Sök

Kompetensanalys – från behov till utbildning

Det första företag gör när det går med i Kompa Halland är att tillsammans med kompetensplanerarna göra en så kallad kompetensanalys. Två modeller förankras och diskussioner förs om vilka utbildningar som behövs för att företagen ska gå starkare ur krisen. I filmen beskrivs kompetensanalysen och vad samtalen leder fram till.

Två personer står upp och skriver ner behov på ett blädderblock.


Kompetens kopplat till företagets vision och mål

Personalen är företagens främsta resurs – det är det många som redan vet. Många företag kopplar dock inte ihop medarbetarnas kompetens med företagets vision och mål, vilket är något som kompetensanalyserna hjälper till med. I projektet börjar företagens resa med att gå igenom kompetensbehoven kopplat till deras vision och mål. Kompetensplanerarna gör analyserna tillsammans med företagen och de träffas digitalt för att prata om deras nuläge och önskade läge, samt vad de behöver göra för att nå dit. Här knyter de tillsammans ihop vilken kompetens som behövs för att företagen ska kunna utvecklas i den riktning som vision och mål pekar mot.

Träffsäkra utbildningsinsatser

Anledningen till att företagen inledningsvis gör en kompetensanalys, är för att kunna ta fram en plan för hur företagen ska nå vision och mål med investeringen i kompetensutveckling för personalen. Samtalen behövs också för att projektet ska kunna erbjuda och ta fram så träffsäkra utbildningar som möjligt, som möter behov av kompetens på både kort och lång sikt. I filmen framgår att vi lever i förändringarnas tid, vilket driver företagen till att utvecklas när förutsättningarna ständigt förändras.

Två modeller – kompetens och kompetenshjulet

Vad är kompetens och hur kan företagen arbeta med kompetensutveckling? Det är bland det första som företagen och kompetensplanerarna går igenom. Två modeller förankras i sammanhanget som förklaring på de inledande frågorna. Här diskuteras även vilka förutsättningar som finns för lärande såsom rådande kultur, ledarskap, likabehandling och tillgänglighet. Modellerna och de praktiska frågor som ställs ligger sedan till grund för matchningen där kompetensplanerarna tar vidare företagens behov och föreslår olika utbildningsinsatser.

Nå önskat läge

Analysen görs i själva ”gapet” det vill säga tomrummet mellan företagens nuläge och önskade läge. Här görs kompetensanalysen och en plan läggs upp för hur kompetensbehoven som företagen har kan mötas. Under analysen blir det ibland aktuellt att hänvisa till andra utbildningsaktörer eller ordinarie utbildningsstruktur. I de flesta fall kan behoven tillgodoses och matchas med utbildningar som ges i projektet. Projektets flexibilitet i att ta fram anpassade utbildningar utifrån både behov och rådande pandemisituation, som dessutom är kostnadsfria, utgör goda förutsättningar för företagen att utvecklas och ta ett första steg i rätt riktning.

– Företagen uttrycker att de är väldigt nöjda med kompetensanalyserna och att det ger dem en samlad bild över deras kompetensbehov – vad de behöver lära sig för att ta sig till deras önskade läge och komma igång. Inte minst vad de bör prioritera för att komma vidare, säger Paulin Rubensson, kompetensplanerare på TEK Kompetens.


Vad som händer efter analysen

Det som sker efter kompetensanalysen är att behoven som fångats upp av företagen sammanställs och sedan identifierar projektgruppen olika utbildningsinsatser som kan göras i projektet för att möta behoven. Här anpassas utbildningsformerna bland annat efter företagens förutsättningar. Alla utbildningar blir således inte ”öppna” utan kan skräddarsys till ett företag för att nå bäst effekt. Analyserna blir betydelsefulla för matchningen, det vill säga de insatser som erbjuds för att tillgodose kompetensbehoven. Projektledare Nasim Oveissi menar att detta är en utmaning som andra projekt tampas med och att tillvägagångssättet som använts i Kompa Halland inspirerar andra.

– Andra projekt som arbetar med kompetensutveckling har hört av sig till oss och frågat hur vi gör vår behovskartläggning och hur vi samlar in företagens kompetensbehov. Många menar att det är utmaning och ser ett lyckat tillvägagångssätt som nyckeln till framgång. Kompetensanalyserna fungerar väldigt bra för oss och är något som vi blir uppmärksammade för. Inte minst kopplat till företagen som visat stor uppskattning av analyserna som hjälpt dem att komma igång med kompetensutveckling, säger Nasim Oveissi.

Läs mer

Projektets olika utbildningsformer
Utbildningsplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt