Sök Stäng

Bli doktorand

Högskolan har rätt att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen inom tre områden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Inom områdena bedrivs forskarutbildningen inom fem ämnen.

Regler för finansiering av forskarstudier

Om finansiering och resurshantering av studier på forskarnivå

Studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad finansieras i normalfallet genom anställning, antingen vid Högskolan i Halmstad (i första hand doktorandanställning) eller hos en annan arbetsgivare (extern anställning). Finansiering av studier på forskarnivå kan också, i undantagsfall, ske genom stipendium från extern finansiär eller, om studiefinansiering kan säkras under hela utbildningstiden, genom ålderspension. Andra sätt att finansiera forskarstudier godtas inte vid antagning till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Vid finansiering genom stipendier eller inom ramen för extern anställning ska den ekonomiska ersättningen till den forskarstuderande motsvara den lön som en doktorandanställd vid Högskolan i Halmstad erhåller efter skatt.

Oavsett finansieringsform ska Högskolan bedöma om det finns ekonomiskt utrymme för antagning samt enligt högskoleförordningen, bedöma att finansieringen är säkerställd under hela utbildningstiden och att erforderliga handledaresurser samt godtagbara studievillkor finns. I samtliga fall ska utbildningen kunna genomföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen.

Finansiering inom ramen för anställning vid Högskolan i Halmstad

I första hand ska studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad finansieras genom doktorandanställning. Finansiering inom ramen för annan anställning vid Högskolan (utöver doktorandanställning) kan godtas i de fall den sökande medges att på arbetstid ägna sig åt utbildning på forskarnivå under minst 50 procent av heltidstjänstgöring.

Finansiering inom ramen för extern anställning

Finansiering inom ramen för en extern anställning kan godtas i de fall den sökande av sin arbetsgivare medges att på arbetstid ägna sig åt utbildning på forskarnivå under minst 50 % av heltidstjänstgöring. Finansiering inom ramen för en extern anställning ska regleras genom avtal mellan finansierande arbetsgivare och berörd akademi.

Stipendiefinansiering

Stipendiefinansiering av forskarstudier av extern finansiär tillämpas med restriktivitet vid Högskolan i Halmstad. Stipendiefinansiering ska enbart utgöra underlag för finansiering av studier på forskarnivå när de rättsliga kriterierna för stipendiehantering är uppfyllda och där berörd akademi har insyn i hur stipendiet hanteras och betalas ut.

Högskolan godtar inte stipendiefinansiering som innehåller villkor som innebär att den forskarstuderande riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Det är viktigt att veta att forskarstuderande som är finansierade via stipendier inte omfattas av några förmåner enligt kollektivavtal som exempelvis föräldralön, sjuklön etc. Den forskarstuderandes situation gällande socialförsäkringsförmåner varierar beroende på medborgarskap, varaktighet i Sverige etc.

Regler för finansiering av studier på forskarnivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande behörighet (Högskoleförordningen, 7 kap. 39 §)

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har  

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,  
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt