Sök

Disputation och licentiatseminarium

Utbildning på forskarnivå kulminerar i inlämnandet av en doktors­avhandling, i vissa fall i en licentiatuppsats, som en del i eller avslut på studierna.

En doktorsavhandling och licentiatuppsats måste försvaras offentligt i närvaro av en expert på området från ett annat universitet, känd som opponent. Opponent utses (efter förslag) av forskarutbildningsutskottet. Utskottet utser även (efter förslag) ordförande för disputationen och en betygsnämnd (vanligtvis tre personer). Vid licentiatseminarium utser utskottet (efter förslag) en examinator istället för betygsnämnd. Betygsnämnden och examinatorn bedömer avhandlingen/uppsatsen och doktorandens försvar av doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen. Baserat på bedömningen, tilldelas betyget ”Godkänd” eller ”Underkänd”.

Planera tidpunkt för licentiatseminarium eller disputation

När du ska planera dag för disputation eller licentiatseminarium, ta då del av kalendern ”Disputation och lic.seminarium (preliminär)” som finns tillgänglig i kalenderfunktionen i Outlook. Syftet med kalendern är att du ska kunna lägga in preliminära datum för kommande disputationer och licentiatseminarier för att undvika ”tidskrockar”. Bokning av lokal måste göras separat, detta bör göras i god tid, kontakta din huvudhandledare om detta.

För att lägga till kalendern, gör så här:

I Outlook-klienten på datorn:

 • Gå till kalendern
 • Klicka på Öppna kalender
 • Välj Från adressboken
 • Välj Adressboken ”Global adresslista” alternativt ”Global Calenders”
 • Sök upp kalendern genom att börja skriva in namnet ”Disputation och …”, kalendern kommer då upp överst.
 • Dubbelklicka på namnet
 • Klicka OK.

I Outlook på webben:

 • Gå till kalendern
 • Välj Importera kalender
 • Välj Från katalog och börja skriva: ”Disputation och ...”
 • Välj den träff som kommer upp. Om inget kommer upp, skriv disputation_och_lic_seminarium_prel@hh.se

Att tänka på före disputation och licentiatseminarium

Cirka 3–4 månader före disputation/lic. seminarium

 • Uppdatera den individuella studieplanen.
 • Fyll i distributionslista för doktorsavhandling/licentiatsuppsats
 • Fyll i Anmälan om disputation respektive Anmälan om licentiatseminarium

3 månader före disputation/lic. seminarium

 • Anmälan om disputation respektive licentiatseminarium ska ha kommit in tre månader innan tilltänkt disputationsdatum. Anmälan ska skickas in under terminstid till forskarutbildningsutskottet för behandling där. Tänk på att forskarutbildningsutskottet ska ha underlagen allra senast en vecka före sammanträdet där anmälan ska behandlas, vilket också innebär att alla bilagor till anmälan ska vara klara inför detta.
 • När anmälan upprättas ska avhandlingen/uppsatsen finnas i form av en preliminär men bedömningsbar version.

1–2 månader* före disputationen/licentiatseminariet

 • Ansvarig kommunikatör vid akademin skickar ett frågeformulär till doktorand som ligger till grund för pressmeddelande och artikel. Läs mer under avsnitt 6, kommunikation, i föregående kapitel.
 • Skicka underlag för tryck, se föregående kapitel (observera senast 6 terminsveckor före disputation/seminariet*).

3 terminsveckor* före disputationen/lic. seminariet

 • Avhandlingen/uppsatsen finns tryckt och distribueras enligt distributionslistan.
 • Doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen ska registreras i DiVA . Genom DiVA genereras även ett så kallat spikblad inför ”spikningen”.
 • När alla delarbeten är registrerade i DiVA görs ”kappan” tillgänglig i fulltextversion i DiVA. Observera att tryckt och e-publicerad utgåva har olika ISBN.
 • Ett tillkännagivande görs i Högskolans interna och externa kalendarium. Detta sköts av ansvarig akademikommunikatör.
 • Skicka svaren på frågeformuläret samt en högupplöst bild (personporträtt) till kommunikationsavdelningen. Läs mer under avsnitt 6, kommunikation, i föregående kapitel.


* Observera att ”terminsveckor” innebär att veckorna mellan vårtermin och hösttermin inte räknas, likaså måste perioden vid jul- och nyårshelgerna tas i särskilt beaktande. Ta i god tid kontakt med Kommunikationsavdelningen med särskild planering för framställningstid som berör veckor utanför terminsveckor.

Aktörer vid disputation

 • Betygsnämndsledamöter: Oftast tre till antalet. Minst en av ledamöterna i betygsnämnden ska komma från annat lärosäte. Varje ledamot ska vara docent eller professor. Beslutar om betyg för avhandling och försvaret av den.
 • Opponent: En internationellt framstående forskare inom relevant ämnesområde som diskuterar avhandlingen med doktoranden och ställer frågor på disputationen.
 • Ordförande för disputationsakten: Bör vara docent eller professor. Ordförande bör inte vara samma person som har handlett doktoranden eller är ledamot av betygsnämnden. Ordföranden leder disputationen genom de olika momenten.
 • Doktorand: Försvarar sin doktorsavhandling vid disputationen, ofta kallad för respondent i disputationssammanhang.

Aktörer vid licentiatseminarium

 • Examinator: Ska vara docent eller professor och anställd vid Högskolan i Halmstad. Får inte ha varit handledare för doktoranden. Beslutar om betyg för uppsatsen och försvaret av den. Examinatorn leder seminariet genom de olika momenten.
 • Opponent: En internationellt framstående forskare inom relevant ämnesområde som diskuterar uppsatsen med doktoranden och ställer frågor på disputationen.
 • Doktorand: Försvarar sin licentiatuppsats vid seminariet, ofta kallad för respondent i detta sammanhang.

Digitala inslag vid disputation/ licentiatseminarium

Utgångspunkten är att disputationer och licentiatseminarium vid Högskolan i Halmstad ska äga rum med samtliga deltagare på plats i en av Högskolans lokaler, men digitala inslag kan förekomma om det finns skäl till det. Doktoranden och disputationsaktens ordförande ska alltid närvara på plats. Om någon i betygsnämnden eller opponenten ska delta via distans ska det hanteras på följande sätt:

 • Forskarutbildningsutskottet meddelar att beslut har fattats om licentiatseminarium/disputation. Beslutet skickas för kännedom till IT-avdelningen.
 • Huvudhandledare kontaktar IT-avdelningen via Helpdesk om någon i betygsnämnden eller opponenten ska delta via distans. Om det finns önskemål att licentiatseminariet/disputationen ska tillgängliggöras digitalt för åskådare måste detta meddelas IT-avdelningen. IT-avdelningen behöver en lista med namn, epost och roll under disputationen/licentiatseminariet på personer som kommer att ha en aktiv roll under själva disputationsakten/licentiatseminariet för att kunna kommunicera olika frågor och göra eventuella tekniktester med enskilda deltagare. OBS! Om minst en av betygsnämndens ledamöter ska delta via distans behöver alla betygsnämndsledamöter finnas på listan för att senare få Zoomlänken.
 • Lämpliga rum för hybridmöten är R4129 och R4147.
 • IT-avdelningen ansvarar för ett eller två Zoomrum, tillhörande utrustning som webbkamera och ljudutrustning för Zoomrummet.
 • Tre veckor innan disputationen/licentiatseminariet skickar IT-avdelningen en Zoom-länk för kommande disputation/seminarium till de personer som finns i listan på deltagare som deltar via distans.
 • Betygsnämnden får sedan av IT-avdelningen en separat Zoom-länk för att hålla möte via om inte hela betygsnämnden har möjlighet att fysiskt närvara vid disputationen och betygsnämndens sammanträde.
 • Om licentiatseminariet/disputationen ska tillgängliggöras digitalt måste också länken kommuniceras till avdelningen för kommunikation för publicering på hemsida och ev övriga kanaler.

Halvtidsseminarier och liknande ingår inte i ovanstående utan hanteras som vanliga möten där de deltagande själva och vid behov av att låna utrustning kan få viss uppstartshjälp av IT-avdelningen.

Hur en disputation går till

 1. Ordförande för disputationsakten hälsar alla välkomna, presenterar doktoranden, opponenten samt ledamöterna i betygsnämnden. Ordförande presenterar eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade. Vidare presenterar ordförande upplägget av disputationsakten.
 2. Ordförande lämnar över ordet till doktoranden med uppmaning att presentera eventuell fellista.
 3. Doktoranden* presenterar en sammanfattning av avhandlingen och de vetenskapliga bidrag den beskriver under ca 20 minuter. Alternativt kan opponenten presentera avhandlingen och placerar den relativt övrig forskning inom ämnesområdet. Doktoranden ska i så fall ges möjlighet att kommentera opponentens uppfattning om avhandlingen.
 4. Opponenten diskuterar avhandlingen med doktoranden genom att ställa frågor som möjliggör för doktoranden att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. Under denna del av disputationsakten får inte övriga åhörare delta i diskussionen.
 5. Ordförande ger betygsnämndens ledamöter möjlighet att ställa frågor till doktoranden.
 6. Ordförande ger samtliga åhörare möjlighet att ställa frågor till doktoranden och kommentera avhandlingen.
 7. Ordförande förklarar disputationsakten avslutad.
 8. Betygsnämnden sammanträder och meddelar snarast möjligt sitt beslut.

Hela akten tar normalt cirka 2–3 timmar.

*För området hälsa och livsstil är utgångspunkten att opponent presenterar en sammanfattning av avhandlingen och de vetenskapliga bidrag den beskriver.

Hur ett licentiatseminarium går till

 1. Examinator hälsar alla välkomna samt presenterar respondenten och opponenten. Examinator presenterar eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade. Vidare presenterar examinator dispositionen för seminariet.
 2. Examinator lämnar över ordet till respondenten med uppmaning att presentera eventuell errata.
 3. Efter eventuell presentation av errata presenterar respondenten en sammanfattning av uppsatsen och de vetenskapliga bidrag den beskriver under cirka 30–40 minuter. Alternativt kan opponenten presentera uppsatsen och placerar den relativt övrig forskning inom ämnesområdet. Respondenten ska i så fall få möjlighet att kommentera opponentens uppfattning av uppsatsen.
 4. Opponenten diskuterar uppsatsen med respondenten i cirka 45–60 minuter genom att ställa frågor som möjliggör för respondenten att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. Under denna del av seminariet får inte övriga åhörare delta i diskussionen.
 5. Examinator inbjuder samtliga åhörare att ställa frågor till respondenten och kommentera uppsatsen.

Hela akten tar normalt cirka 2 timmar.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt