Sök

Disputation och licentiatseminarium

Utbildning på forskarnivå kulminerar i inlämnandet av en doktors­avhandling, i vissa fall i en licentiatuppsats, som en del i eller avslut på studierna.

En doktorsavhandling och licentiatuppsats måste försvaras offentligt i närvaro av en expert på området från ett annat universitet, känd som opponent. Opponent utses (efter förslag) av forskarutbildningsutskottet. Utskottet utser även (efter förslag) ordförande för disputationen och en betygsnämnd (vanligtvis tre personer). Vid licentiatseminarium utser utskottet (efter förslag) en examinator istället för betygsnämnd. Betygsnämnden och examinatorn bedömer avhandlingen/uppsatsen och doktorandens försvar av doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen. Baserat på bedömningen, tilldelas betyget ”Godkänd” eller ”Underkänd”.

Planera tidpunkt för licentiatseminarium eller disputation

När du ska planera dag för disputation eller licentiatseminarium, ta då del av kalendern ”Disputation och lic.seminarium (preliminär)” som finns tillgänglig i kalenderfunktionen i Outlook. Syftet med kalendern är att du ska kunna lägga in preliminära datum för kommande disputationer och licentiatseminarier för att undvika ”tidskrockar”. Bokning av lokal måste göras separat, detta bör göras i god tid, kontakta din huvudhandledare om detta.

För att lägga till kalendern, gör så här:

I Outlook-klienten på datorn:

 • Gå till kalendern
 • Klicka på Öppna kalender
 • Välj Från adressboken
 • Välj Adressboken ”Global adresslista” alternativt ”Global Calenders”
 • Sök upp kalendern genom att börja skriva in namnet ”Disputation och …”, kalendern kommer då upp överst.
 • Dubbelklicka på namnet
 • Klicka OK.

I Outlook på webben:

 • Gå till kalendern
 • Välj Importera kalender
 • Välj Från katalog och börja skriva: ”Disputation och ...”
 • Välj den träff som kommer upp. Om inget kommer upp, skriv disputation_och_lic_seminarium_prel@hh.se

Anmälan om disputation/licentiatseminarium

Forskarutbildningsutskottet bestämmer (efter förslag) om tid och plats för disputationen/licentiatseminariet. Det är huvudhandledarens ansvar att lokal bokas på föreslagen tid för disputationen/licentiatseminarium. Doktoranden tillsammans med handledaren fyller i Anmälan om disputation alternativt Anmälan om licentiatseminarium.

Anmälan om disputation innehåller förslag på datum, betygsnämnd, opponent och ordförande för disputationsakten. Denna ska ha inkommit från akademin senast tre månader före preliminärt disputationsdatum. Anmälan ska skickas in under terminstid. Avhandlingen ska då finnas i form av en preliminär men bedömningsbar version.

Blankett Anmälan om disputation Pdf, 250.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett Distributionslista doktorsavhandling Pdf, 81.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om licentiatseminarium innehåller förslag på datum för licentiatseminariet samt förslag på opponent och examinator. Denna ska ha inkommit från akademin senast tre månader före preliminärt datum för licentiatseminariet. Anmälan ska skickas in under terminstid. Uppsatsen ska då finnas i form av en preliminär men bedömningsbar version.

Blankett Anmälan om licentiatseminarium Pdf, 693.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett Distributionslista licentiatuppsats Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på före disputation och licentiatseminarium

Ca 3–4 månader före disputation/lic. seminarium

 • Uppdatera den individuella studieplanen.
 • Fyll i distributionslista för doktorsavhandling/licentiatsuppsats
 • Fyll i Anmälan om disputation respektive Anmälan om licentiatseminarium

3 månader före disputation/lic. seminarium

 • Anmälan om disputation respektive licentiatseminarium ska ha kommit in tre månader innan tilltänkt disputationsdatum. Anmälan ska skickas in under terminstid till forskarutbildningsutskottet för behandling där. Tänk på att forskarutbildningsutskottet ska ha underlagen allra senast en vecka före sammanträdet där anmälan ska behandlas, vilket också innebär att alla bilagor till anmälan ska vara klara inför detta.
 • När anmälan upprättas ska avhandlingen/uppsatsen finnas i form av en preliminär men bedömningsbar version.

1–2 månader* före disputationen/licentiatseminariet

 • Ansvarig kommunikatör vid akademin skickar ett frågeformulär till doktorand som ligger till grund för pressmeddelande och artikel. Läs mer under avsnitt 6, kommunikation, i föregående kapitel.
 • Skicka underlag för tryck, se föregående kapitel (observera senast 6 terminsveckor före disputation/seminariet*).

3 terminsveckor* före disputationen/lic. seminariet

 • Avhandlingen/uppsatsen finns tryckt och distribueras enligt distributionslistan.
 • Doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen ska registreras i DiVA . Genom DiVA genereras även ett så kallat spikblad inför ”spikningen”.
 • När alla delarbeten är registrerade i DiVA görs ”kappan” tillgänglig i fulltextversion i DiVA. Observera att tryckt och e-publicerad utgåva har olika ISBN.
 • Ett tillkännagivande görs i Högskolans interna och externa kalendarium. Detta sköts av ansvarig akademikommunikatör.
 • Skicka svaren på frågeformuläret samt en högupplöst bild (personporträtt) till kommunikationsavdelningen. Läs mer under avsnitt 6, kommunikation, i föregående kapitel.


* Observera att ”terminsveckor” innebär att veckorna mellan vårtermin och hösttermin inte räknas, likaså måste perioden vid jul- och nyårshelgerna tas i särskilt beaktande. Ta i god tid kontakt med Kommunikationsavdelningen med särskild planering för framställningstid som berör veckor utanför terminsveckor.

Digital disputation/licentiatseminarium med anledning av Covid-19.

Vid disputation kan doktorand, ordförande, betygsnämnd, opponent och handledare delta på distans eller på plats, övriga hänvisas till att följa disputationen digitalt.

 • När FUN meddelar att beslut tagits om licentiatseminarium/disputation meddelar eventgruppen på Kommunikationsavdelningen detta till IT-avdelningen. IT-avdelningen får även en lista med namn, epost och roll under disputationen på personer som kommer att ha en aktiv roll under själva disputationsakten (ordförande, opponent, handledare, bihandledare, betygsnämnd) för att kunna kommunicera olika frågor och göra eventuella tekniktester med enskilda deltagare.
 • IT-avdelningen ansvarar för alla tekniska delar inför och under disputationen, inklusive webbkamera och ett zoom-rum med komplett ljud och bild.
 • Tre veckor innan disputationen skickar IT-avdelningen en Zoom-länk för kommande disputation till licentianden/doktoranden och eventgruppen. Doktoranden skickar själv ut länken till familj, vänner och kollegor. Event skickar vidare länken till berörd akademikommunikatör.
 • Betygsnämnden får sedan av IT-avdelningen en separat Zoom-länk att hålla möte via om inte hela betygsnämnden har möjlighet att fysiskt närvara vid disputationen.
 • Akademikommunikatören lägger upp disputationen i kalendariet med länk till disputationsakten (enligt ovan) och sköter kommunikationen i övriga externa kanaler (webben och sociala medier).
 • Eventgruppen bokar, om aktuellt, fika, vatten, lunch och annat praktiskt kopplat till själva disputationsakten.

Aktörer vid disputation

 • Betygsnämndsledamöter: Oftast tre till antalet. Minst en av ledamöterna i betygsnämnden ska komma från annat lärosäte. Varje ledamot ska vara docent eller professor. Beslutar om betyg för avhandling och försvaret av den.
 • Opponent: En internationellt framstående forskare inom relevant ämnesområde som diskuterar avhandlingen med doktoranden och ställer frågor på disputationen.
 • Ordförande för disputationsakten: Bör vara docent eller professor. Ordförande bör inte vara samma person som har handlett doktoranden eller är ledamot av betygsnämnden. Ordföranden leder disputationen genom de olika momenten.
 • Doktorand: Försvarar sin doktorsavhandling vid disputationen, ofta kallad för respondent i disputationssammanhang.

Aktörer vid licentiatseminarium

 • Examinator: Ska vara docent eller professor och anställd vid Högskolan i Halmstad. Får inte ha varit handledare för doktoranden. Beslutar om betyg för uppsatsen och försvaret av den. Examinatorn leder seminariet genom de olika momenten.
 • Opponent: En internationellt framstående forskare inom relevant ämnesområde som diskuterar uppsatsen med doktoranden och ställer frågor på disputationen.
 • Doktorand: Försvarar sin licentiatuppsats vid seminariet, ofta kallad för respondent i detta sammanhang.

Hur en disputation går till

 1. Ordförande för disputationsakten hälsar alla välkomna, presenterar doktoranden, opponenten samt ledamöterna i betygsnämnden. Ordförande presenterar eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade. Vidare presenterar ordförande upplägget av disputationsakten.
 2. Ordförande lämnar över ordet till doktoranden med uppmaning att presentera eventuell fellista.
 3. Doktoranden* presenterar en sammanfattning av avhandlingen och de vetenskapliga bidrag den beskriver under ca 20 minuter. Alternativt kan opponenten presentera avhandlingen och placerar den relativt övrig forskning inom ämnesområdet. Doktoranden ska i så fall ges möjlighet att kommentera opponentens uppfattning om avhandlingen.
 4. Opponenten diskuterar avhandlingen med doktoranden genom att ställa frågor som möjliggör för doktoranden att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. Under denna del av disputationsakten får inte övriga åhörare delta i diskussionen.
 5. Ordförande ger betygsnämndens ledamöter möjlighet att ställa frågor till doktoranden.
 6. Ordförande ger samtliga åhörare möjlighet att ställa frågor till doktoranden och kommentera avhandlingen.
 7. Ordförande förklarar disputationsakten avslutad.
 8. Betygsnämnden sammanträder och meddelar snarast möjligt sitt beslut.

Hela akten tar normalt cirka 2–3 timmar.

*För området hälsa och livsstil är utgångspunkten att opponent presenterar en sammanfattning av avhandlingen och de vetenskapliga bidrag den beskriver.

Hur ett licentiatseminarium går till

 1. Examinator hälsar alla välkomna samt presenterar doktoranden och opponenten. Examinator presenterar eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade. Vidare presenterar examinator upplägget av seminariet.
 2. Examinator lämnar över ordet till doktoranden med uppmaning att presentera eventuell fellista.
 3. Efter eventuell presentation av fellista presenterar doktoranden en sammanfattning av uppsatsen och de vetenskapliga bidrag den beskriver under cirka 30–40 minuter.
 4. Opponenten diskuterar uppsatsen med doktoranden i cirka 45–60 minuter genom att ställa frågor som möjliggör för doktoranden att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. Alternativt kan opponenten presentera uppsatsen och placerar den relativt övrig forskning inom ämnesområdet. Doktoranden ska i så fall ges möjlighet att kommentera opponentens uppfattning om uppsatsen. Under denna del av seminariet får inte övriga åhörare delta i diskussionen.
 5. Examinator inbjuder samtliga åhörare att ställa frågor till doktoranden och kommentera uppsatsen.

Hela akten tar normalt cirka 2 timmar.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt