Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar medForskning


Min forskning fokuserar på hur normkritisk design kan användas för att dels synliggöra och bryta normer, väcka debatt och dels som ett verktyg i organisationers arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. I nyligen genomförda forskningsprojekt undersöks också hur normkritisk design kan användas för att utmana (maskulina) normer och föreställningar kring innovation och digitalisering inom vård- och omsorgssektorn. Forskningen bedrivs ofta i samverkan med privat och offentlig sektor samt forskare inom bland annat industridesign, textildesign och arkitektur.

Under åren 2019-2022 medverkar jag i forskningsprogrammet: En feministisk undersökning av medicinsk screening (på engelska A Feminist Approach to Medical Screening). Programmet, som finansieras av VR, innehåller ett antal forskningsprojekt som undersöker levd erfarenhet och normer kring screeningpraktiker. Linköpings universitet är projektägare.


Undervisning

För närvarande undervisar jag på grundnivå och avancerad nivå inom olika ämnesområden. Framförallt håller jag i moment som rör normkritik och genus- och mångfaldsfrågor och jag undervisar på lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar och utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora.

Kompetens

Fil dr Sociologi

Personliga länkar

Senaste publikationer