Sök

Högskolan summerar ett händelserikt år

I dag lämnar Högskolan sin årsredovisning för år 2022 till regeringen. I årsredovisningen redovisas hur Högskolan har använt de statliga anslagen och arbetat med uppdrag och mål. Den sammanfattande bilden är att förra året var ett mycket händelserikt och utvecklande år.

”För Högskolan i Halmstad var 2022 ett händelserikt år. När jag blickar tillbaka kan jag ännu en gång konstatera att Högskolan fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.”

Stephen Hwang, rektor

För Högskolan blev starten på år 2022 glädjande. Först kom det positiva beskedet från Universitetskanslersämbetet att granskningen av Högskolans kvalitetssäkringsarbete under år 2021 fick omdömet godkänt. Det innebär att Högskolan uppfyllde samtliga av de bedömda områdena. Strax därefter hävdes restriktionerna kring covid-19-pandemin och studenter och medarbetare kunde återgå till mer normal verksamhet på plats på campus.

– För Högskolan i Halmstad var 2022 ett händelserikt år. När jag blickar tillbaka kan jag ännu en gång konstatera att Högskolan fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Exempelvis har pandemin gjort att vi har tagit stora kliv i digital utveckling, vilket har gagnat både undervisning och administration. Det är erfarenheter som vi bär med oss även efter pandemin, säger rektor Stephen Hwang.

I förgrunden står en man och talar i mikrofon. I bakgrunden står flera personer som lyssnar på mannen. En rollup med texten Utexpo står bredvid mannen. Foto

”Högskolans framgångsrecept är attraktiva utbildningar med stor relevans för samhället och forskning i nära samverkan med företag och offentliga organisationer”, säger rektor Stephen Hwang. Bild: Dan Bergmark.

Rektor konstaterar också att utvecklingstakten ökade igen efter pandemiåren, då restriktioner begränsade verksamheten på många sätt.

– Högskolans styrka ligger i attraktiva utbildningar med stor relevans för samhället. Vår forskning profileras genom nära samverkan med företag och offentliga organisationer. Detta har varit framgångsrecept genom åren, och som givetvis ständigt behöver prövas och utvecklas.

Högskolans utbildningar fortsatt attraktiva

Antalet sökande till Högskolan i Halmstad höstterminen 2022 minskade jämfört med året före, liksom det gjorde för riket i stort. Högskolan var trots minskningen ett populärt lärosäte och intresset för att studera på högskolenivå var fortfarande betydligt större än före pandemin.

En ung man sedd från sidan sitter vid ett bord och läser en bok. Foto

Programmet IT-forensik och informationssäkerhet var den mest sökta utbildningen, följt av Socionomprogrammet. Båda dessa program har utvecklats genom identifierade behov i samhället. Sjuksköterskeprogrammet och Civilekonomprogrammet hade också många sökande. En nyhet för året, två kompletterande pedagogiska utbildningar på 60 hp, som startade på regeringens uppdrag, hade i särklass flest sökande i landet.

Utbildning och forskning berikas och stärks av internationella perspektiv. Under år 2022 ökade antalet studenter från andra länder som vill studera vid Högskolan i Halmstad, såväl inresande och utresande utbytesstudenter som studieavgiftsskyldiga studenter från länder utanför EU och EES.

De första forskningsprogrammen inrättade

Under år 2022 inrättades de två första tioåriga forskningsprogrammen: Lärande i ett digitalt samhälle och Informationsdriven vård.

– Forskningsprogrammen är en del i Högskolans forskningsstrategi och båda programmen förenar vetenskaplig excellens, samhällelig relevans och nära samverkan med omgivande samhälle, säger Stephen Hwang.

Ett kvitto på Högskolans framgångsrika forskning är det projekt som beviljades tio miljoner euro av prestigefyllda Horizon Europe. Projektet, som heter ROADVIEW (Robust Automated Driving in Extreme Weather), koordineras av Högskolan i Halmstad och drivs i nära samarbete mellan en rad universitet, forskningsinstitut och högteknologiska företag.

Samverkan för samhällsutveckling

Under året avslutades ESF-projektet Kompa Halland där Högskolan, tillsammans med bland annat TEK Kompetens, gjorde insatser för kompetensutveckling inom offentlig sektor och näringsliv för närmare 1 000 medarbetare i företag och organisationer runt om i Halland.

Två kvinnor sitter vid varsin sida av ett bord och tittar på varsin bärbar dator. På bordet står två solpaneler. Foto

– Det är ytterligare ett exempel på Högskolans samhällsrelevans, och ett bevis på framgången är att ESF nyligen beviljade medel för ett nytt projekt som bygger på erfarenheter från Kompa Halland, nämligen Skills Halland, säger Stephen Hwang.

Högskolan leder också samarbetsprojektet Industri 4.0, som möjliggör kompetensutveckling för företag inom produktutveckling. EU-projektet VIAkub Halland avslutades under år 2022, där Region Halland och Högskolan i Halmstad tillsammans har hjälpt små och medelstora företag inom kultur, utbildning och besöksnäring att skapa hållbar digital utveckling med fokus på visualisering och ny teknik.

Tid ger kvalitet i undervisningen

I maj undertecknades ett nytt arbetstidsavtal för Högskolans lärare. Avtalet är en av flera insatser som Högskolan har gjort de senaste åren för att öka kvaliteten i undervisningen.

– Avtalet visar hur vi, arbetsgivare och personalorganisationer, gemensamt tar ansvar för att den enskilda läraren ska ha bästa möjliga förutsättningar att använda sin tid på ett optimalt sätt som gagnar verksamheten och studenterna, säger rektor.

Stark ekonomi

Högskolans ekonomi är stark och 2022 års resultatet innebar ännu en gång ett överskott i verksamheten, 14,6 miljoner kronor. Överskottet är dock mindre än föregående år och beror till största delen på att Högskolan har fortsatt behov av att rekrytera lärarpersonal.

Samtidigt betyder det att Högskolans myndighetskapital ökade och är större än målsättningen på högst tio procent av omsättningen.

– Högskolan har stora utvecklingsbehov, där myndighetskapitalet kommer att behövas. Exempelvis gör vi en stor kompetensutvecklingsinsats för adjunkter och vi planerar en större om- och nybyggnation för att ersätta en av våra byggnader. Vi har också stora behov av investeringar i ny IT-infrastruktur, inte minst för att höja IT-säkerheten, förklarar Stephen Hwang.

Årsredovisning för 2022 blev Stephen Hwangs sista som rektor för Högskolan i Halmstad. Om en månad lämnar han över rektorskapet till Susanna Öhman.

Text: Lena Lundén
Bild: Dan Bergmark och Albin Edin

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt