Sök

Beskrivning av forskarutbildning

Högskolan har rätt att utfärda doktorsexamen inom tre områden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Inom områdena bedrivs utbildningen inom forskarutbildningsämnen.

Forskarutbildningens innehåll och omfattning

Forskarutbildningen består av kurser, utbildningsmoment, forskning och författandet av en licentiatuppsats eller doktorsavhandling. Forskarutbildningen leder till licentiatexamen och/eller doktorsexamen. Licentiatexamen omfattar totalt 120 hp (två års heltidsstudier). Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort utbildning om 240 hp (fyra års heltidsstudier). Hur stor andel av utbildningen som utgörs av kursdel och avhandlingsdel varierar mellan ämnen, denna information finns i de allmänna studieplanerna. Forskarutbildningen kan innehålla obligatoriska kurser. Kursen Introduktionskurs för doktorander, 7,5 hp är en obligatorisk kurs vid samtliga forskarutbildningar på Högskolan i Halmstad.

Forskarutbildningen är individuell vilket innebär att innehållet i forskarutbildningen ser olika ut för doktoranderna även om de studerar inom samma ämne. För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Studieplanen ska upprättas gemensamt av doktoranden, dennes handledare och studierektor för forskarutbildningen. Den individuella studieplanen ska bland annat innehålla Högskolans och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för doktorandens forskarutbildning. Varje individuell studieplan ska godkännas av Högskolan i Halmstads forskarutbildningsutskott. Den individuella studieplanen ska följas upp årligen.

För att få sin licentiatexamen respektive doktorsexamen måste doktoranden vara godkänd i de kurser som ingår i utbildningen enligt den allmänna studieplanen och ha författat en licentiatuppsats respektive doktorsavhandling, som försvarats muntligt och godkänts vid ett licentiatseminarium respektive en disputation. Om det finns ytterligare examenskrav för ett specifikt ämne återges dessa i den allmänna studieplanen. När doktoranden är klar med sina studier och vill ta ut en examen måste doktoranden själv ansöka om ett examensbevis.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt