Sök

TRAINS – Transformation, Innovation and Norm Sciences

Forskningsprogrammet TRAINS – Transformation, Innovation and Norm Sciences fokuserar på samhällets utmaning att utveckla smarta och hållbara städer och samhällen. Det sker genom att identifiera och förstå olika normativa strukturer. Normer, såväl formella som informella påverkar beteenden och samhället. TRAINS fokuserar på standardiserade normer inom förändring och innovation på olika samhällsnivåer.

En stor gatukorsning, folk passerar på och utanför övergångsstället.

Programmet utmärker sig genom ett normvetenskapligt perspektiv som sätter normer i centrum för omvandlings- och innovationsprocesser.

Forskningen är tematiskt organiserad för att återspegla den betydande förändring som krävs inom olika samhällssektorer inom styrningssystemet som äger rum och verkar på flera nivåer. Forskningen är kopplad till utmärkande egenskaper för smarta städer och samhällen.

Utifrån det normvetenskapligt perspektiv som gäller för TRAINS så utmärker sig TRAINS genom att vara ett tvärvetenskapligt forskningsprogram. Det omfattar tre av fyra akademier, och inkluderar nästan 40 forskare, vid Högskolan i Halmstad.

Koppling till fokusområde

TRAINS är en del av Högskolans fokusområde Smarta städer och samhällen. TRAINS är ett unikt forskningsprogram som syftar till att förstå hur innovationer, förankrade i normativa strukturer, kan bidra eller inte bidra till förändring mot fredliga och inkluderande smarta städer och samhällen som främjar hållbar utveckling, tillgång till rättvisa för alla och skapar effektiva och ansvarsfulla institutioner på alla nivåer.

Tre huvudsakliga mål

TRAINS bygger på befintlig forskning vid Högskolan i Halmstad men har som mål att skapa en

  • tvärvetenskaplig internationellt känd forskningsmiljö, som också
  • utgör ett nav för breda utbildningaktiviteter och
  • en tankesmedja för samskapande av kunskap till nytta för det omgivande samhället.

Programmet utmärker sig genom ett normvetenskapligt perspektiv som sätter normer i centrum för omvandlings- och innovationsprocesser. Normer förstås som allmänt delade, men ofta osynliga, regler och förväntningar som styr mänskligt beteende. Det kan exempelvis inkludera både samhälleliga förväntningar kring hur individer, företag och organisationer ska inkludera hållbara perspektiv i verksamheten, och de lagar som påbjuder eller förbjuder ett visst agerande när det gäller miljöpåverkan.

Normer definierar vad "smarta städer och samhällen" är och hur de fungerar. Fokus ligger således inte på de idéer och lösningar som bidrar till utvecklingen av smarta Städer och samhällen, utan på de underliggande normer som definierar eller betraktar dem som "smarta", de värderingar och rollförväntningar som ingår i dessa processer, samt de grupper som har makten att påverka och definiera vad som "borde vara". Ambitionen är att den forskning som genomförs kommer att ackumulera vetenskaplig kunskap som gemensamt bidrar till de visionära målen genom den vetenskapliga förståelsen för normer i relation till innovation och transformation inom smarta städer och samhällen.

Forskningsfrågor inom fyra centrala teman

TRAINS utvidgar begreppet normer till att omfatta förväntningar som är inbäddade inom och över naturliga/biotiska, ekonomiska/tekniska, juridiska/byråkratiska och kulturella handlingssystem, vilket gör forskningsprogrammet genuint tvärvetenskapligt. Den övergripande forskningsfrågan sträcker sig över fyra tematiska områden:

  • Klimat och miljö
  • Ekonomi och marknad
  • Lag och styrning
  • Språk och kultur

Inom dessa områden kommer praktiska problem att översättas till en mängd olika forskningsfrågor som följs av skilda teoretiska tillvägagångssätt och forskningsmetoder. I syfte att säkra den praktiska anknytningen har ett rådgivande organ (Advisory Board) inrättats som löpande kommer att inspirera och följa forskningsprogrammets utveckling. Den normvetenskapliga ansatsen gör det möjligt att införliva och sammanföra forskning från så vitt skilda områden som sociologi, ekonomi, statsvetenskap, antropologi, lingvistik, biologi och andra vetenskaper om smart och hållbar omvandling och innovation. Som sammanhållande kitt (faktorer) fungerar fokus på Smarta städer och samhällen i ett normvetenskapligt perspektiv. Forskningsprogrammet syftar till uppbyggnad av vetenskaplig kunskap som gemensamt främjar de tre visionära målen för programmet, vilka är förknippade med fördelar för forskning, utbildning och samhället.

Figur med fyra teman markerade i grönt, blått, ljusblått och orange

TRAINS jobbar med forskningsfrågor om fyra centrala teman: klimat och miljö; ekonomi och marknad; lag och styrning samt språk och kultur.

Aktuella projekt

B-SHAPES – Borders Shaping Perceptions of European Societies

Det politiska prismat

ETHOS of sustainable entrepeneurship education

Hot och hat mot politiker

Korruptionens olika nivåer

Låglönejobben på den svenska arbetsmarknaden

Mellan resignation och framtidstro – en studie om förorten och ungas lärande i och utanför skolan

Prekaritetsformer i äldreomsorgen – om delade arbetsturer och dess effekt på anställda

Samhället och arbetsgivarens kompetensbehov

Tvärsektoriella strateger

VERSAM – verkningsfull regional samverkan för ett fossilfritt samhälle

Språkliga nätverk, inom och mellan språk

Universitet som samhällsbyggare

Vad professionen kan som inte datorn kan

uppdaterad

Kontakt

Dela

Relaterat

Kontakt