Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

CVHI är en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Forskningen tar avstamp i människors behov och samhällets utmaningar inom områdena hälsa, livsstil och välfärd. Forskningen sker i nära samverkan med berörda målgrupper och intressenter inom organisationer, offentlig sektor och näringsliv.

Om CVHI

Vår forskning ska vara värdeskapande och leda till samhällelig nytta – den ska bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Inom CVHI bedrivs forskning med utgångspunkt inom följande ämnen:

 • Arbetsvetenskap
 • Folkhälsovetenskap
 • Idrottsvetenskap
 • Kulturgeografi
 • Medicinsk vetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Omvårdnad
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
Organisationsmodell över forskningsmiljön CVHI. Illustration.

Senaste forskningsnyheterna från CVHI på Samspel

Forskningsområde: Delaktighet i ett föränderligt samhälle

Det tvärvetenskapliga forskningsområdet Delaktighet i ett föränderligt samhälle förenar forskare och doktorander och syftar till en ökad kunskap om de utmaningar som välfärdssamhället står inför som digitaliseringen, globaliseringen och en befolkning som blir allt äldre och ställer nya krav på delaktighet i samhället.

Forskningens mål är att bidra till kunskap och förståelse för de utmaningar som samhället står inför, och vad det innebär för människors möjligheter till delaktighet för att bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

 • Kommunikativa mötesplatser
 • Integration, tillhörighet och tillgänglighet
 • Välfärdens utmaningar och det goda livet
 • Arbetsplatsen som hälsoarena

Områdesledare är Linus Andersson.

Forskningsområde: Framtidens hälsa och vård

Forskningens mål är att bidra till kunskap, förståelse och nya lösningar inom vård och omsorg för att möta utmaningar med befolkningsökningar och migration, den åldrande befolkningen, den förväntade delaktiga patienten och den snabba teknikutvecklingen inom vård och omsorg.

Hälsoutvecklingen har varit positiv och framväxandet av digitala teknologier har medfört bland annat att möjligheten till att vara delaktig i sin hälsa har stärkts. Framtida digitala lösningar och ny teknik leder till behov av nya kompetenser hos hälso- sjukvårds- och omsorgspersonal, vilket ställer beslutsfattare och ledare inför nya utmaningar att definiera kompetenskrav, säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet. Arbetstagarnas förändringsprocesser behöver utvärderas för att uppnå en god hälsa och arbetsmiljö bland arbetstagarna. Kunskapen behöver därför öka om hur arbetssätt, processer, innovation och organisationsformer kan främja en kunskapsbaserad och personcentrerad vård och omsorg samtidigt som hälso- och sjukvård och omsorg måste bli hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Vård och omsorg genomgår organisatoriska och strukturella förändringar och vårdarenor förflyttas till människors hemmiljö. Denna utveckling kommer att inverka på vårdtagare och anhörigas integritet och autonomi samtidigt som delaktighet och bemötande blir än mer betydelsefullt för vårdens genomförande och resultat. Samhällets utveckling ställer allt högre krav på att personer med ohälsa eller långvariga och komplexa vårdbehov ska använda sin egenvårdsförmåga och vara kapabla/ha förmåga till en större beslutsförmåga över sin och sina anhörigas hälsa. Det behövs mer kunskap om vilken forskning som bidrar till att stärka och behålla hälsan och vilka livsstilsvanor som minskar risken för långvariga sjukdomar.

Det sker en snabb utveckling inom hälso- och sjukvård och omsorg gällande digitalisering av beslutsfattande, hälsoinnovationer och nya medicintekniska lösningar. Vi behöver säkerställa att även den digitaliserade vården ges på lika villkor och att rätt information blir begriplig och når de personer som behöver den. Vi behöver mer kunskap om implementeringsprocessen vid digitalisering för att säkerställa vilken nytta det ger för slutanvändarna. Digitaliseringen kommer att ge utrymme för nya möjligheter och kommunikationssätt, samtidigt som det också medför ökade krav på ett säkrare handhavande av digitala processer såväl som ökad medvetenhet om etiska aspekter och förmåga att hantera oönskade effekter av det digitala användandet. Nya gränssnitt kommer att uppstå mellan vad vi kan göra – och vad bör vi göra.

Forskningens mål är att med hög vetenskaplig kvalitet bidra till kunskap och förståelse inom Framtidens hälsa och vård. Tillsammans med slutanvändare, både vårdtagare och organisationer, ska förutsättningar skapas för att möta hälsoutmaningar med kreativitet och kunskap, vilket bidrar till ny kunskap och hållbara lösningar för slutanvändare.

Forskningsområdet innefattar projektkluster såsom:

 • Hälsofrämjande insatser i ett livsloppsperspektiv
 • Beslutsprocesser inom vård och omsorg
 • Transitionsprocesser på mikro-, meso- och makronivå

Områdesledare är Kristina Ziegert, professor i omvårdnad.

Forskningsområde: Hållbart deltagande i idrott och fysisk aktivitet

Forskningsområdet samlar forskare och doktorander som tvär- och mångvetenskapligt studerar olika perspektiv på hållbart deltagande i idrott och fysiska aktivitet.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

 • Idrott och prestation
 • Idrott för alla
 • Fysisk aktivitet och hälsa

Områdesledare är Urban Johnson, professor i psykologi.

Forskningsområde: Hållbar uppväxt

Inom forskningsområdet Hållbar uppväxt samlas forskare och doktorander med olika kunskapsperspektiv för att genomföra studier som ämnar öka kunskapen om hur barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och uppväxtvillkor kan främjas.

Forskningens mål är att bidra med kunskap och förståelse om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och uppväxtvillkor, och vad det innebär för såväl den unges villkor under uppväxttiden och i framtiden som för de utmaningar som samhället står inför inom hälso- och välfärdsområdet.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

 • Tillväxtmönster och livsstil
 • Kvalitet och rättigheter i vården
 • Livschanser, skola och utbildning
 • Uppväxtvillkor och livskvalitet

Områdesledare är Maria Nyholm, universitetslektor i folkhälsa.

Forskare vid CVHI

Inom CVHI bedrivs forskning inom ämnesområdena arbetsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, kulturgeografi, medicinsk vetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, omvårdnad, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap.

Namn

Titel

Ämnesinnehåll

Ahlborg, Mikael

Doktorand

Hälsa och livsstil

Aili, Katarina

Universitetslektor

Folkhälsovetenskap

Andersson, Janicke

Universitetslektor

Socialt arbete

Andersson, Linus

Universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Andersson, Oscar

Universitetslektor

Socialt arbete

Arvidsson, Susann

Universitetslektor

Omvårdnad

Back, Jenny

Doktorand

Hälsa och livsstil

Backman, Ellen

Doktorand

Hälsa och livsstil

Bahnariu, Bogdan

Doktorand

Hälsa och livsstil

Bencker, Andreas

Doktorand

Hälsa och livsstil

Blomqvist, Marjut

Universitetslektor

Omvårdnad

Carlsson, Ing-Marie

Docent

Omvårdnad

Condelius, Anna

Universitetslektor

Omvårdnad

Cuesta, Marta

Professor

Sociologi

Danielsson, Martin

Universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Eriksson, Helena

Universitetslektor

Socialt arbete

Erlandsson, Lena-Karin

Professor

Arbetsterapi

Forsberg, Elenita

Universitetslektor

Omvårdnad

Franck, Alina

Universitetslektor

Psykologi

Fridén, Linda

Doktorand

Hälsa och livsstil

Gajnok, Karolina

Doktorand

Hälsa och livsstil

Garell, Cecilia

Doktorand

Hälsa och livsstil

Göransson, Carina

Universitetslektor

Omvårdnad

Hallén, Malin

Universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Helmersson, Sara

Universitetslektor

Socialt arbete

Hertting, Krister

Docent

Pedagogik

Hjort-Telheden, Eva

Doktorand

Hälsa och livsstil

Holmquist, Mats

Universitetslektor

Arbetsvetenskap

Håkansson, Tania

Doktorand

Hälsa och livsstil

Håman, Linn

Universitetslektor

Pedagogik

Häggström Westberg, Katrin

Doktorand

Hälsa och livsstil

Högdin, Sara

Docent

Socialt arbete

Isaksson, Anna

Universitetslektor

Sociologi

Ivarsson, Andreas

Docent

Psykologi inr idrottspsykologi

Jensen, Annika

Doktorand

Hälsa och livsstil

Johnson, Urban

Professor

Psykologi inr idrottspsykologi

Jonsson, Linus

Universitetslektor


Jormfeldt, Henrika

Professor

Omvårdnad

Josefsson, Torbjörn

Universitetslektor

Psykologi

Jönsson, Eva

Doktorand

Hälsa och livsstil

Karlsson, Jan

Universitetslektor

Pedagogik

Karlsson, Louise

Doktorand

Hälsa och livsstil

Karlsson, Peter

Universitetslektor

Psykologi

Karlsson, Staffan

Professor

Omvårdnad

Kindblad, Christopher

Universitetslektor

Sociologi

Kristén, Lars

Universitetslektor

Pedagogik

Källstrand, Jeanette

Universitetslektor

Omvårdnad

Larsson, Ingrid

Docent

Omvårdnad

Lindgren, Eva-Carin

Professor

Idrottsvetenskap inr hälsopromotion

Lindholm, Annelie

Universitetslektor

Omvårdnad

Linnér, Lukas

Doktorand

Hälsa och livsstil

Lydell, Marie

Universitetslektor

Folkhälsovetenskap

Lögdberg, Ulrika

Doktorand

Hälsa och livsstil

Lönn, Maria

Doktorand

Hälsa och livsstil

Mirskaya, Maria

Doktorand

Hälsa och livsstil

Nelson, Anders

Docent

Pedagogik

Nilsén, Åke

Universitetslektor

Sociologi

Nygren, Jens

Professor

Hälsoinnovation

Nyholm, Maria

Universitetslektor

Folkhälsovetenskap

Obermuller, Stefanie

Universitetslektor

Human Biomedicin

Ouis, Pernilla

Professor

Socialt arbete

Petersson, Lena

Universitetslektor

Pedagogik

Pham, Lotta

Doktorand

Hälsa och livsstil

Regber, Susann

Universitetslektor

Omvårdnad

Sanchez-Masnou, Xavier

Universitetslektor

Psykologi inr idrottsmotion och hälsa

Sandberg, Helena

Professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Severinsson, Ronny

Universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetnekspa

Skantze, Charlotte

Doktorand

Hälsa och livsstil

Solis Lovekvist, Cecilia

Doktorand

Hälsa och livsstil

Staland Nyman, Carin

Universitetslektor

Socialt arbete

Stenberg, Henrik

Universitetslektor

Sociologi

Sundin, Ebba

Docent

Medie- och kommunikationsvetenskap

Svedberg, Petra

Professor

Omvårdnad

Svensson, Hilda

Universitetslektor

Omvårdnad

Sylwander, Charlotte

Doktorand

Hälsa och livsstil

Tarvis, Maria

Doktorand

Hälsa och livsstil

Tideman, Magnus

Professor

Socialt arbete inr handikapp

Weman Josefsson, Karin

Universitetslektor

Psykologi

Westberg, Niklas

Universitetslektor

Sociologi

Ziegert, Kristina

Professor

Omvårdnad


uppdaterad

2020-08-03

Kontakt

Dela

Kontakt