopedagogiska processer i arbetslivet. Jag har också i min forskning inriktat mig på samverkan mellan universitet och det omgivande samhället/näringslivet. Min avhandling har titeln: Learning in Collaboration. Academics’ experiences in collaborative partnerships with practitioners and researchers. Där studerades två olika typer av samverkansmodeller: samverkan med små och medelstora företag, och samverkan med arbetsmiljöforskare från andra discipliner, tillsammans med företagare. Den senare skedde i ett multidisciplinärt forskningsprogram om arbetsmiljö vid Arbetslivsinstitutet.

Har sedan min disputation och avhandling på Lunds Universitet arbetat på högskolan i Halmstad sedan tio år. Har varit med om att starta och bygga upp Hälsopedagogiskt program här. Är sedan fem år programansvarig för detta program, där jag också verkar som lärare. Min forskningsbakgrund bakgrund har genomgående handlat om ledarutveckling, pedagogik/kompetensutveckling/ lärprocesser och hälsa i arbetslivet. Jag har skrivit en avhandling om forskares kompetensutveckling och som samverkar med kollegor från andra discipliner, i samverkan med organisationer utanför universitetsvärlden. Haft olika uppdrag och publicerat rapporter för bland andra; Lunds Universitet, Arbetslivsinstitutet, Högskolan i Halmstad, Ängelholms kommun och Kungsbacka kommun. Jag har under de senaste åren arbetat som forskningsledare och projektledare för ett antal forskningsprojekt med deltagarbaserad aktionsforskningsinriktning, främst inom kommunsektorn.

Undervisning

Jag är studierektor för Hälsopedagogiskt program där jag även arbetar som lärare på kurser och med handledning av examensuppsatser. Jag medverkar även i kurser inom företagshälsovård med inriktning mot hälsa och lärandeprocesser i arbetslivet.

I min undervisning har jag under de senaste åren utvecklat kurser för studenter och deras kontakt med arbetslivet, genom att de tidigt fått praktikanknyta studierna och skapa egna nätverk för framtida yrkesbehov. Jag ser betydelsen av att högskoleundervisning inrymmer både forsknings- och arbetslivsanknytning, för att optimera studenternas kompetenser och användbarhet på en allt kärvare arbetsmarknad.

Kompetens

Har en bakgrund som entreprenör och egen företagare inom hälsoområdet och är Fil. dr. i pedagogik med inriktning arbetsliv.

Personliga länkar

Senaste publikationer