Sök Stäng

Socionomprogrammet

210 hp

Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som hållbarhet, klimatförändringar, migration och digitalisering.

Om utbildningen

Vad läser du som socionom?

Du som läser Socionomprogrammet får en bred yrkesförberedande utbildning i socialt arbete och utvecklar praktiska färdigheter som vilar på vetenskaplig grund. Du tar del av teorier och metoder inom socialt arbete både som kunskaps- och forskningsfält, som till exempel välfärdssamhällets organisering, sociala problem, mänskligt beteende och individers livsvillkor. Socialt arbete är huvudområdet på alla kurser, men du får också kunskap inom närliggande områden som juridik, psykologi, sociologi och statsvetenskap.

Perspektiv och tematiska områden

Intersektionalitet

Ett centralt begrepp inom socialt arbete är intersektionalitet, det vill säga hur vi kan förstå och problematisera hur människor kategoriseras utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsnedsättning. På Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad är det intersektionella perspektivet tydligt i alltifrån hur utbildningen är utformad till konkret innehåll i föreläsningar och kurslitteratur.

Högskolan i Halmstad har dessutom valt att profilera Socionomprogrammet med två tematiska områden som har identifierats som centrala i framtida socialt arbete: digitalisering och hållbarhet.

Digitalisering

Digitaliseringen påverkar förutsättningarna både när det handlar om det moderna välfärdssamhället, sociala problem och socialarbetarens arbetssituation. Villkor för bemötande, interaktion och samspel med brukare och klienter förändras av att sociala möten inte längre är begränsade till fysiska träffar i samma rum. På utbildningen får du verktyg för att utveckla praktiskt socialt arbete med hjälp av digitala lösningar. Du lär dig att utnyttja internets tröskelsänkande effekt och använda digitala verktyg i uppsökande arbete, till exempel för att nå ungdomar.

Hållbart socialt arbete

Internationellt kallas hållbart socialt arbete ofta grönt socialt arbete och är nära kopplat till konsekvenser av klimatförändringar, global fördelning och migration. På vårt socionomprogram utvecklar du kunskap bland annat om människors riskutsatthet vid naturkatastrofer, miljöflyktingar, global miljörättvisa och livsvillkor som hör ihop med den ökade urbaniseringen. För en välfärdsstat som Sverige omfattar hållbart socialt arbete frågor kring hur det går att upprätthålla välfärd i ett fossilbränslefritt samhälle utan ständig ekonomisk tillväxt.
På lokal nivå kan det handla om samhällsarbete där olika grupper engageras för att stärka social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Under utbildningen utvecklar du kompetens för att arbeta med till exempel medborgarinvolvering och lokala resurs- och fördelningsfrågor.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Kurser markerade med (på engelska) ges helt på engelska.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet socialt arbete.

År 1

Termin 1:

 • Introduktion till socialt arbete och välfärdens organisering, 14 hp
 • Vetenskapsteori och det sociala arbetets forskningsfält, 7,5 hp
 • Teoretiska perspektiv på sociala problem, 7,5 hp
 • Personlig och professionell utveckling, 1 hp (av totalt 5 hp)

Termin 2:

 • Individens utveckling i ett livsloppsperspektiv, 7,5 hp
 • Samtal och bemötande i det sociala arbetet, 6,5 hp
 • Juridik i socialt arbete, 15 hp
 • Fortsättning av Personlig och professionell utveckling, 1 hp (av totalt 5 hp)

År 2

Termin 3:

 • Vetenskapliga metoder inom socialt arbete, 7,5 hp
 • Social inkludering, exkludering och kategorisering, 15 hp
 • Organisering och ledning av socialt arbete, 6,5 hp
 • Fortsättning av Personlig och professionell utveckling, 1 hp (av totalt 5 hp)

Termin 4:

 • Juridik och handläggning i socialt arbete, 15 hp
 • Interventioner och arbetsmetoder i praktiskt socialt arbete, 7 hp
 • Samhällsarbete och social mobilisering, 7 hp
 • Fortsättning av Personlig och professionell utveckling, 1 hp (av totalt 5 hp)

År 3

Termin 5:

 • Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 30 hp

Termin 6:

 • Teoretiska perspektiv och vetenskapliga metoder i socialt arbete, 14 hp
 • Examensarbete i socialt arbete, 15 hp
 • Fortsättning av Personlig och professionell utveckling, 1 hp (av totalt 5 hp)

År 4

Termin 7:

Valbara kurser 15 hp:

 • Det professionella mötet med barn som upplevt sexuellt våld, 7,5 hp
 • Socialt arbete i skolan, 7,5 hp
 • Socialt arbete och funktionshinder, 7,5 hp
 • Perspektiv på migration och integration i socialt arbete, 7,5 hp
 • Hållbarhet och socialt arbete 7,5 hp (på engelska)
 • Socionomens yrkesroll i ett föränderligt samhälle, 15 hp

Alternativt valfria kurser på avancerad nivå inom socialt arbete motsvarande 15 hp.

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Högskolan i Halmstad samverkar med närliggande kommuner och myndigheter inom det sociala området för att socionomutbildningen ska hålla en hög kvalitet. Under hela utbildningen möter du yrkesverksamma socionomer för att ta del av deras kunskaper och erfarenheter från olika verksamhetsfält. Under termin fem har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genomför dina studier inom en privat eller offentlig organisation, där du deltar i det dagliga arbetet.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Hälsolabbet, ett labb med beteendevetenskaplig labbverksamhet i attraktiva studiemiljöer som underlättar kreativt och innovativt lärande.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en socionomexamen om 210 hp, där termin sju är på avancerad nivå. De sex första terminerna är på grundnivå och leder fram till en kandidatexamen i socialt arbete.

Vad kan du jobba med?

Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad är en tvärvetenskaplig professionsutbildning där du utvecklar kunskap och förmåga att självständigt bedriva socialt arbete både på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Du utvecklar färdigheter som krävs för ett professionellt yrkesutövande som socionom, till exempel inom kommunikation och bemötande av klienter, organisations- och ledningsfrågor, liksom kompetens inom juridik, utredning och handledning.

Tack vare Socionomprogrammets fokus på intersektionalitet, digitalisering och hållbart socialt arbete får du en unik kompetens på arbetsmarknaden.

Möjliga arbetsgivare för dig är till exempel kommuner och regioner, inom bland annat socialtjänst, äldreomsorg, behandlingshem, skolor, hälso- och sjukvård, verksamheter som rör migration och integration, liksom verksamheter för personer som har en funktionsnedsättning.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, och till Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp, vid Högskolan i Halmstad.

Studera utomlands

På Socionomprogrammet kan du välja att läsa vissa kurser utomlands.

Internationaliseringsperspektivet är särskilt starkt inom det tematiska området hållbart socialt arbete, som fokuserar på globala och sociala konsekvenser av till exempel klimat- och miljöproblem.

Du har möjlighet att göra den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) termin fem i ett annat land. Om du vill göra ditt examensarbete i ett låg- eller medelinkomstland kan du söka stipendier inom Minor Field Studies (MFS).

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Ett montage av porträtt på fyra killar. Foto.

Socionomprogrammets första studenter tog examen

Ett montage av porträtt på fyra killar. Foto.

Alexandra Filipovic fick jobb innan examen

Tre kvinnor står framför en poster. Foto.

Fem frågor till studenten Adam Hansson

Tre kvinnor står framför en poster. Foto.

Posterutställning av socionomstudenterna

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: 17,35

BII: 16,91

HP: 0,80

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12818

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela