Sök

Kompetensplattform för socialt arbete

Forskning och utbildning behöver vara förankrade i det omgivande samhället, därför vill vi samarbeta med kringliggande kommuner inom det sociala området för vårt nystartade socionomprogram. Grunden för samarbetet är en samverkansarena som vi kallar Kompetensplattform för samverkan om utbildning, verksamhetsutveckling och forskning inom det sociala området. 

Syftet med samarbetet är att våra studenter får en praktiknära utbildning samtidigt som ni yrkesverksamma får möjlighet till verksamhets- och kompetensutveckling. 

Vad innebär samarbetet kring kompetensplattformen?

Det kan se olika ut beroende på vad vi kommer överens om, men samarbetet är uppdelat i tre delar:

Socionomprogrammet

Kurserna inom Socionomprogrammet ska vara förankrade i verkligheten och därför behöver vi samarbeta med yrkesverksamma socionomer för att stärka professionsinslag i utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig länk mellan teori och praktik för studenterna och där behöver vi samarbeta för att hitta VFU-platser. 

Har ni något problem som behöver studeras, process som behöver utvecklas eller annat område som ni behöver hjälp med? I så fall kan ni samverka med oss kring student- och examensarbeten. 

Verksamhetsutveckling

Har ni behov av kompetensutveckling i organisationen? En del av samarbetet är en behovsstyrd kompetensförstärkning för yrkesverksamma där vi möjliggör för fortbildning genom seminarier och föreläsningar. Vi erbjuder också högskoleutbildningar på grund- och avancerad nivå samt att vi samarbetar i olika projekt- och utvecklingsarbeten. 

Forskning

Vi vill stärka forskningen inom det sociala området och det gör vi genom att samarbeta med dem som är verksamma inom socialt arbete. Det kan handla om att samverka om externa och interna ansökningar om forskningsmedel, samverka i forsknings- och utvecklingsprojekt och möjliggöra forskarutbildning i Hälsa och livsstil för yrkesverksamma. 

I alla tre delar ingår det också personalutbyten för att dela med sig av erfarenheter, lära känna varandra och få tillgång till ytterligare kompetens.

Engagera dig i socionomprogrammet

Under året har kompetensplattformen i socialt arbete återkommande aktiviteter där yrkesverksamma är involverade.

September

Introduktionskurs: Information om socionomyrket

Vill du komma och berätta om ditt arbete som socionom för studenter som läser sin första termin på socionomprogrammet? Kontakta: sara.helmersson@hh.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – september till december

Studenterna gör sin VFU i olika kommuner i Hallands län.

Förslag på fördjupningsarbeten

Lämna in förslag på ämnen till fördjupningsarbeten för studenter kring frågor som rör inkludering och exkludering. Kontakta: Niklas.Westberg@hh.se (se mer information i blå ruta). Deadline för inlämning är 30 september.

Vill du bidra med förslag på fördjupningsområden?

I kursen Social inkludering, exkludering och kategorisering ska socionomstudenterna genomföra en systematisk litteraturöversikt. Studenterna ska, i grupp om tre, självständigt planera, genomföra och skriftligt redovisa en sammanställning av resultaten från redan genomförda empiriska studier inom ett avgränsat forskningsområde. Det valda forskningsfältet kan till exempel fokusera på avgränsade sociala problem, klientgrupper eller arbetsmetoder.

Till detta moment får ni gärna komma in med förslag på problem och områden som er verksamhet finner särskilt intressant att fördjupa sig i. Med utgångspunkt i detta undersöker vi sedan intresset bland studenterna att skriva om området och i så fall kontaktar vi er för fortsatt dialog. Kursen avslutas med en posterutställning under vecka 49 där de olika arbetena presenteras, dit ni kommer att bli inbjudna.

Om ni är intresserade av ett sådant samarbete med studenterna är det viktigt att ni försöker utforma er idé i relation till de teman som studenten behöver behandla på kursen. I övergripande ordalag är temana dessa:

  • Förstå, analysera och kritiskt granska processer som rör inkludering, exkludering och kategorisering på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Exkludering och kategorisering som socialt fenomen i Sverige med fokus på avgränsande sociala problem, klientgrupper och fenomen.
  • Hur politiska och institutionella beslut samt samhällets utveckling anger villkor för inkludering och delaktighet och vilka konsekvenser kategorisering får på individ-, grupp och samhällsnivå.

Är ni intresserade av ett sådant samarbete? Kontakta Niklas Westberg (niklas.westberg@hh.se) senast den 30/9, med en kort beskrivning av ert intresseområde.

November

Fördjupningsarbeten med posterpresentation

Välkommen att lyssna på posterpresentationer om socionomstudenters fördjupningsarbeten kring inkludering och exkludering. Presentationerna är vecka 49.

Vetenskapsteori och kunskap: ett seminarium om evidens

Vill du komma och berätta om ditt och din verksamhets arbete med evidensbaserad praktik? Kontakta: Sara.Hogdin@hh.se. Seminariet är vecka 49.

December

Förslag på examensarbeten

Lämna in förslag på ämnen till examensarbeten för socionomstudenterna. Kontakta: helena.eriksson@hh.se Deadline för inlämning är 20 december.

Januari

Juridikkurs care: att skriva utredningar

Vill du bidra med dina yrkeskunskaper kring att skriva utredningar? Kontakta: Mia.Jormfeldt@hh.se Pågår januari till mars.

Anmälan om VFU-plats

Vill du ta emot en student som gör sin verksamhetsförlagda utbildning under hösten? Kontakta: jette.trolle-schultz_jensen@hh.se Deadline för anmälan om VFU-plats är i januari.

Mars

Samtal och bemötande – samtalsövningar i mindre grupper

Vill du bidra med din kunskap kring samtal och medverka i samtalsövningar i mindre grupper med socionomstudenter? Kontakta: sara.högdin@hh.se

April

Interventioner och arbetsmetoder – Missbruk

Vill du bidra med att berätta om arbetsmetoder inom missbruksområdet? Kontakta: sara.helmersson@hh.se. Seminariet är vecka 14.

Interventioner och arbetsmetoder – våld i nära relationer

Vill du bidra med att berätta om arbetsmetoder inom området våld i nära relationer? Kontakta: sara.helmersson@hh.se. Seminariet är vecka 17.

Socionomens yrkesroll

Vill du träffa studenter som läser på termin fyra och diskutera socionomens yrkesroll? Kontakta sara.helmersson@hh.se Seminariet är vecka 17.

Juni

Studenternas examensarbeten

Välkommen att ta del av socionomstudenternas presentationer av sina examensarbeten. Presentationen är vecka 22.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt