Sök

Doktorandguiden

Denna högskolegemensamma doktorandguide är anpassad till de rutiner och regler som gäller för Högskolans forskarutbildning och som i första hand riktar sig till Högskolans doktorander.

Beskrivning av forskarutbildning

Högskolan har rätt att utfärda doktorsexamen inom tre områden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Inom områdena bedrivs utbildningen inom forskarutbildningsämnen.

Forskarutbildningens innehåll och omfattning

Forskarutbildningen består av kurser, utbildningsmoment, forskning och författandet av en licentiatuppsats eller doktorsavhandling. Forskarutbildningen leder till licentiatexamen och/eller doktorsexamen. Licentiatexamen omfattar totalt 120 hp (två års heltidsstudier). Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort utbildning om 240 hp (fyra års heltidsstudier). Hur stor andel av utbildningen som utgörs av kursdel och avhandlingsdel varierar mellan ämnen, denna information finns i de allmänna studieplanerna. Forskarutbildningen kan innehålla obligatoriska kurser. Kursen Introduktionskurs för doktorander, 7,5 hp är en obligatorisk kurs vid samtliga forskarutbildningar på Högskolan i Halmstad.

Forskarutbildningen är individuell vilket innebär att innehållet i forskarutbildningen ser olika ut för doktoranderna även om de studerar inom samma ämne. För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Studieplanen ska upprättas gemensamt av doktoranden, dennes handledare och studierektor för forskarutbildningen. Den individuella studieplanen ska bland annat innehålla Högskolans och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för doktorandens forskarutbildning. Varje individuell studieplan ska godkännas av Högskolan i Halmstads forskarutbildningsutskott. Den individuella studieplanen ska följas upp årligen.

För att få sin licentiatexamen respektive doktorsexamen måste doktoranden vara godkänd i de kurser som ingår i utbildningen enligt den allmänna studieplanen och ha författat en licentiatuppsats respektive doktorsavhandling, som försvarats muntligt och godkänts vid ett licentiatseminarium respektive en disputation. Om det finns ytterligare examenskrav för ett specifikt ämne återges dessa i den allmänna studieplanen. När doktoranden är klar med sina studier och vill ta ut en examen måste doktoranden själv ansöka om ett examensbevis.

Bli doktorand

Högskolan har rätt att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen inom tre områden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Inom områdena bedrivs forskarutbildningen inom fem ämnen.

Regler för finansiering av forskarstudier

Om finansiering och resurshantering av studier på forskarnivå

Studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad finansieras i normalfallet genom anställning, antingen vid Högskolan i Halmstad (i första hand doktorandanställning) eller hos en annan arbetsgivare (extern anställning). Finansiering av studier på forskarnivå kan också, i undantagsfall, ske genom stipendium från extern finansiär eller, om studiefinansiering kan säkras under hela utbildningstiden, genom ålderspension. Andra sätt att finansiera forskarstudier godtas inte vid antagning till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Vid finansiering genom stipendier eller inom ramen för extern anställning ska den ekonomiska ersättningen till den forskarstuderande motsvara den lön som en doktorandanställd vid Högskolan i Halmstad erhåller efter skatt.

Oavsett finansieringsform ska Högskolan bedöma om det finns ekonomiskt utrymme för antagning samt enligt högskoleförordningen, bedöma att finansieringen är säkerställd under hela utbildningstiden och att erforderliga handledaresurser samt godtagbara studievillkor finns. I samtliga fall ska utbildningen kunna genomföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen.

Finansiering inom ramen för anställning vid Högskolan i Halmstad

I första hand ska studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad finansieras genom doktorandanställning. Finansiering inom ramen för annan anställning vid Högskolan (utöver doktorandanställning) kan godtas i de fall den sökande medges att på arbetstid ägna sig åt utbildning på forskarnivå under minst 50 procent av heltidstjänstgöring.

Finansiering inom ramen för extern anställning

Finansiering inom ramen för en extern anställning kan godtas i de fall den sökande av sin arbetsgivare medges att på arbetstid ägna sig åt utbildning på forskarnivå under minst 50 % av heltidstjänstgöring. Finansiering inom ramen för en extern anställning ska regleras genom avtal mellan finansierande arbetsgivare och berörd akademi.

Stipendiefinansiering

Stipendiefinansiering av forskarstudier av extern finansiär tillämpas med restriktivitet vid Högskolan i Halmstad. Stipendiefinansiering ska enbart utgöra underlag för finansiering av studier på forskarnivå när de rättsliga kriterierna för stipendiehantering är uppfyllda och där berörd akademi har insyn i hur stipendiet hanteras och betalas ut.

Högskolan godtar inte stipendiefinansiering som innehåller villkor som innebär att den forskarstuderande riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Det är viktigt att veta att forskarstuderande som är finansierade via stipendier inte omfattas av några förmåner enligt kollektivavtal som exempelvis föräldralön, sjuklön etc. Den forskarstuderandes situation gällande socialförsäkringsförmåner varierar beroende på medborgarskap, varaktighet i Sverige etc.

Regler för finansiering av studier på forskarnivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande behörighet (Högskoleförordningen, 7 kap. 39 §)

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har  

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,  
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Introduktion för doktorander

Du som doktorand bjuds in till att genomföra en introduktion för nya doktorander som ges digitalt via vår lärplattform Blackboard (introduktionen är på engelska). I introduktionen får du allmän information om forskarutbildningen och information om Högskolans organisation och struktur. Dessutom finns det mycket information och tips som du kan behöva veta som doktorand.

Individuell studieplan och uppföljning

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan (ISP). Den individuella studieplanen är ett mycket viktigt dokument som innehåller både doktorandens och Högskolans åtaganden.

Tillgodoräknande (forskarutbildning)

Enligt högskoleförordningen kan en student vid en högskola inom landet tillgodoräkna sig genomförd högskoleutbildning med godkänt resultat vid en annan högskola.

Studieuppehåll och studieavbrott (forskarutbildning)

Studieuppehåll avses vara under en begränsad tid med avsikten att doktoranden återvänder till sina studier efter uppehållet. Studieavbrott är ett avslutande av forskarutbildningen där doktoranden måste ansöka om att bli antagen på nytt om doktoranden efter avbrott vill återuppta studierna.

Handledning för doktorander

En doktorand ska ha minst två handledare, en av dem ska vara huvudhandledare. Övriga handledare kallas biträdande handledare.

Framställning och distribution av licentiatuppsats/avhandling samt kommunikation

Nedan finns de rutiner och den tidsplan som ska följas vid framställning och distribution av licentiatuppsats/avhandling samt kommunikationen kring avhandlingen.

1. Layout

Mall för inlaga till avhandling/uppsats samt instruktioner hur denna mall används finns att ladda ner från Halmstad University Press.

Underlaget skickas till kommunikationsavdelningen minst sex terminsveckor* före dagen för disputationen/licentiatseminariet (tre terminsveckor* innan avhandlingen ska finnas i tryckt format, vilket i sin tur är tre veckor före disputationen/licentiatseminariet).

Skicka inlagan och följande information till den grafiska formgivaren vid Högskolan, med kopia till ansvarig kommunikatör vid akademin:

 • Om det är en doktorsavhandling eller en licentiatuppsats.
 • Titel på avhandlingen/uppsatsen.
 • Namn och tillhörighet (akademi).
 • Bild (personporträtt) och kort text till baksidan. Texten ska vara max 500 tecken i typsnittet adobe garamond pro, 10 punkter.
 • Valfritt: Högupplöst bild till framsidan. 300 dpi och jpeg-format.

Även en avhandling/uppsats som består av separata artiklar, ska levereras som en inlaga. Det vill säga allt innehåll ska levereras i ett samlat dokument med texterna i rätt ordning, enligt mallen för inlagan.

Observera: Vänligen respektera tiden om sex veckors framförhållning. För mer detaljerad tidsplan, se nästa kapitel: Disputation och licentiatseminarium

Den grafiska formgivaren vid kommunikationsavdelningen använder de obligatoriska layoutmallar som är framtagna för Högskolan i Halmstads doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser och färdigställer tryckfilen, samt tar kontakt med förlaget Halmstad University Press, som tilldelar varje avhandling/uppsats de ISBN och serienummer som behövs.

Innan filen skickas till tryckeriet ska den godkännas i sin helhet av den forskarstuderande. Något provtryck tas inte fram, utan den godkända filen är den som sedan används vid mångfaldigande av avhandlingen/uppsatsen.

Innan filen skickas till tryckeriet ska den även godkännas av Halmstad University Press (med avseende på de bibliografiska uppgifterna, paginering etc.).

Halmstad University Press

2. Framställning

Framställning och mångfaldigande av doktorsavhandling och licentiatuppsats, inklusive bilagor, sker genom Högskolans försorg och inom ramen för dess resurser. Tryckkostnader och eventuella andra kostnader för framställning av avhandlingen eller uppsatsen täcks av den akademi där doktoranden genomfört sina forskarstudier. Avhandlingen ska tryckas i minst 50 stycken exemplar. Ska ytterligare exemplar tryckas måste doktoranden själv förankra det beslutet och kostnaden för tryck på respektive akademi innan beställningen görs till kommunikationsavdelningen.

Högskolan bekostar inte mångfaldigande på annat sätt än genom billigaste framställningssätt eller till större omfång eller antal än vad som anges i riktlinjerna.

Riktlinjer för framställning och distribution av doktorsavhandling och licentiatuppsats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Distributionslista

Forskarutbildningsutskottet fastställer distributionslistan. På de blanketter som nämns nedan är förtryckt de exemplar som måste skickas och vart. Önskas det distribution till ytterligare institutioner ska det anges på blankettens baksida och blanketten ska lämnas in i samband med disputationsanmälan respektive anmälan om licentiatseminarium.

Blanketter:

Tryckeriet levererar de pliktexemplar som lagen föreskriver (7 st.). Högskolebiblioteket ansvarar i samband med katalogiseringen för elektroniska pliktexemplar enligt Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Campusservice (Vaktmästeriet) distribuerar avhandlingen/uppsatsen till de som finns namngivna på den fastställda distributionslistan.

4. Tillkännagivande av disputation/licentiatseminarium (”spikning”) samt elektronisk publicering

Offentliggörande av doktorsavhandlingen/licentiatseminariet ska ske senast tre terminsveckor före disputationsdatum genom att doktoranden registrerar avhandlingen i Högskolans publiceringsdatabas (DiVA) – så kallad ”spikning”. Här genereras även en kvittens på att spikningen är genomförd. Tillkännagivandet görs även, ungefär vid samma tidpunkt, i Högskolans interna och externa kalendarium av akademikommunikatören. Tillkännagivandet ska omfatta plats och tid för disputation/licentiatseminarium, doktorandens namn, titel på avhandling/uppsats, sammanfattning av avhandling/uppsats samt namn på opponent.

Senast tre terminsveckor före disputation/seminarium ska avhandlingen/uppsatsen (för sammanläggningsavhandling ”kappan”) också vara tillgänglig i DiVA i fulltextversion. För sammanläggningsavhandling gäller att samtliga delarbeten ska vara registrerade i DiVA innan avhandlingen registreras och ”kappan” görs tillgänglig i fulltextversion.

Observera: DiVA är primärkälla för uppgifter om såväl avhandling/licentiatuppsats som disputation/licentiatseminarium. Man bör alltid länka till DiVA-posterna (med länkar till fulltexten) när Högskolan kommunicerar om avhandlingar/luppsatser och disputationer/licentiatseminarium. Genom att peka på DiVA-publiceringen snarare än att parallellpublicera avhandlingen/uppsatsen på andra sidor kan man dels utnyttja statistiken över antalet nedladdningar dels kvalitetssäkra filens integritet genom uppgiften om checksumma.

5. Publicering i tryckt form

Doktorsavhandling/licentiatuppsats (inklusive bilagor och delarbeten) ska finnas tillgänglig i tryckt form på Högskolan i Halmstads bibliotek minst tre terminsveckor före disputation/seminarium. Vaktmästeriet levererar dit. Varje akademi bestämmer hur avhandlingen eller uppsatsen ska finnas tillgänglig för övrigt.

Högskolan i Halmstads bibliotek ska erhålla ett exemplar av avhandlingen/uppsatsen. Högskolan i Halmstads arkiv ska även erhålla ett exemplar av avhandlingen/uppsatsen.

Halmstad University Press har uppgifter om vad som gäller för publiceringen.

Information från Halmstad University Press

Sök Högskolans avhandlingar i LIBRIS Länk till annan webbplats.

6. Extern, populär kommunikation

 • Senast fyra terminsveckor* före disputationen/seminariet skickar ansvarig akademikommunikatör, eller motsvarande, ett frågeformulär till doktoranden. Detta sker även inför vissa licentiatseminarier.
 • Svaren på frågorna i formuläret ska skickas in till akademikommunikatören senast tre terminsveckor* före disputation. Även efter att formuläret fyllts i kan kommunikatören behöva göra ytterligare intervju. Svaren på dessa frågor ligger många gånger – beroende på forskningens fokus och resultat – till grund för en populärvetenskaplig artikel och vanligen även ett pressmeddelande som kommunikatören formulerar och publicerar i lämpliga kanaler. I vissa fall kan en notis vara tillräckligt. Bilder och eventuellt film kan också behöva tas.
 • Publiceringen sker oftast inför seminariet/disputationen. Texterna publiceras alltid på svenska, ibland även på engelska.
 • Tillkännagivandet av licentiatseminarium/disputation görs via Högskolans kalendarium och beskrivs i avsnitt 4 (ovan).
 • Kommunikationsavdelningen publicerar även informationen via Högskolans konton på Twitter samt LinkedIn.
 • För att olika målgrupper i allmänheten ska nås av resultatet är det betydelsefullt att även doktoranden, handledare med flera också bidrar till att sprida det populärvetenskapliga materialet i olika nätverk.

* Observera att ”terminsveckor” innebär att veckorna mellan vårtermin och hösttermin inte räknas, likaså måste perioden vid jul- och nyårshelgerna tas i särskilt beaktande. Ta i god tid kontakt med kommunikationsavdelningen med särskild planering för framställningstid som berör veckor utanför terminsveckor.

Vanliga frågor

 • Frågor om DiVA ställs till Högskolebiblioteket.
 • Frågor om trycket ställs till den grafiska formgivaren.
 • Frågor om innehållet ställs till handledaren.

Disputation och licentiatseminarium

Utbildning på forskarnivå kulminerar i inlämnandet av en doktors­avhandling, i vissa fall i en licentiatuppsats, som en del i eller avslut på studierna.

En doktorsavhandling och licentiatuppsats måste försvaras offentligt i närvaro av en expert på området från ett annat universitet, känd som opponent. Opponent utses (efter förslag) av forskarutbildningsutskottet. Utskottet utser även (efter förslag) ordförande för disputationen och en betygsnämnd (vanligtvis tre personer). Vid licentiatseminarium utser utskottet (efter förslag) en examinator istället för betygsnämnd. Betygsnämnden och examinatorn bedömer avhandlingen/uppsatsen och doktorandens försvar av doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen. Baserat på bedömningen, tilldelas betyget ”Godkänd” eller ”Underkänd”.

Planera tidpunkt för licentiatseminarium eller disputation

När du ska planera dag för disputation eller licentiatseminarium, ta då del av kalendern ”Disputation och lic.seminarium (preliminär)” som finns tillgänglig i kalenderfunktionen i Outlook. Syftet med kalendern är att du ska kunna lägga in preliminära datum för kommande disputationer och licentiatseminarier för att undvika ”tidskrockar”. Bokning av lokal måste göras separat, detta bör göras i god tid, kontakta din huvudhandledare om detta.

För att lägga till kalendern, gör så här:

I Outlook-klienten på datorn:

 • Gå till kalendern
 • Klicka på Öppna kalender
 • Välj Från adressboken
 • Välj Adressboken ”Global adresslista” alternativt ”Global Calenders”
 • Sök upp kalendern genom att börja skriva in namnet ”Disputation och …”, kalendern kommer då upp överst.
 • Dubbelklicka på namnet
 • Klicka OK.

I Outlook på webben:

 • Gå till kalendern
 • Välj Importera kalender
 • Välj Från katalog och börja skriva: ”Disputation och ...”
 • Välj den träff som kommer upp. Om inget kommer upp, skriv disputation_och_lic_seminarium_prel@hh.se

Att tänka på före disputation och licentiatseminarium

Cirka 3–4 månader före disputation/lic. seminarium

 • Uppdatera den individuella studieplanen.
 • Fyll i distributionslista för doktorsavhandling/licentiatsuppsats
 • Fyll i Anmälan om disputation respektive Anmälan om licentiatseminarium

3 månader före disputation/lic. seminarium

 • Anmälan om disputation respektive licentiatseminarium ska ha kommit in tre månader innan tilltänkt disputationsdatum. Anmälan ska skickas in under terminstid till forskarutbildningsutskottet för behandling där. Tänk på att forskarutbildningsutskottet ska ha underlagen allra senast en vecka före sammanträdet där anmälan ska behandlas, vilket också innebär att alla bilagor till anmälan ska vara klara inför detta.
 • När anmälan upprättas ska avhandlingen/uppsatsen finnas i form av en preliminär men bedömningsbar version.

1–2 månader* före disputationen/licentiatseminariet

 • Ansvarig kommunikatör vid akademin skickar ett frågeformulär till doktorand som ligger till grund för pressmeddelande och artikel. Läs mer under avsnitt 6, kommunikation, i föregående kapitel.
 • Skicka underlag för tryck, se föregående kapitel (observera senast 6 terminsveckor före disputation/seminariet*).

3 terminsveckor* före disputationen/lic. seminariet

 • Avhandlingen/uppsatsen finns tryckt och distribueras enligt distributionslistan.
 • Doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen ska registreras i DiVA . Genom DiVA genereras även ett så kallat spikblad inför ”spikningen”.
 • När alla delarbeten är registrerade i DiVA görs ”kappan” tillgänglig i fulltextversion i DiVA. Observera att tryckt och e-publicerad utgåva har olika ISBN.
 • Ett tillkännagivande görs i Högskolans interna och externa kalendarium. Detta sköts av ansvarig akademikommunikatör.
 • Skicka svaren på frågeformuläret samt en högupplöst bild (personporträtt) till kommunikationsavdelningen. Läs mer under avsnitt 6, kommunikation, i föregående kapitel.


* Observera att ”terminsveckor” innebär att veckorna mellan vårtermin och hösttermin inte räknas, likaså måste perioden vid jul- och nyårshelgerna tas i särskilt beaktande. Ta i god tid kontakt med Kommunikationsavdelningen med särskild planering för framställningstid som berör veckor utanför terminsveckor.

Aktörer vid disputation

 • Betygsnämndsledamöter: Oftast tre till antalet. Minst en av ledamöterna i betygsnämnden ska komma från annat lärosäte. Varje ledamot ska vara docent eller professor. Beslutar om betyg för avhandling och försvaret av den.
 • Opponent: En internationellt framstående forskare inom relevant ämnesområde som diskuterar avhandlingen med doktoranden och ställer frågor på disputationen.
 • Ordförande för disputationsakten: Bör vara docent eller professor. Ordförande bör inte vara samma person som har handlett doktoranden eller är ledamot av betygsnämnden. Ordföranden leder disputationen genom de olika momenten.
 • Doktorand: Försvarar sin doktorsavhandling vid disputationen, ofta kallad för respondent i disputationssammanhang.

Aktörer vid licentiatseminarium

 • Examinator: Ska vara docent eller professor och anställd vid Högskolan i Halmstad. Får inte ha varit handledare för doktoranden. Beslutar om betyg för uppsatsen och försvaret av den. Examinatorn leder seminariet genom de olika momenten.
 • Opponent: En internationellt framstående forskare inom relevant ämnesområde som diskuterar uppsatsen med doktoranden och ställer frågor på disputationen.
 • Doktorand: Försvarar sin licentiatuppsats vid seminariet, ofta kallad för respondent i detta sammanhang.

Digitala inslag vid disputation/licentiatseminarium

Utgångspunkten är att disputationer och licentiatseminarium vid Högskolan i Halmstad ska äga rum med samtliga deltagare på plats i en av Högskolans lokaler, men digitala inslag kan förekomma om det finns skäl till det. Doktoranden och disputationsaktens ordförande ska alltid närvara på plats. Om någon i betygsnämnden eller opponenten ska delta via distans ska det hanteras på följande sätt:

 • Forskarutbildningsutskottet meddelar att beslut har fattats om licentiatseminarium/disputation. Beslutet skickas för kännedom till IT-avdelningen.
 • Huvudhandledare kontaktar IT-avdelningen via Helpdesk om någon i betygsnämnden eller opponenten ska delta via distans. Om det finns önskemål att licentiatseminariet/disputationen ska tillgängliggöras digitalt för åskådare måste detta meddelas IT-avdelningen. IT-avdelningen behöver en lista med namn, epost och roll under disputationen/licentiatseminariet på personer som kommer att ha en aktiv roll under själva disputationsakten/licentiatseminariet för att kunna kommunicera olika frågor och göra eventuella tekniktester med enskilda deltagare. OBS! Om minst en av betygsnämndens ledamöter ska delta via distans behöver alla betygsnämndsledamöter finnas på listan för att senare få Zoomlänken.
 • Lämpliga rum för hybridmöten är R4129 och R4147.
 • IT-avdelningen ansvarar för ett eller två Zoomrum, tillhörande utrustning som webbkamera och ljudutrustning för Zoomrummet.
 • Tre veckor innan disputationen/licentiatseminariet skickar IT-avdelningen en Zoom-länk för kommande disputation/seminarium till de personer som finns i listan på deltagare som deltar via distans.
 • Betygsnämnden får sedan av IT-avdelningen en separat Zoom-länk för att hålla möte via om inte hela betygsnämnden har möjlighet att fysiskt närvara vid disputationen och betygsnämndens sammanträde.
 • Om licentiatseminariet/disputationen ska tillgängliggöras digitalt måste också länken kommuniceras till avdelningen för kommunikation för publicering på hemsida och ev övriga kanaler.

Halvtidsseminarier och liknande ingår inte i ovanstående utan hanteras som vanliga möten där de deltagande själva och vid behov av att låna utrustning kan få viss uppstartshjälp av IT-avdelningen.

Hur en disputation går till

 1. Ordförande för disputationsakten hälsar alla välkomna, presenterar doktoranden, opponenten samt ledamöterna i betygsnämnden. Ordförande presenterar eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade. Vidare presenterar ordförande upplägget av disputationsakten.
 2. Ordförande lämnar över ordet till doktoranden med uppmaning att presentera eventuell fellista.
 3. Doktoranden* presenterar en sammanfattning av avhandlingen och de vetenskapliga bidrag den beskriver under ca 20 minuter. Alternativt kan opponenten presentera avhandlingen och placerar den relativt övrig forskning inom ämnesområdet. Doktoranden ska i så fall ges möjlighet att kommentera opponentens uppfattning om avhandlingen.
 4. Opponenten diskuterar avhandlingen med doktoranden genom att ställa frågor som möjliggör för doktoranden att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. Under denna del av disputationsakten får inte övriga åhörare delta i diskussionen.
 5. Ordförande ger betygsnämndens ledamöter möjlighet att ställa frågor till doktoranden.
 6. Ordförande ger samtliga åhörare möjlighet att ställa frågor till doktoranden och kommentera avhandlingen.
 7. Ordförande förklarar disputationsakten avslutad.
 8. Betygsnämnden sammanträder och meddelar snarast möjligt sitt beslut.

Hela akten tar normalt cirka 2–3 timmar.

*För området hälsa och livsstil är utgångspunkten att opponent presenterar en sammanfattning av avhandlingen och de vetenskapliga bidrag den beskriver.

Hur ett licentiatseminarium går till

 1. Examinator hälsar alla välkomna samt presenterar respondenten och opponenten. Examinator presenterar eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade. Vidare presenterar examinator dispositionen för seminariet.
 2. Examinator lämnar över ordet till respondenten med uppmaning att presentera eventuell errata.
 3. Efter eventuell presentation av errata presenterar respondenten en sammanfattning av uppsatsen och de vetenskapliga bidrag den beskriver under cirka 30–40 minuter. Alternativt kan opponenten presentera uppsatsen och placerar den relativt övrig forskning inom ämnesområdet. Respondenten ska i så fall få möjlighet att kommentera opponentens uppfattning av uppsatsen.
 4. Opponenten diskuterar uppsatsen med respondenten i cirka 45–60 minuter genom att ställa frågor som möjliggör för respondenten att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. Under denna del av seminariet får inte övriga åhörare delta i diskussionen.
 5. Examinator inbjuder samtliga åhörare att ställa frågor till respondenten och kommentera uppsatsen.

Hela akten tar normalt cirka 2 timmar.

Examen på forskarnivå

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om ett examensbevis.

Examen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad

Följande examina utfärdas vid Högskolan i Halmstad:

Licentiatexamen

 • Filosofie licentiatexamen inom ämnet hälsa och livsstil, inriktning: handikappvetenskap, idrottspsykologi, omvårdnad
 • Filosofie licentiatexamen inom ämnet informatik
 • Ekonomie, Filosofie eller Teknologie licentiatexamen inom ämnet innovationsvetenskap,
  inriktning: företagsekonomi, industriell organisation
 • Teknologie licentiatexamen inom ämnet datateknik
 • Teknologie licentiatexamen inom ämnet signal- och systemteknik

Doktorsexamen

 • Filosofie doktorsexamen inom ämnet hälsa och livsstil, inriktning: handikappvetenskap, idrottspsykologi, omvårdnad
 • Filosofie doktorsexamen inom ämnet informatik
 • Ekonomie, Filosofie eller Teknologie doktorsexamen inom ämnet innovationsvetenskap, inriktning: företagsekonomi, industriell organisation
 • Teknologie doktorsexamen inom ämnet datateknik
 • Teknologie doktorsexamen inom ämnet signal- och systemteknik
Ihoprullat diplom överlämnas från en hand till en annan. Foto.

Doktorandinflytande

På Högskolan jobbar vi aktivt med Högskolans kvalitet på olika sätt. En viktig del i detta är se till att doktorander är delaktiga i arbetet med att vidareutveckla forskarutbildningen.

Rådgivning och stöd

Det finns olika möjligheter för att få dina rättigheter som doktorand tillgodosedda.

I din roll som forskarstuderande

 • Ta kontakt med din studierektor för forskarutbildningen när du har frågor om exempelvis; studiemiljö, studieuppföljning, handledning. Se kontaktuppgifter till studierektorerna i kapitlet Studierektorer för forskarutbildning.
 • Prata med dina kollegor och andra doktorander. Frågor som kan vara svåra för dig som individ att ta upp, kan i stället tas upp som principfrågor av en grupp.
 • Ta kontakt med studentkåren vid Halmstad. Kåren har student- och doktorandombud som du kan kontakta om du upplever att du har blivit orättvist behandlad eller att Högskolan inte följer de regelverk som de borde. Du kan läsa mer om detta på Kårens webbplats . Du kan kontakta student- och doktorandombudet genom denna e-postadress: studentombud@karen.hh.se.

I din roll som doktorandanställd

 • Ta kontakt med din avdelningschef eller din akademichef om det uppstår frågor eller problematik i din anställning som doktorand, alternativt kontakta akademins kontaktperson från HR-avdelningen eller kontakta din fackförening.
 • Ta kontakt med ditt arbetsmiljöombud vid din akademi om du är anställd vid Högskolan och har frågor kring arbetsmiljö, som bland annat kan vara en hjälp vid exempelvis frågor om din fysiska arbetsmiljö, konflikter, trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen. Du hittar kontaktuppgifter till arbetsmiljöombuden på medarbetarwebben Insidan.
Glasvägg med texten Halmstad Studentkår, en reception syns bakom glaset. Foto.

Studierektorer (forskarutbildning)

För varje forskarutbildningsområde vid Högskolan i Halmstad ska det finnas en studierektor. Studierektorn ska, bland annat, svara för uppföljning av den enskilde doktorandens studiemiljö och studieresultat.

Forskarutbildningsutskottet (FUU)

Forskarutbildningsutskottet (FUU) är ett utskott under forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) vid Högskolan i Halmstad. FUN ansvarar för forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Ladok (forskarutbildning)

Ladok är Högskolans studiedokumentationssystem, där bland annat antagning och examen dokumenteras.

Anställning som doktorand

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning.

Att vara doktorand

Har du funderat på hur det är att vara doktorand? Här hittar du intervjuer och poddavsnitt med några av våra doktorander.

Intervjuer

Här har vi samlat intervjuer med några av våra doktorander vid Högskolan. Du kan nå intervjuerna genom att klicka på respektive länk nedan.

Man i svart kostym. Foto.
Kvinna i grön tröja. Foto.
Kvinna med glasögon och brunt hår. Foto.
Kvinna med lilamönstrad tröja. Foto.

”Att vara doktorand handlar inte om att kunna allt utan om att vara öppen för att lära sig mer om denna spännande forskningsvärld, att utveckla sin analytiska och reflekterande förmåga och en ödmjukhet inför det faktum att det är omöjligt att kunna allt. Det är en lärande resa som går upp och ner och aldrig tar slut.”

Charlotte Sylwander, doktorand

Hälsovård

Har du som doktorand frågor om hälsovård som är relaterat till dina studier som doktorand, finns det olika vägar att gå beroende på hur din situation ser ut.

 • Om du är anställd vid Högskolan i Halmstad kan du kontakta din avdelningschef.
 • Om du är anställd vid ett företag, kommun, region, landsting etc. ska du kontakta din huvudhandledare.
 • Om du inte faller inom någon av ovanstående kategorier kan du kontakta HR-avdelningen för frågor om hälsovård.

Kontaktvägar i frågor om hälsovård som inte är kopplade till dina studier som doktorand:

Sjukvård

 • Ring vårdguiden 1177 dygnet runt för frågor om du snabbt behöver råd. Du får då prata direkt med en sjuksköterska.
  Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.
 • Du kan också kontakta den vårdcentral där du är listad för råd om vård.

Psykisk ohälsa

 • Du kan ringa vårdguiden 1177 dygnet runt om du behöver råd och inte vet till vem du ska vända dig.
  Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.
 • Om du har svår ångest eller depression, kontakta akutmottagningen för vuxenpsykiatri som är öppen hela dygnet.
  • Halmstad: 035-13 17 00
  • Varberg: 0340-48 18 48
Pratbubbla med tre kugghjul bredvid pratbubbla med skrivplatta med bocksymbol, blå bakgrund. Illustration.

God forskningssed och andra etiska frågor

Som doktorand kommer du att stöta på flera etiska frågeställningar. Forskningsetiska frågeställningar kan vara allt från formella tillståndsprövningar i samband med försök som involverar människor eller djur till frågor om god forskningssed och avvikelser från god forskningssed såsom oredlighet i forskning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt