Forskarutbildning i hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde. Här möts samhällsvetenskapliga och vårdvetenskapliga ämnen i utbildning och forskning runt individers, gruppers och samhällets ansvar och agerande för att främja hälsa och gynnsamma livsstilsval.

Vi som forskar inom området utvecklar vetenskapligt grundad kunskap om förutsättningar, samband och förändringsprocesser för att förstå, förebygga och utjämna skillnader i hälsa och levnadsvillkor.

Forskarutbildningen ges med följande inriktningar:

  • Omvårdnad
  • Handikappvetenskap
  • Idrottspsykologi

Forskning

Med en tvärvetenskaplig ambition och utgångspunkter som är relevanta för brukare såväl som för samhället i stort belyser och analyserar vi hälso- och livsstilsfrågor på olika nivåer och ur olika perspektiv. Vår forskning handlar framför allt om:

  • hälsofrämjande processer
  • funktionshindrades levnadsvillkor
  • samband mellan hälsa och fysisk aktivitet.

Kunskapsområde

Kunskapsområdet Hälsa och livsstil är centralt i flera av Högskolan i Halmstads utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det yttersta syftet är att bidra till höjd livskvalitet för individer och minskade kostnader för samhället. Tillsammans med våra samverkanspartner utvecklar och omsätter vi kunskap. Det sker genom reformer och praktiskt kunskapsbaserat arbete inom välfärds-, hälso- och sjukvårdssektorn.

Forskningsmiljö

Hälsa- och livsstilsforskningen bedrivs framför allt inom forskningsmiljön Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) på Akademin för hälsa och välfärd. På samma akademi är också forskare inom forskningsmiljön Centrum för samhällsanalys (CESAM) engagerade inom områdets hälsa och livsstil. Området knyter också an till ett av lärosätets övergripande teman, nämligen hälsoinnovation (där också teknik, ekonomi, humaniora och utbildningsvetenskap ingår).

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

uppdaterad

2019-03-15

Kontakt

Dela