Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR)

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) är en långsiktig forskningssatsning på teknik för intelligenta system med finansiering och stöd från KK-stiftelsen och support och samarbete med svensk industri.

Forskningsfokus vid CAISR är ”medvetna” intelligenta system, det vill säga datorbaserade system som kan vara medvetna om människor, om situation och till viss del om sig själva. Dessa system kan kommunicera med människor, bedöma människors avsikter och kombinera olika informationskällor för att få en helhetsbild samt övervaka sig själva. Ämnesexpertisen inom CAISR är på signalanalys, maskinlärande och mekatronik. Forskningen har även ett fokus på samverkande system, i linje med den övergripande forskningsinriktningen inom forskningsmiljön inbäddade och intelligenta system (EIS) vid Akademin för informationsteknologi.

CAISR är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med forskare från olika discipliner. Våra forskningsriktningar styrs av samhällets behov och sker i samverkan med våra industriella partner.

Samverkan och organisation

CAISR är nära knutet till samverkansarenan Hälsoteknikcentrum Halland, utvecklingslabbet Halmstad Intelligent Home och teknikområde Medvetna intelligenta system:

Industriella samverkanspartner

Med stöd från KK-stiftelsenlänk till annan webbplats

CAISR:s styrgrupp

CAISR:s industriella rådgivande kommitté

CAISR:s industriella samverkanspartner har beslutat att inrätta en rådgivande kommitté som består av företrädare för varje industripartner. Denna grupp följer projektutvecklingen med avseende på samproduktion och samarbete mellan parterna och träffas två gånger per år. Kommittén uttrycker sig i frågor om potentiella nya partners i projektet, förändringar i finansiering samt projektutveckling ur affärssynpunkt.

CAISR:s referensgrupp

Referensgruppen består huvudsakligen av representanter från nationella och internationella forskningsinstitut. Referensgruppen ger råd och kommenterar projektutvecklingen ur akademiskt perspektiv, inte minst ur Högskolan i Halmstads perspektiv. De ger också sina syn på forsknings-, innovations- och utbildningsperspektiv. Referensgruppen ger även förslag på konkreta åtgärder för att förbättra projektet.

Forskningsprojekt och applikationsområden

Uppdraget för CAISR är att främja utvecklingen av industri och samhälle. Det är ett centrum för industriellt motiverad forskning kring framtida teknologier för och applikationsmöjligheter med medvetna intelligenta system. CAISR fungerar som en partner för industrins egen forskning och utveckling, som en rekryteringsbas för de som söker personal med spetskunskaper inom intelligent systemteknologi och som kompetensresurs för industri och samhälle. Läs mer om CAISR:s forskningsfokus och applikationsområden:

Applikationsområden vid CAISR: hälsoteknik och intelligenta fordon

Två forskningsprojekt beskrivs i filmklippen nedan. Läs mer om övriga forskningsprojekt på CAISR:s wikisidor. Projektet Remind, som handlar om teknikutveckling för personer med demens, och projektet AIR, som handlar om mänsklig interaktion med autonoma system, har egna webbsidor. Webbsidorna är på engelska:

Buss i stadsmiljö
Kvinna i en sjukhussäng
En bild på omslaget till CAISR årsrapport 2019

Årsrapporter

De centrala applikationsområdena för forskningen är hälsoteknik och intelligenta fordon – något som ligger väl i linje med Högskolan i Halmstad två profilområden hälsoinnovation samt smarta städer och samhällen. Läs gärna mer i CAISR:s senaste årsrapport.

uppdaterad

2020-04-14

Kontakt

Dela