Sök

Framställning och distribution av licentiat­uppsats/avhandling samt kommunikation

Nedan finns de rutiner och den tidsplan som ska följas vid framställning och distribution av licentiatuppsats/avhandling samt kommunikationen kring avhandlingen.

Gör så här

1. Layout

Mall för inlaga till avhandling/uppsats samt instruktioner hur denna mall används finns att ladda ner från Halmstad University Press.

Underlaget skickas till kommunikationsavdelningen minst sex terminsveckor* före dagen för disputationen/licentiatseminariet (tre terminsveckor* innan avhandlingen ska finnas i tryckt format, vilket i sin tur är tre veckor före disputationen/licentiatseminariet).

Skicka inlagan och följande information till den grafiska formgivaren vid Högskolan, med kopia till ansvarig kommunikatör vid akademin:

 • Om det är en doktorsavhandling eller en licentiatuppsats.
 • Titel på avhandlingen/uppsatsen.
 • Namn och tillhörighet (akademi).
 • Bild (personporträtt) och kort text till baksidan. Texten ska vara max 500 tecken i typsnittet adobe garamond pro, 10 punkter.
 • Valfritt: Högupplöst bild till framsidan. 300 dpi och jpeg-format.

Även en avhandling/uppsats som består av separata artiklar, ska levereras som en inlaga. Det vill säga allt innehåll ska levereras i ett samlat dokument med texterna i rätt ordning, enligt mallen för inlagan.

Observera: Vänligen respektera tiden om sex veckors framförhållning. För mer detaljerad tidsplan, se nästa kapitel: Disputation och licentiatseminarium

Den grafiska formgivaren vid kommunikationsavdelningen använder de obligatoriska layoutmallar som är framtagna för Högskolan i Halmstads doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser och färdigställer tryckfilen, samt tar kontakt med förlaget Halmstad University Press, som tilldelar varje avhandling/uppsats de ISBN och serienummer som behövs.

Innan filen skickas till tryckeriet ska den godkännas i sin helhet av den forskarstuderande. Något provtryck tas inte fram, utan den godkända filen är den som sedan används vid mångfaldigande av avhandlingen/uppsatsen.

Innan filen skickas till tryckeriet ska den även godkännas av Halmstad University Press (med avseende på de bibliografiska uppgifterna, paginering etc.).

Halmstad University Press

2. Framställning

Framställning och mångfaldigande av doktorsavhandling och licentiatuppsats, inklusive bilagor, sker genom Högskolans försorg och inom ramen för dess resurser. Tryckkostnader och eventuella andra kostnader för framställning av avhandlingen eller uppsatsen täcks av den akademi där doktoranden genomfört sina forskarstudier. Avhandlingen ska tryckas i minst 50 stycken exemplar. Ska ytterligare exemplar tryckas måste doktoranden själv förankra det beslutet och kostnaden för tryck på respektive akademi innan beställningen görs till kommunikationsavdelningen.

Högskolan bekostar inte mångfaldigande på annat sätt än genom billigaste framställningssätt eller till större omfång eller antal än vad som anges i riktlinjerna.

Riktlinjer för framställning och distribution av doktorsavhandling och licentiatuppsats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Distributionslista

Forskarutbildningsutskottet fastställer distributionslistan. På de blanketter som nämns nedan är förtryckt de exemplar som måste skickas och vart. Önskas det distribution till ytterligare institutioner ska det anges på blankettens baksida och blanketten ska lämnas in i samband med disputationsanmälan respektive anmälan om licentiatseminarium.

Blanketter:

Tryckeriet levererar de pliktexemplar som lagen föreskriver (7 st.). Högskolebiblioteket ansvarar i samband med katalogiseringen för elektroniska pliktexemplar enligt Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Campusservice (Vaktmästeriet) distribuerar avhandlingen/uppsatsen till de som finns namngivna på den fastställda distributionslistan.

4. Tillkännagivande av disputation/licentiatseminarium (”spikning”) samt elektronisk publicering

Offentliggörande av doktorsavhandlingen/licentiatseminariet ska ske senast tre terminsveckor före disputationsdatum genom att doktoranden registrerar avhandlingen i Högskolans publiceringsdatabas (DiVA) – så kallad ”spikning”. Här genereras även en kvittens på att spikningen är genomförd. Tillkännagivandet görs även, ungefär vid samma tidpunkt, i Högskolans interna och externa kalendarium av akademikommunikatören. Tillkännagivandet ska omfatta plats och tid för disputation/licentiatseminarium, doktorandens namn, titel på avhandling/uppsats, sammanfattning av avhandling/uppsats samt namn på opponent.

Senast tre terminsveckor före disputation/seminarium ska avhandlingen/uppsatsen (för sammanläggningsavhandling ”kappan”) också vara tillgänglig i DiVA i fulltextversion. För sammanläggningsavhandling gäller att samtliga delarbeten ska vara registrerade i DiVA innan avhandlingen registreras och ”kappan” görs tillgänglig i fulltextversion.

Observera: DiVA är primärkälla för uppgifter om såväl avhandling/licentiatuppsats som disputation/licentiatseminarium. Man bör alltid länka till DiVA-posterna (med länkar till fulltexten) när Högskolan kommunicerar om avhandlingar/luppsatser och disputationer/licentiatseminarium. Genom att peka på DiVA-publiceringen snarare än att parallellpublicera avhandlingen/uppsatsen på andra sidor kan man dels utnyttja statistiken över antalet nedladdningar dels kvalitetssäkra filens integritet genom uppgiften om checksumma.

5. Publicering i tryckt form

Doktorsavhandling/licentiatuppsats (inklusive bilagor och delarbeten) ska finnas tillgänglig i tryckt form på Högskolan i Halmstads bibliotek minst tre terminsveckor före disputation/seminarium. Vaktmästeriet levererar dit. Varje akademi bestämmer hur avhandlingen eller uppsatsen ska finnas tillgänglig för övrigt.

Högskolan i Halmstads bibliotek ska erhålla ett exemplar av avhandlingen/uppsatsen. Högskolan i Halmstads arkiv ska även erhålla ett exemplar av avhandlingen/uppsatsen.

Halmstad University Press har uppgifter om vad som gäller för publiceringen.

Information från Halmstad University Press

Sök Högskolans avhandlingar i LIBRIS Länk till annan webbplats.

6. Extern, populär kommunikation

 • Senast fyra terminsveckor* före disputationen/seminariet skickar ansvarig akademikommunikatör, eller motsvarande, ett frågeformulär till doktoranden. Detta sker även inför vissa licentiatseminarier.
 • Svaren på frågorna i formuläret ska skickas in till akademikommunikatören senast tre terminsveckor* före disputation. Även efter att formuläret fyllts i kan kommunikatören behöva göra ytterligare intervju. Svaren på dessa frågor ligger många gånger – beroende på forskningens fokus och resultat – till grund för en populärvetenskaplig artikel och vanligen även ett pressmeddelande som kommunikatören formulerar och publicerar i lämpliga kanaler. I vissa fall kan en notis vara tillräckligt. Bilder och eventuellt film kan också behöva tas.
 • Publiceringen sker oftast inför seminariet/disputationen. Texterna publiceras alltid på svenska, ibland även på engelska.
 • Tillkännagivandet av licentiatseminarium/disputation görs via Högskolans kalendarium och beskrivs i avsnitt 4 (ovan).
 • Kommunikationsavdelningen publicerar även informationen via Högskolans konton på Twitter samt LinkedIn.
 • För att olika målgrupper i allmänheten ska nås av resultatet är det betydelsefullt att även doktoranden, handledare med flera också bidrar till att sprida det populärvetenskapliga materialet i olika nätverk.

* Observera att ”terminsveckor” innebär att veckorna mellan vårtermin och hösttermin inte räknas, likaså måste perioden vid jul- och nyårshelgerna tas i särskilt beaktande. Ta i god tid kontakt med kommunikationsavdelningen med särskild planering för framställningstid som berör veckor utanför terminsveckor.

Vanliga frågor

 • Frågor om DiVA ställs till Högskolebiblioteket.
 • Frågor om trycket ställs till den grafiska formgivaren.
 • Frågor om innehållet ställs till handledaren.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt