Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Arbetar med

Entreprenörskap, innovationsekonomi, bolags- och verksamhetsstyrning.


Forskning

Jonas forskning är inom området företagsstyrning, med ett särskilt fokus på strategi- och styrelseutveckling i mindre och medelstora företag. Han har även under lång tid intresserat sig för forskningsfrågor kring akademiskt entreprenörskap. I forskningsportföljen finns bland annat studier kring samverkan och interaktion mellan universitet, näringsliv och omgivande samhälle, samt och hur akademiska miljöer bidrar till nyttiggörande och kommersialisering av universitetsforskning. Exempelvis har han varit involverad i analyser av Vetenskapsrådets och Formas Linnéstöd till excellenta forskningsmiljöer. Han har också jobbat för SACO och Civilekonomerna i projekt som studerat förutsättningar för akademikers entreprenörskap och analyserat samhällsavkastningen på akademisk utbildning i form av nyföretagande och ekonomisk tillväxt.

Undervisning

Jonas Gabrielsson har lång erfarenhet från undervisning på både grund- och avancerad nivå. Han undervisar idag på företagsekonomiska kurser inom områden såsom entreprenörskap, innovationsledning, verksamhets- och företagsstyrning. Han är även aktiv att driva och utveckla sina ämnesområden genom organisering av doktorandkurser inom forskarutbildningen och genom handledning av doktorander.

Jonas har i sin undervisning ett särskilt intresse för samspelet mellan teori och praktik grundat i en pragmatisk kunskapssyn. Han inspireras i sin lärargärning av erfarenhetsbaserade pedagogiska ansatser, och utgår från dialektiken mellan handling och reflektion som utgångspunkt för att stimulera till kritiskt förhållningssätt och reflexivt lärande bland de studenter han möter.

Kompetens

Jonas Gabrielsson (Ek.Dr) är professor i företagsekonomi och biträdande akademichef för Akademin för Ekonomi, Teknik och Naturvetenskap. har Jonas varit verksam som forskare vid CIRCLE, vilket är ett Centre of Research Excellence för innovationsstudier vid Lunds Universitet, samt Institutet för Innovation och Ekonomisk Organisering, Handelshögskolan BI i Oslo.

Jonas är aktiv medlem i European Academy of Management (EURAM), och medverkar i Editoral Board för den vetenskapliga tidskriften International Small Business Journal.

Utöver sin gärning som lärare och forskare är Jonas aktiv i debatt och samhällsutveckling genom medverkan i policydebatter, och i form av konsultuppdrag och styrelseengagemang.

Personliga länkar

Senaste publikationer