Sök

Kompetens­plattform för socialt arbete

Forskning och utbildning behöver vara förankrade i det omgivande samhället, därför vill vi samarbeta med kringliggande kommuner inom det sociala området för vårt nystartade socionomprogram. Grunden för samarbetet är en samverkansarena som vi kallar Kompetensplattform för samverkan om utbildning, verksamhetsutveckling och forskning inom det sociala området. 

Syftet med samarbetet är att våra studenter får en praktiknära utbildning samtidigt som ni yrkesverksamma får möjlighet till verksamhets- och kompetensutveckling. 

Vad innebär samarbetet kring kompetensplattformen?

Det kan se olika ut beroende på vad vi kommer överens om, men samarbetet är uppdelat i tre delar:

Socionomprogrammet

Kurserna inom Socionomprogrammet ska vara förankrade i verkligheten och därför behöver vi samarbeta med yrkesverksamma socionomer för att stärka professionsinslag i utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig länk mellan teori och praktik för studenterna och där behöver vi samarbeta för att hitta VFU-platser. 

Har ni något problem som behöver studeras, process som behöver utvecklas eller annat område som ni behöver hjälp med? I så fall kan ni samverka med oss kring student- och examensarbeten. 

Verksamhetsutveckling

Har ni behov av kompetensutveckling i organisationen? En del av samarbetet är en behovsstyrd kompetensförstärkning för yrkesverksamma där vi möjliggör för fortbildning genom seminarier och föreläsningar. Vi erbjuder också högskoleutbildningar på grund- och avancerad nivå samt att vi samarbetar i olika projekt- och utvecklingsarbeten. 

Forskning

Vi vill stärka forskningen inom det sociala området och det gör vi genom att samarbeta med dem som är verksamma inom socialt arbete. Det kan handla om att samverka om externa och interna ansökningar om forskningsmedel, samverka i forsknings- och utvecklingsprojekt och möjliggöra forskarutbildning i Hälsa och livsstil för yrkesverksamma. 

I alla tre delar ingår det också personalutbyten för att dela med sig av erfarenheter, lära känna varandra och få tillgång till ytterligare kompetens.

Kurser för yrkesverksamma inom socialt arbete

Vi erbjuder ett antal kurser för yrkesverksamma inom socialt arbete som går att söka under både vår och höst.

Kurser för yrkesverksamma inom socialt arbete Länk till annan webbplats.

Engagera dig i socionomprogrammet

Under varje läsår har kompetensplattformen i socialt arbete återkommande aktiviteter där yrkesverksamma är involverade.

Vill du bidra med förslag på fördjupningsområden?

I kursen Social inkludering, exkludering och kategorisering ska socionomstudenterna genomföra en systematisk litteraturöversikt. Studenterna ska, i grupp om tre, självständigt planera, genomföra och skriftligt redovisa en sammanställning av resultaten från redan genomförda empiriska studier inom ett avgränsat forskningsområde. Det valda forskningsfältet kan till exempel fokusera på avgränsade sociala problem, klientgrupper eller arbetsmetoder.

Till detta moment får ni gärna komma in med förslag på problem och områden som er verksamhet finner särskilt intressant att fördjupa sig i. Med utgångspunkt i detta undersöker vi sedan intresset bland studenterna att skriva om området och i så fall kontaktar vi er för fortsatt dialog. Kursen avslutas med en posterutställning under vecka 49 där de olika arbetena presenteras, dit ni kommer att bli inbjudna.

Om ni är intresserade av ett sådant samarbete med studenterna är det viktigt att ni försöker utforma er idé i relation till de teman som studenten behöver behandla på kursen. I övergripande ordalag är temana dessa:

  • Förstå, analysera och kritiskt granska processer som rör inkludering, exkludering och kategorisering på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Exkludering och kategorisering som socialt fenomen i Sverige med fokus på avgränsande sociala problem, klientgrupper och fenomen.
  • Hur politiska och institutionella beslut samt samhällets utveckling anger villkor för inkludering och delaktighet och vilka konsekvenser kategorisering får på individ-, grupp och samhällsnivå.

Är ni intresserade av ett sådant samarbete? Kontakta Niklas Westberg (niklas.westberg@hh.se) senast den 30/9, med en kort beskrivning av ert intresseområde.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt