Sök

Handledning för doktorander

En doktorand ska ha minst två handledare, en av dem ska vara huvudhandledare. Övriga handledare kallas biträdande handledare.

Handledarnas huvudsakliga uppgift är att stödja doktoranden att utvecklas till en självständig forskare med ett vetenskapligt förhållningssätt. Handledarna planerar forskarutbildningen tillsammans med doktoranden. Planeringen ska dokumenteras i den individuella studieplanen (ISP) som ska uppdateras minst en gång per år. Handledarna har tillsammans med doktoranden även ansvaret att regelbundet diskutera och följa upp utvecklingen av doktorandens forskarutbildning och anpassa planeringen därefter. I planeringen ska handledarna stämma av mot examensmålen för forskarutbildningen så att dessa uppnås vid utbildningens slut.

Krav för att vara handledare på forskarnivå

Den som är anställd vid Högskolan i Halmstad som är docent eller professor och har forskningstid i sin anställning är behörig att vara huvudhandledare. I vissa fall räcker det att huvudhandledaren har en väsentlig och dokumenterad anknytning till Högskolan i Halmstad. Behörig som biträdande handledare är den som är anställd vid Högskolan och har en doktorsexamen. Även personer som inte har sin huvudsakliga anställning vid Högskolan i Halmstad är behöriga biträdande handledare om de har en doktorsexamen.

Mer information kring vilka krav som måste uppnås för att vara huvudhandledare och biträdande handledare i utbildning på forskarnivå vid Högskolan framgår av riktlinjerna.

Riktlinjer för handledning i utbildning på forskarnivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Huvudhandledarens ansvar

Enligt Högskolans riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå ansvarar huvudhandledaren för att:

  • Upprätta en individuell studieplan senast tre månader efter doktorandens antagningsdatum.
  • Fatta beslut om poängvärde för kurs och beslut om tillgodoräknande.
  • Se till att en komplett anmälan om disputation/anmälan om licentiatseminarium kommer in till forskarutbildningsutskottet. Detta inkluderar underlag som huvudhandledaren tagit fram såsom motivering av betygsnämnd alternativt examinator och opponent och en handledardeklaration (vid disputation).

Byte av handledare

En doktorand som begär det har enligt högskoleförordningen rätt att byta handledare.

Doktoranden lämnar begäran om att byta handledare till berörd studierektor. Berörd akademi, ska då ta fram ett förslag till ny handledare.

Uppföljning av handledningen

Uppföljning av handledningen i doktorandens utbildning görs i samband med uppdatering av den individuella studieplanen. Om brister i handledningen har åberopats av doktorand ska bristerna i första hand åtgärdas med ordinarie uppföljningsrutiner. Om detta inte är möjligt ska en mer detaljerad individuell studieplan tas fram som beslutas av forskarutbildningsutskottet.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt